Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis: Mesur y gwerth a'r effaith

Cymru yn Fenis: Mesur y gwerth a'r effaith

Adroddiad Arad: gwerth ac effaith presenoldeb Cymru ym Miennale Fenis ar gyfer sector y celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Beth yw Cymru yn Fenis?

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi bod yn comisiynu artistiaid i gyflwyno gwaith ar gyfer Cymru yn Fenis, Achlysur Cyfochrog i Biennale Fenis, ers 2003, gan ddathlu'r artistiaid newydd a sefydledig gorau o Gymru. Ymhlith yr artistiaid sydd wedi cyflwyno gwaith ers 2009 mae Helen Sear, Bedwyr Williams, Tim Davies a John Cale.

Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru sy'n comisiynu ac yn rheoli Cymru yn Fenis, a hynny â chymorth a chydweithrediad Llywodraeth Cymru a Chyngor Prydain.

Pam fod Cymru yn Fenis yn bwysig?

Mae presenoldeb Cymru yn Biennale Fenis yn darparu platfform ar gyfer celfyddydau gweledol o Gymru ar lwyfan ryngwladol fwyaf blaenllaw'r byd. Disgwylir i'r manteision a'r cyfleoedd gael eu hadlewyrchu nôl ar Gymru trwy waith comisiynu strategol arddangosfa Cymru yn Fenis a'r rhaglenni cysylltiedig; sy'n cynnwys Goruchwylio Arbennig, Bwrsariaethau Teithio gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, adnoddau addysgol a sgyrsiau, achlysuron, cysylltiadau, a lle bo'n briodol, ail-lwyfannu'r arddangosfa a grëwyd ar gyfer y Biennale nôl yng Nghymru neu ar ffurf deithiol arall yn y DU neu'n rhyngwladol.

Mae nodau'r bartneriaeth yn adlewyrchu'r rhesymeg ar gyfer cyflwyno yn Fenis, a'r hyn rydym yn ymdrechu i'w gyflawni, sef:

  • Cyflwyno'r artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol sy'n gysylltiedig â Chymru.
  • Hoelio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar amrywiaeth eang o waith yng Nghymru, o Gymru ac am Gymru sy'n denu gwerthfawrogiad y beirniaid.
  • Creu profiadau a chysylltiadau rhyngwladol ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu'r celfyddydau gweledol yng Nghymru.
  • Dathlu Cymru yn y Byd fel gwlad ddeinamig, ddiwylliannol ymgysylltiol a blaengar.

Pwyllgor Ymgynghorol o Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n goruchwylio pob prosiect, a dewisir y prosiectau trwy alwad am gynigion. Aelod o'r Cyngor yw cadeirydd y Pwyllgor, ac mae'r aelodau'n cynnwys swyddogion ac Ymgynghorwyr Cenedlaethol, ac aelodau o Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi.

Cyflawnwyd gwerthusiad ymchwil blaenorol yn 2008, dan y teitl Astudiaeth o Effaith Ryngwladol: Gweithgarwch y Celfyddydau yng Nghymru, a darparodd hwn set ddefnyddiol o argymhellion ar gyfer gwaith rhyngwladol yn y sector, gan gynnwys presenoldeb Cymru yn Biennale Fenis.

Pam cyhoeddi'r adroddiad hwn?

Cyd-destun y tendr hwn oedd datblygiad parhaus y sector, y cyfleoedd, y sialensiau a'r etifeddiaeth y mae Cymru yn Fenis yn eu cynnig, a hinsawdd economaidd lle mae cyllid cyhoeddus o dan bwysau difrifol.

Gyda ffocws ar werth ac effaith Cymru yn Fenis, tasg yr adroddiad hwn oedd asesu a yw buddsoddiad cronfeydd strategol Cyngor y Celfyddydau (ers 2009) wedi darparu effaith a gwerth ar gyfer sector y celfyddydau gweledol ar bob lefel, os felly, sut, a sut y gellir gwella, datblygu a chynnal hynny ymhellach.

Derbyniodd y Cyngor adroddiad Arad yn ei gyfarfod mis Chwefror ac, yn seiliedig ar dystiolaeth yr adroddiad, cadarnhaodd ei ymrwymiad strategol i gyflwyniadau pellach o gelfyddydau gweledol cyfoes Cymru ym Miennale Fenis. Croesawodd y Cyngor yn benodol dystiolaeth yr adroddiad am sut y darparai holl agweddau’r prosiect gyfrwng datblygu i’r sector. Pwysleisiodd y Cyngor pa mor bwysig oedd amlygrwydd y prosiect yng Nghymru a’r angen i gynyddu’r amlygrwydd hwnnw. Mae’r Crynodeb Gweithredol ar gael yma ac mae’r adroddiad llawn ar gael ar gais.

Lawrlwytho:

Cymru yn Fenis - Wales in Venice: Crynodeb Gweithredol, Mawrth 2016

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245