Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...525354
Arolwg Omnibws y Plant 2014: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

Arolwg Omnibws y Plant 2014: Adroddiad ar y prif ganfyddiadau

29/01/2015
Arolygon blynyddol Ystadegau Swyddogol
Crynhoa'r adroddiad hwn y canfyddiadau o'r arolwg yn 2014 sy'n archwilio lefelau cyffredinol o fynychu ac ymgyfranogi gan blant a phobl ifainc ym maes y celfyddydau.
Darllen mwy...
Ysgoloriaethau Uwch Astudiaethau Cerddorol 2015 - Canllawiau Ymgeisio a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Ysgoloriaethau Uwch Astudiaethau Cerddorol 2015 - Canllawiau Ymgeisio a Nodiadau Cymorth Hanfodol

27/01/2015
Ceisio am Arian Nodiadau Cymorth Canllawiau Unigolion
Nod yr ysgoloriaethau yw ariannu uwch astudiaethau (sef ôl-radd) i gerddorion addawol o Gymru neu a fu'n astudio yng Nghymru. Dylai'r cwrs ddigwydd mewn prifysgol, coleg neu ysgol gerdd gydnabyddedig, bod yn llawn amser, parhau dim llai na blwyddyn academaidd a dechrau yn 2015. Derbyniwn geisiadau gan gerddorion o bob math (cantorion, offerynwyr, cyfansoddwyr ac arweinwyr).
Darllen mwy...
Dichonoldeb Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid Cymru

Dichonoldeb Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid Cymru

22/01/2015
Pobl Ifainc ac Addysg Gwyliau Teuluoedd
Goblygiadau ymarferol a threfniadol gwireddu gŵyl celfyddydau ieuenctid yng Nghymru.
Darllen mwy...
Dychmygwch... Ein gweledigaeth ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru 2013-18

Dychmygwch... Ein gweledigaeth ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru 2013-18

19/01/2015
Cynllunio
Dyma gynllun corfforaethol mymryn yn wahanol. Nid pentyrru amcanion, nodau a cherrig milltir - holl gynnwys arferol strategaethau corfforaethol - er mwyn eich llethu yw ein bwriad. Ein bwriad yw adrodd stori wrthych. Ac mae'n stori am ein gweledigaeth ehangach a'n huchelgais sef y pethau a fydd yn arwain ein gwaith am gyfnod y cynllun hwn.
Darllen mwy...
Arolwg Omnibws Cymru 2014: Rhyddhau Data cychwynnol

Arolwg Omnibws Cymru 2014: Rhyddhau Data cychwynnol

15/01/2015
Ystadegau Swyddogol Arolygon blynyddol
Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r data diweddaraf ar fynychu celfyddydol yn gyffredinol a lefelau cyffredinol o ymgyfranogi ymhlith oedolion ac yn ôl grwpiau demograffig allweddol.
Darllen mwy...
Rhestr o Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu

Rhestr o Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu

08/01/2015
Cynllun Casglu
Rhestr o'r orielau sy'n aelodau o'r Cynllun Casglu.
Darllen mwy...
Ystadegau swyddogol – amserlen i'w chyhoeddi 2015/16

Ystadegau swyddogol – amserlen i'w chyhoeddi 2015/16

05/01/2015
Ystadegau Swyddogol
O Ebrill 2013 ymlaen mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddarparwr Ystadegau Swyddogol. Golyga hyn fod ein hallbynnau ystadegol erbyn hyn yng nghwmpas Awdurdod Ystadegau Prydain ac ymdrechwn i gydymffurfio â Chod Ymarfer Ystadegau Swyddogol (2009).
Darllen mwy...
Amodau Aelodaeth Cynllun Casglu

Amodau Aelodaeth Cynllun Casglu

23/12/2014
Cynllun Casglu
Mae’r canllawiau hyn yn disgrifio gwasanaeth y Cynllun Casglu a’r amodau sy’n rheoli aelodaeth orielau ohono. Seilir a chysonir yr holl ddisgrifiadau o Gynllun Casglu a’r holl hysbysebion, datganiadau a chyhoeddiadau sy’n ymwneud ag ef, ar wasanaeth Cynllun Casglu fel y’i hamlinellir yn y canllawiau hyn.
Darllen mwy...
Adolygiad Buddsoddi 2015 - Llythyr 19 Rhagfyr 2014

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Llythyr 19 Rhagfyr 2014

19/12/2014
Adolygiad Buddsoddi
Yn ei gyfarfod Cyngor ym mis Rhagfyr, cytunodd aelodau o gorff llywodraethol Cyngor Celfyddydau Cymru i ymgymryd ag adolygiad mawr o'i ariannu yn ystod 2015. Bydd hwn yn debyg i'r adolygiad a wnaethom yn 2010 ac ysgrifennaf yn awr i gyhoeddi lansiad y broses ac i'ch gwahodd i gyfrannu at yr ymgynghoriad cychwynnol.
Darllen mwy...
Ymdrechu i ragori… Fframwaith Ansawdd i Ddatblygu a Chynnal Celfyddydau Cymru

Ymdrechu i ragori… Fframwaith Ansawdd i Ddatblygu a Chynnal Celfyddydau Cymru

19/12/2014
Adolygiad Buddsoddi
Yn ystod yr Adolygiad bydd Ymdrechu i Ragori yn tanategu ein proses o wneud penderfyniadau, felly byddem yn disgwyl i gynlluniau busnes sefydliadau ystyried y materion yr ydym am fynd i'r afael â hwy yn briodol.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...525354

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245