Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...545556
Llythyr Cylch Gwaith 2015-2016

Llythyr Cylch Gwaith 2015-2016

27/04/2015
Llywodraeth Cymru Polisïau a Nodau Corfforaethol Côd Ymarfer Gorau
Mae’r llythyr hwn yn gosod cyd-destun strategol ynghyd â diben cyllid Llywodraeth Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2015/16.
Darllen mwy...
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014-2015 Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014-2015 Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol

27/04/2015
Ceisio am Arian Unigolion Cymru Greadigol Canllawiau Nodiadau Cymorth
Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.
Darllen mwy...
Llysgenhadon Cymru Greadigol 2015-16 Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Llysgenhadon Cymru Greadigol 2015-16 Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

27/04/2015
Cymru Greadigol Unigolion Canllawiau Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian
Estyniad o’n hymrwymiad i fuddsoddi mewn artistiaid er mwyn galluogi iddynt greu eu gwaith gorau yw dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol.
Darllen mwy...
Templed Cynllun Busnes

Templed Cynllun Busnes

22/04/2015
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Gellwch ddefnyddio'r templed hwn am eich nodiadau, llunio naratif neu restr wirio wrth ddatblygu eich cynllun. Cofiwch fod yn rhaid i'r holl sefydliad arddel y cynllun hwn.
Darllen mwy...
Arweiniad i Gynllunio Busnes: Pam, Beth a Sut

Arweiniad i Gynllunio Busnes: Pam, Beth a Sut

22/04/2015
Sefydliadau Cynllunio a Monitro Busnes
Comisiynwyd yr arweiniad hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i nod yw cefnogi sefydliadau celfyddydol Cymru i ddatblygu a gweithredu cynllun busnes.
Darllen mwy...
Templed Pwy i'w Gynnwys ac Amserlen

Templed Pwy i'w Gynnwys ac Amserlen

22/04/2015
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Gall y templedi yma eich helpu i weld ble mae angen i aelodau eraill o'r sefydliad darparu adrannau neu wybodaeth ar eich cyfer i chi a'r sefydliad ei gyflawni yn llwyddiannus.
Darllen mwy...
Templed Cynllun Gweithgaredd

Templed Cynllun Gweithgaredd

22/04/2015
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Gall y templed yn cael ei ddefnyddio i osod allan eich nodau ac amcanion dros gyfnod y cynllun - gallwch ychwanegu colofnau ar gyfer Blynyddoedd 4 a 5 - yr adnoddau y bydd angen i chi eu rhoi ar waith a pha ddangosyddion neu cerrig milltir bydd yn dangos os ydych chi wedi eu cyflawni.
Darllen mwy...
Asesiad Risg a Templed Goleuadau Traffig

Asesiad Risg a Templed Goleuadau Traffig

22/04/2015
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Bydd y templed hwn yn eich helpu i asesu risgiau a allai neu na allai ddigwydd yn ystod cyfnod eich cynllun a'r effaith gaiff y rhain ar gwrdd â'ch nodau a'ch amcanion.
Darllen mwy...
Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2013/14

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2013/14

20/04/2015
Cydraddoldeb Adroddiadau Polisïau a Nodau Corfforaethol
Dyhewn am gymdeithas sy'n cofleidio cydraddoldeb ac yn dathlu amrywiaeth o ran hil, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, oed, iaith, anabledd neu dlodi.
Darllen mwy...
Rhaglen Gyllido Ein Lle Ni: Adolygiad interim o’r cyfnod peilot

Rhaglen Gyllido Ein Lle Ni: Adolygiad interim o’r cyfnod peilot

14/04/2015
Sefydliadau Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Teuluoedd Celfyddydau Cymunedol
Lansiwyd Rhaglen Ymgysylltu Ein Lle Ni gan Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis Rhagfyr 2012. Yn y cyfnod rhwng Ionawr 2013 a Rhagfyr 2014, dyfarnwyd cyllid i 10 prosiect gan 8 sefydliad fel rhan o’r rhaglen.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...545556

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245