Cyngor Celfyddydau Cymru | Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau


Gwefannau a reolir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw www.arts.wales, www.celf.cymru (a'r holl amrywiadau ar URL y wefan) ac fe gyfeirir atom wedi hyn fel ‘Ni’. Wrth ddod i mewn i’n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Mae gwefan Cyngor Celfyddydau Cymru a’i gwefannau cysylltiedig yn cael eu cynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi eu darllen. Drwy ddod i mewn i’r wefan hon a’i defnyddio, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn a fydd mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.


Hawlfraint y Goron

Caiff y deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron (heblaw'r arfbais frenhinol) yn ddi-dâl ar unrhyw ffurf neu mewn unrhyw gyfrwng heb ofyn am ganiatâd penodol ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac nad yw’r cyd-destun yn gamarweiniol. Pan gaiff unrhyw un o'r eitemau ar y wefan sydd o dan hawlfraint y Goron ei hailgyhoeddi neu pan anfonir copïau ohonynt at eraill, mae'n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint. Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y nodir ei fod yn ddeunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod y deiliaid hawlfraint dan sylw cyn atgynhyrchu deunydd o'r fath.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn annog defnyddwyr i greu cysylltiadau hypertestun â'r wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron ac am drefniadau trwyddedu, trowch at y canllawiau sydd i'w gweld ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus - www.opsi.gov.uk.


Hypergysylltu

Hypergysylltu â www.celf.cymru.

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau’r wefan hon. Nid oes gennym wrthwynebiad i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth ar ein gwefan. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai ein tudalennau yn cael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan. Dylai tudalennau Cyngor Celfyddydau Cymru gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich safle.


Cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau

Er mwyn ichi allu defnyddio rhai o’r gwasanaethau sydd ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’n rhaid i chi gofrestru (yn bennaf ar gyfer derbyn cylchlythyrau ar ffurf e-bost a’r bas data celfyddydol). Yn ystod y broses gofrestru, byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol fel ein bod yn gallu gwerthuso’r offer rhyngweithiol a ddefnyddiwn ac er mwyn sicrhau bod yr ymatebion a dderbyniwn yn rhai dilys. Mae peth o’r wybodaeth sy’n rhaid i chi ei ddarparu’n orfodol, fel eich enw, cyfeiriad e-bost dilys, enw defnyddiwr a chyfrinair. Ni allwch gofrestru’n ddienw. Mae’n bosibl i’ch enw defnyddiwr fod yn anhysbys ond mae’n rhaid i bob cyfrif sy’n cael ei gofrestru gynnwys eich enw a chyfeiriad e-bost dilys. Peidiwch â chofrestru gan ddefnyddio enw rhywun arall.

Caiff yr holl wybodaeth bersonol a gesglir wrth ichi gofrestru’n wirfoddol er mwyn defnyddio gwasanaethau rhyngweithiol Cyngor Celfyddydau Cymru ei ddefnyddio er mwyn ichi gael mynediad at y gwasanaethau hyn ac i’n galluogi i gysylltu â chi ynghylch â diweddariadau i’r gwasanaethau hynny’n unig. Mae defnyddwyr eraill sy’n defnyddio’r safle yn gallu gweld eich enw defnyddiwr ond ni allant weld eich cyfeiriad e-bost nag unrhyw wybodaeth bersonol arall. Mae’r holl fanylion a gyflwynir yn gwbl gyfrinachol ac nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol i unrhyw un arall.


Y Cyfeiriadur Celf

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gyflwynir i'r Cyfeiriadur Celf yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn unol â'n Cynllun Iaith Gymraeg disgwylir i'r holl gynnwys gael ei gyflwyno yn ddwyieithog. Nid yw Cyngor Celfyddydau Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gynnwys nad yw'n ateb y gofynion hyn ac a allai fod wedi ei gyhoeddi ar y wefan. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am gynnwys o'r fath at y sefydliadau neu'r unigolion a gyflwynodd y cynnwys dan sylw.

Mae defnyddwyr y Cyfeiriadur Celf hefyd yn ymlynu wrth ein rheolau ynghylch defnyddio’r wefan mewn dull derbyniol (gweler isod)

Mae'n bwysig eich bod yn cyfeirio at y ddogfen Rheolau a Chanllawiau'r Cyfeiriadur Celf, sy'n esbonio ein meini prawf cymwysedd i gyflwyno gwybodaeth, cyn ymgeisio i gyflwyno manylion i'n Cyfeiriadur Celf. Asesir pob cynhwysiad yn unigol ac mae’r canllawiau hyn er gwybodaeth i chi cyn i chi gyflwyno i’n bas data.

pdf - logo bachRheolau a Chanllawiau'r Cyfeiriadur Celf


Rheolau ynghylch defnyddio’r wefan mewn dull derbyniol

Os ydych yn cyfrannu cynnwys i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r rheolau canlynol. Mae’r rheolau hyn wedi’u cynllunio i sicrhau bod y cyfranogwyr a defnyddwyr yn teimlo’n gyffyrddus ac yn gyfartal yn yr amgylchfyd ar-lein.

 1. Dangoswch barch tuag at gyfranogwyr eraill. Mae trafodaethau’n gallu bod yn fywiog ond dylai cymryd rhan fod yn brofiad cadarnhaol i bob un o’r cyfranogwyr. Dylech gyflwyno eich cyfraniad mewn dull moesgar a chwaethus ac ni ddylai eich cyfraniad fod yn faleisus nac yn tramgwyddo’n fwriadol. Ni ddylid gwneud unrhyw gyfeiriad at bersonoliaeth defnyddwyr na chyfranogwyr eraill ac ni ddylid gwneud unrhyw sylwadau ynghylch cymeriad unigolion chwaith.
 2. Cadwch at y pwnc dan sylw. Dylech gadw’ch cyfraniad o fewn ffiniau’r pwnc sy’n cael ei drafod. Peidiwch ag ysgrifennu negeseuon sy’n amherthnasol i drafodaeth y fforwm yr ydych yn cyfrannu ati.
 3. Peidiwch ag annog casineb ar sail hil, crefydd, rhyw, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu nodweddion personol eraill. Peidiwch â rhegi, defnyddio iaith sy’n ennyn casineb na gwneud sylwadau sy’n anllad neu’n aflednais
 4. Peidiwch â thorri’r gyfraith. Mae hyn yn cynnwys enllib, cymeradwyo gweithgareddau anghyfreithlon a dirmyg llys (cyfraniadau a allai effeithio ar ganlyniad achos llys sydd ar fin cael ei glywed). Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad yw’r hyn yr ydych yn ei ysgrifennu’n torri’r gyfraith. Wrth wneud cyfraniad, rydych yn rhoi indemniad i Gyngor Celfyddydau Cymru rhag unrhyw atebolrwydd a allai godi yn dilyn cyhoeddi eich cyfraniad.
 5. Peidiwch â phostio gwybodaeth bersonol ar y safle - cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-byst neu fanylion cyswllt ar-lein eraill sydd un ai’n ymwneud â chi eich hun neu ag unigolion eraill.
 6. Peidiwch â chymryd rhan mewn "spamio" ar y safle. Peidiwch ag ychwanegu’r un cyfraniad i fwy nag un fforwm neu fwy nag unwaith i’r un drafodaeth.
 7. Peidiwch â hysbysebu ar y safle. Mae hawl gennych i grybwyll nwyddau neu wasanaethau perthnasol cyn belled a’u bod yn gysylltiedig â’r wybodaeth yn eich cyfraniad. Ni chaniateir unrhyw hysbysebu na hyrwyddo oni bai ei fod ar gyfer digwyddiad, cyhoeddiad neu eitem debyg sy’n uniongyrchol berthnasol i’r pwnc sy’n cael ei drafod. Croesewir unrhyw wybodaeth ynghylch dod o hyd i wybodaeth a rhannu gwybodaeth ac arbenigedd cyn belled a’i fod yn berthnasol i’r drafodaeth dan sylw. Mae’n rhaid i unrhyw linciau a gyflwynir fod yn addas ar gyfer cynulleidfa gyffredinol ac ni ddylai’r linciau gysylltu’r safle ag unrhyw ddeunydd sy’n anllad, yn ddifrïol neu’n annog casineb neu drais.
 8. Peidiwch â dynwared person arall neu honni ar gam mai person neu sefydliad arall ydych chi. Peidiwch â chamarwain defnyddwyr eraill trwy gamddefnyddio’r weithdrefn gofrestru.
 9. Peidiwch â phostio eich sylwadau mewn unrhyw iaith heblaw Cymraeg neu Saesneg.
 10. Ceisiwch osgoi cyflwyno sylwadau sy’n ymwneud â phleidiau gwleidyddol - Gwefan o dan nawdd y Llywodraeth yw hon ac ni ellir cyhoeddi sylwadau sy’n cael eu defnyddio at ddibenion gwleidyddol am resymau priodoldeb.
 11. Byddwch yn gryno. Os yw’ch cyfraniad yn gryno, mae defnyddwyr eraill yn fwy tebygol o’i ddarllen. Oherwydd hyn, nid yw’n arferiad gennym gyhoeddi cyfraniadau sy’n hwy na 400-500 o eiriau.

Rydym yn annog trafodaethau agored, bywiog ond Cyngor Celfyddydau Cymru sydd â’r hawl i benderfynu pa gynnwys a gaiff ei gyhoeddi ar y safle hwn. Ni chyhoeddir unrhyw gynnwys sy’n torri unrhyw un o’r rheolau uchod.

Os yw cyfranogwr yn torri’r rheolau hyn yn ddifrifol neu’n torri’r rheolau hyn dro ar ôl tro, caiff eu cyfrif ei ddileu ac fe gaiff eu holl gyfraniadau eu tynnu oddi ar y safle hefyd.


Polisi Cymedroli

Mae’r holl gyfraniadau sydd ar y safle hwn yn defnyddio stratgaeth cyn-gymedroli sy’n golygu bod yr holl gynnwys a gaiff ei bostio yn cael ei wirio yn erbyn y rheolau a’r polisiau ar ddefnyddio’r wefan mewn dull derbyniol fel sydd wedi’i amlinellu uchod, cyn i’r cynnwys gael ei gyhoeddi.

Nid ydym yn sensro barn y cyfranogwyr. Oni bai bod y cyfranogwyr yn torri’r rheolau uchod, caiff yr holl sylwadau eu cyhoeddi.

Caiff y wefan ei chymedroli’n gyson gan staff Cyngor Celfyddydau Cymru.

Fel arfer, mae cymedrolwyr yn monitro’r safle rhwng 9am a 5pm ddydd Llun i ddydd Gwener. Ni chaiff cyfraniadau eu cyhoeddi y tu allan i’r oriau hyn.

Mae modd ichi ddarllen cynnwys y wefan ar unrhyw amser ac fe allwch chi gyfrannu ar unrhyw amser hefyd.


O’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau cysylltiedig. Nid yw cynnwys gwefannau ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau cysylltiedig.


Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen wrth-feirws ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadur tra byddwch yn defnyddio'r gwefannau hyn.


Ymwadiad

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau gwefan Cyngor Celfyddydau Cymru (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau unrhyw drydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, pa un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y wefan hon yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau bod y wefan ar gael yn rhydd rhag feirysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o wefannau Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.


Cyfreithiau Perthnasol

Yn ôl egwyddorion y Ddeddf Gwarchod Data 1998, ymdyrinnir yn gyfrinachol ag unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwyd ar y wefan hon.

Gellir darllen gwybodaeth bellach am y modd y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymdrin â’r wybodaeth a ddysgwn amdanoch pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan yn ein Polisi Preifatrwydd.

Canolfan Cywain Centre
Hafan

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245