Cyngor Celfyddydau Cymru | Sut fydd gadael yr UE yn effeithio arnoch chi a'r celfyddydau yng Nghymru?

Sut fydd gadael yr UE yn effeithio arnoch chi a'r celfyddydau yng Nghymru?

Yn dilyn y bleidlais i adael yr UE yn y refferendwm diweddar ynglŷn â'r UE, bwriad Cyngor Celfyddydau Cymru yw gweithio gyda'r sector celfyddydau i ddeall y goblygiadau'n well ac i gynorthwyo'r sector o hyn allan. Rydym wedi cyflwyno ymateb cychwynnol i ganlyniad y refferendwm, a phapur briffio, ynghyd â rhai dolenni at ymatebion eraill sydd ar gael ar ein gwefan yma ac a fydd yn cael eu diweddaru gennym.

Hoffem ddeall mewn mwy o fanylder yr effaith y mae gadael yr UE yn debygol o'i chael arnoch chi a'ch sefydliad. Rydym yn gwahodd ymatebion gan artistiaid unigol, gan sefydliadau celfyddydol, a chan sefydliadau eraill sydd wedi gweithio yn y sector celfyddydol a'r diwydiannau creadigol ehangach ac a hoffai gyfrannu at y gwaith o gasglu data.

Er mwyn gwneud hyn, byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn cwblhau arolwg byr gwirfoddol am gyllido, partneriaethau a gallu artistiaid i symud o gwmpas. Mae cyfle hefyd ar y diwedd i dynnu sylw at unrhyw faterion eraill rydych yn eu hystyried yn berthnasol.

Nid oes yn rhaid i chi lenwi pob maes os nad yw'n berthnasol. Mae'r holl atebion yn ddienw ac yn gyfrinachol, ac ni fyddant yn cael eu defnyddio i ddarganfod manylion sefydliadau neu artistiaid unigol. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Mercher 24 Awst.

Cwblhau'r arolwg >

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i gynrychioli'n well safbwyntiau’r byd celfyddydau, a'i le wrth ystyried goblygiadau ymadawiad y DU â'r UE, wrth i Lywodraeth Cymru a San Steffan fynd i'r afael â'r mater hwn.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cynnal yr arolwg hwn ochr yn ochr â'n cydweithwyr yn Nghyngor Celfyddydau Lloegr, a byddwn yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn Alban Greadigol, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon, y Cyngor Prydeinig, y Ffederasiwn Diwydiannau Creadigol a chyrff eraill i gasglu a rhannu data'n systematig, er mwyn gallu cael sgyrsiau effeithiol a gwybodus â gweinidogion a swyddogion ar draws llywodraethau wrth iddynt gynllunio ar gyfer ein perthynas â'r UE yn y dyfodol. Byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau'r arolwg maes o law.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, cysylltwch ag info@wai.org.uk

Diolch yn fawr am roi o'ch amser i gymryd rhan, rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr ac yn gobeithio y byddwch yn gweld pwysigrwydd hyn ar yr adeg hon.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245