Cyngor Celfyddydau Cymru | Ystadegau Swyddogol Cyngor Celfyddydau Cymru

Ystadegau Swyddogol Cyngor Celfyddydau Cymru

O Ebrill 2013 ymlaen mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddarparwr Ystadegau Swyddogol.

Golyga hyn fod ein hallbynnau ystadegol erbyn hyn yng nghwmpas Awdurdod Ystadegau Prydain ac ymdrechwn i gydymffurfio â Chod Ymarfer Ystadegau Swyddogol (2018).

Gosodwyd Gorchymyn deddfwriaethol gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Chwefror 2013, dan adran 65(7) o Ddeddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007 i ddynodi ystadegau a gynhyrchir gan nifer o gyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru (gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru) yn ystadegau swyddogol.

Pam dynodi ein harolygon yn ystadegau swyddogol?

Disgrifia'r cod ymarfer nifer o egwyddorion a phrotocolau â'r nod o sicrhau y bydd ein hystadegau

 • yn diwallu anghenion y defnyddwyr
 • yn cael eu cynhyrchu, eu rheoli, eu lledaenu i safon uchel
 • yn cael eu hesbonio yn dda

Wrth inni gydymffurfio â'r cod gall defnyddwyr fod yn hyderus bod modd ymddiried yn y data a gynhyrchir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Sut y bydd modd ymddiried yn ein hystadegau?

Bydd ein hallbynnau yn union, gonest, gwrthrychol a diduedd fel y gall pobl ymddiried yn ein hytsadegau.

 • Union – rhoddwn fudd y cyhoedd yn uwch na budd sefydliadol, gwleidyddol neu bersonol
 • Gonest – byddwn yn onest ac agored am yr ystadegau a'u ddehongliad
 • Gwrthrychol – defnyddiwn ddulliau gwyddonol i gasglu ystadegau a seilio cyngor ystadegol ar ddadansoddiad trylwyr o'r dystiolaeth.
 • Diduedd – gweithredwn yn ôl rhinweddau'r dystiolaeth ystadegol a hynny'n unig gan wasanaethu pob agwedd ar fudd y cyhoedd yn gyfartal

Pa rai o'n hallbynnau data a gategoreiddir yn ystadegau swyddogol?

Gan ddilyn canllawiau Awdurdod Ystadegau Prydain gwelsom fod allbynnau o'n harolygon canlynol yng nghategori'r ystadegau swyddogol:

 • Arolwg Sefydliadau Refeniw
 • Arolwg Omnibws Cymru
 • Arolwg Omnibws y Plant
 • Arolwg Celfyddydau Cymru

Yn 2016/17, cafodd Arolwg Celfyddydau Cymru ei integreiddio i'r Arolwg Cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu fod maint y sampl yn fwy a bod modd cymharu gydag ystod ehangach o amrywiadau, gan edrych ar bynciau megis iechyd, chwaraeon a thai.

Beth a wnawn os torrwn y cod?

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn archwilio amgylchiadau unrhyw doriad o'r cod a'i adrodd i Awdurdod Ystadegau Prydain.

Rhoddwn wybod i'r Ystadegwr Cenedlaethol am unrhyw gwynion sy’n ymwneud ag uniondeb proffesiynol, ansawdd neu safonau ein cyhoeddiadau ystadegol. Byddwn yn adrodd i'r Ystadegwr Cenedlaethol unrhyw achos lle bydd ein data yn cael ei gam-ryddhau neu ryddhau'n ddamweiniol.

Chris Batsford, Rheolwr Ymchwil, yw'n prif gyswllt am ystadegau swyddogol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein hystadegau, ffoniwch 029 20441375 neu e-bostiwch Chris.Batsford@arts.wales

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245