Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiadau Proffil Ardal

Adroddiadau Proffil Ardal

Adroddiadau ar Broffil Ardal - dysgu am eich dalgylch.

Mae gwybodaeth gywir am y farchnad rydych yn gweithredu ynddi a'r bobl a allai fod am ymgysylltu â'ch sefydliad yn cynnig cipolwg gwerthfawr i unrhyw sefydliad diwylliannol sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa. Gall y wybodaeth yn yr Adroddiadau ar Broffil Ardal helpu wrth gynllunio busnes, cynnal astudiaethau ailddatblygu cyfalaf ac astudiaethau dichonolrwydd, yn ogystal â llunio cynlluniau marchnata a datblygu cynulleidfaoedd.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi prynu 39 o adroddiadau proffil ar gyfer 39 lleoliad allweddol yng Nghymru. Bydd yr Adroddiadau hyn ar Broffil Ardal ar gael i unrhyw sefydliad sy'n derbyn arian gan Gyngor y Celfyddydau, neu unrhyw sefydliad dielw sy'n gweithio yn sector y celfyddydau a'r sector diwylliant.

Mae'r Adroddiadau ar Broffil Ardal wedi'u llunio gan ddefnyddio nifer o ffynonellau data yn cynnwys Cyfrifiad 2011 ar gyfer y DU ac arolwg Mynegai Grŵp Targed BMRB. Mae pob adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am ardal sydd â dalgylch gyrru 30 munud, gan gynnwys:

 • proffil demograffig o'r boblogaeth
 • amcangyfrif o nifer a chanran yr oedolion sy'n mynychu digwyddiadau celfyddydol
 • gwybodaeth am ymddygiad a ffordd o fyw gan gynnwys darllenyddiaeth papurau newyddion, perchenogaeth car ac ati.
 • proffil o gartrefi'r ardaloedd gan ddefnyddio MOSAIC, sef y system ddosbarthu ar gyfer ffordd o fyw.

I gael copïau o'r adroddiadau ar broffil ardal, anfonwch neges e-bost at ymchwil@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk neu ffoniwch 0845 8734 900.

Adroddiadau 2014

Dyma restr o adroddiadau sydd ar gael ar gyfer dalgylchoedd sy'n hanner awr o ran amser gyrru o bwynt canolog y 39 o drefi canlynol:

 1. Aberdâr
 2. Y Fenni
 3. Abertyleri
 4. Aberystwyth
 5. Rhydaman
 6. Bangor
 7. Y Barri
 8. Coed-duon
 9. Aberhonddu
 10. Llanfair-ym-Muallt
 11. Caernarfon
 12. Caerdydd
 13. Aberteifi
 1. Caerfyrddin
 2. Cwmbrân
 3. Glynebwy
 4. Felin-fach
 5. Harlech
 6. Caergybi
 7. Llanelli
 8. Llandudno
 9. Llangollen
 10. Llanilltud Fawr
 11. Merthyr Tudful
 12. Aberdaugleddau
 13. Yr Wyddgrug
 1. Castell-nedd
 2. Casnewydd
 3. Y Drenewydd
 4. Porth-cawl
 5. Port Talbot
 6. Pontardawe
 7. Pontypridd
 8. Y Rhyl
 9. Rhuthun
 10. Abertawe
 11. Treorci
 12. Wrecsam
 13. Ystradgynlais
Valleys Kids
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245