Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Pecyn Adnodd Addysgol
Strategaeth
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 12
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen ymgynghorol

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen ymgynghorol

26/03/2014
Strategaeth Ymgynghoriadau Presennol
Yn dilyn proses ddatblygu a thrafodaethau’r Cyngor ar yr hyn sy’n bwysig i ni ganolbwyntio arno ac anelu tuag ato, cyflwynwn y strategaeth hon i ymgynghori arni. Gofynnwn am eich sylwadau arni a’i chynigion. Ymatebwch erbyn dydd Mercher 30 Ebrill 2014.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

20/09/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Dogfen Hawdd i'w Deall Strategaeth
Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gydradd Fersiwn Hawdd ei Ddeall yw hwn o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o'n nodau ar gyfer 2013-2014
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

02/04/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Strategaeth
Daeth Deddf Cydraddoldeb 2010 (y ddeddf) i rym ar 1 Hydref 2010 a fynna fod cyrff cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â chyfres o ‘ddyletswyddau’ sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011). Yn eu plith mae dyletswydd i lunio a chyhoeddi ein hamcanion cydraddoldeb yn ein cynllun cydraddoldeb strategol.
Darllen mwy...
Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb - Strategaeth Cyfalaf 2012-17

Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb - Strategaeth Cyfalaf 2012-17

23/07/2012
Rhaglen Gyfalaf Strategaeth Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Isadran/Adran: Ariannu'r Celfyddydau Pwy sy'n ymgymryd â'r Asesiad? Kath Davies, Cyfarwyddwr Buddsoddi ac Ariannu; Tracy Shellard, Rheolwr Prosiectau Ariannu'r Celfyddydau Dyddiad yr asesiad: 11 Ebrill 2012
Darllen mwy...
Strategaeth Gyfalaf 2012-2017

Strategaeth Gyfalaf 2012-2017

04/07/2012
Strategaeth Sefydliadau Rhaglen Gyfalaf
Bu'r Cyngor yn dosbarthu arian y Loteri i brosiectau Cyfalaf er 1997. Ers hynny rhoddodd dros £111,048,872i gyfanswm o 1,599 o sefydliadau ledled Cymru.
Darllen mwy...
Strategaeth Cyfalaf 2012-17 - Crynodeb o'r ymgynghoriad a'n hymateb

Strategaeth Cyfalaf 2012-17 - Crynodeb o'r ymgynghoriad a'n hymateb

29/02/2012
Rhaglen Gyfalaf Sefydliadau Ymgynghoriadau Blaenorol Strategaeth
Ym Mehefin 2011 cyhoeddasom ddrafft ein Strategaeth Cyfalaf 2012-17. Cynigiwn ailagor ein rhaglen arian cyfalaf a fu ar gau i brosiectau newydd er 2007.
Darllen mwy...
Tlodi Plant ac Agenda'r Celfyddydau - gwella hygyrchedd

Tlodi Plant ac Agenda'r Celfyddydau - gwella hygyrchedd

12/01/2012
Pobl Ifainc ac Addysg Strategaeth
Cyhoeddiad newydd yw Creawdwyr Ifainc sy'n disgrifio'n cynlluniau am sut y gall plant a phobl ifainc ledled Cymru ymgyfranogi o'r celfyddydau a'u mwynhau.
Darllen mwy...
Creawdwyr Ifainc - Strategaeth ar gyfer Plant, Pobl Ifainc a'r Celfyddydau

Creawdwyr Ifainc - Strategaeth ar gyfer Plant, Pobl Ifainc a'r Celfyddydau

30/11/2011
Pobl Ifainc ac Addysg Strategaeth
I ni does dim byd yn bwysicach na magu diddordeb ysol ac ymarferol yn y celfyddydau ymysg ein plant a’n pobl ifainc.
Darllen mwy...
Gwireddu ein gweledigaeth - Strategaeth er Llwyddiant

Gwireddu ein gweledigaeth - Strategaeth er Llwyddiant

14/12/2010
Adolygiad Buddsoddi Sefydliadau Strategaeth
Ddeunaw mis yn ôl bu i ni gyhoeddi adolygiad sylfaenol o’r celfyddydau yng Nghymru a gyllidir yn gyhoeddus.
Darllen mwy...
Strategaeth CRhC 2008-2013

Strategaeth CRhC 2008-2013

18/12/2008
Strategaeth Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
Sefydlwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (CRhC) ym 1997 fel partneriaeth strategol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Cyngor Prydeinig (y CP o hyn ymlaen), yn seiliedig ar gred gyffredin y byddai cydweithio ac integreiddio gweithgareddau sy'n cyd-fynd a'i gilydd yn gwella cyfleoedd ac effaith.
Darllen mwy...
Tudalen 12

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245