Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion a Chyhoeddiadau

Newyddion a Chyhoeddiadau

21/10/2015: Gohirio cyhoeddi Ystadegau Swyddogol yr Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15

Wrth wirio answdd ein Hystadegau Swyddogol o'r Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15 death i'n sylw fod problem gyda data gwaelodol un o'r Sefydliadau Refeniw. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi felly ar y 5ed o Dachwedd 2015.

27/08/2015

Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15: Canfyddiadau Allweddol o 1 Hydref 2014 hyd 31 Mawrth 2015

05/02/2015: Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15
Mae’r dyddiad cyhoeddi ar gyfer rhyddhau data cychwynnol yr Arolwg o Sefydliadau Refeniw ar gyfer hanner cyntaf y flwyddyn 2014/15 wedi cael ei ohirio. Y dyddiad a gyhoeddwyd yn flaenorol oedd 19 Chwefror 2015 ond o ganlyniad i oedi wrth olygu a chwblhau ffurflenni data bydd y data yn awr yn cael ei gyhoeddi ar 26 Chwefror, 2015.

27/11/14: Dull newydd o gynnal arolygon yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru a Chyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yn comisiynu amrywiaeth o arolygon o bobl yng Nghymru ar raddfa fawr. Maent yn cynnwys Arolwg Cenedlaethol Cymru, Arolwg Iechyd Cymru, yr Arolwg ar Oedolion Egnïol, Arolwg y Celfyddydau yng Nghymru, a'r Arolwg o Hamdden yn yr Awyr Agored yng Nghymru.

Adolygiad o’r opsiynau

Ym mis Mai 2014, gwnaethom gomisiynu adolygiad o'r ffyrdd y gellid cynnal yr arolygon hyn yn y dyfodol. Roedd yr adolygiad yn seiliedig ar ymchwil desg a chyfweliadau â rheolwyr arolygon ac roedd yn cynnwys adolygiad o waith tebyg mewn gwledydd eraill. Y tri phrif opsiwn a ystyriwyd oedd:

  • defnyddio ffyrdd rhatach o gynnal arolygon fel dros y ffôn neu ar-lein;
  • lleihau nifer y cyfweliadau neu amlder gwaith casglu data;
  • cyfuno dau arolwg neu fwy yn un arolwg.

Darllenwch mwy yma.

30/09/2014: Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2013/14

Mae'r dyddiad cyhoeddi ar gyfer rhyddhau yr arolwg llawn o sefydliadau refeniw ar gyfer 2013/14 wedi cael ei ohirio o’r ddyddiad â gyhoeddwyd yn flaenorol (Hydref 2014) i’r 13eg o Dachwedd 2014.

Bu un cywiriad ar dudalen 13 i’r tabl am arddangosfeydd gan siaradwyr Cymraeg ac ychwanegwyd tabl at y tudalen hwn am arddangosfeydd sy’n targedu siaradwyr Cymraeg.

03/09/2014: Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014 a chrynodeb o ystadegau llawn y flwyddyn 2013/14.

Gwnaed un cywiriad i'r naratif ym mhwynt bwled olaf ond un tudalen dau, a chywiriadau i Dabl 6.

28/08/2014: Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2013

Adolygwyd ffigyrau'r cwmnïau Perfformio/Teithio yn Nhabl 1 a Thabl 5 ac fe adlewyrchir hyn yn naratif yr adroddiad.

31/01/2014: Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2013/14
Mae’r dyddiad cyhoeddi ar gyfer rhyddhau data cychwynnol yr Arolwg o Sefydliadau Refeniw ar gyfer hanner cyntaf y flwyddyn 2013/14 wedi cael ei ohirio. Y dyddiad a gyhoeddwyd yn flaenorol oedd Chwefror 2014 ond o ganlyniad i oedi wrth olygu a chwblhau ffurflenni data bydd y data yn awr yn cael ei gyhoeddi ar 20 Mawrth, 2014.

Canfyddiadau allweddol o arolwg y sefydliadau refeniw 2012-13: cyhoeddwyd cywiriad i dabl 4:

pdf - logo bachArolwg y Sefydliadau Refeniw 2012-13: cywiriad i dabl 4


Newyddion a Chyhoeddiadau
Ystadegau Swyddogol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245