Cyngor Celfyddydau Cymru | 'Sefyll yn Dal' gydag Ysgol Gynradd Twyn

'Sefyll yn Dal' gydag Ysgol Gynradd Twyn

Fel rhan o gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae’r cwmni animeiddio Turnip Starfish wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Gynradd Twyn yng Nghaerffili i wella lefelau llythrennedd.

Yn cael ei gysylltu’n agos gyda chynllun datblygu’r ysgol a’r flaenoriaeth o godi cyrhaeddiad y bechgyn mewn llythrennedd, dewiswyd 18 o fechgyn (9-11 oed) uwch gyfnod allweddol 2 i gymryd rhan.

Llythrennedd Creadigol

Cafodd y rhain eu dewis oherwydd eu bod naill ai’n dioddef o ddiffyg hyder yn y dosbarth neu o ddiffyg arferion creadigol. Diben y prosiect o’r enw ‘Sefyll yn Dal’ oedd cysylltu â gwaith llythrennedd y bechgyn mewn ffordd greadigol ‘y tu allan i’r blwch’ a gwahanol iawn i wersi pob dydd yn y dosbarth.

Gweithiodd Turnip Starfish gyda’r myfyrwyr gan ddechrau trwy asesu eu hyder a'u hymarferion creadigol, cyn symud ymlaen i ddatblygu'u sgiliau tynnu lluniau. Gan dalu sylw i nodau llythrennedd a chan gydweithio gyda’r athrawon, roedd sesiynau'n cael eu cynllunio i gynnwys tasgau llafar ac ysgrifenedig gan ddefnyddio meim ac emojis.

Erbyn hyn mae’r disgyblion yn defnyddio’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu i ddylunio, datblygu a chynhyrchu nofel graffeg a fydd yn cael ei harddangos mewn dathliad ar ddiwedd y prosiect.

'Mae'r prosiect eisoes wedi gwneud gwahaniaeth enfawr'

Meddai Liz Latham, Cydlynydd Ysgolion Creadigol Arweiniol yn Ysgol Gynradd Twyn, "Rydym eisoes wedi gweld gwelliant sylweddol yn y disgyblion o ganlyniad i gymryd rhan yn y prosiect hwn. Maen nhw wedi cael hwb enfawr i’w hyder ac mae’u sgiliau ysgrifennu wedi carlamu ymlaen o ganlyniad i lwyddo i ysgrifennu stori. Mae eu gallu i ddewis geirfa’n gwella ac yn dod yn fwy soffistigedig. Roedd y sesiynau’n cynnwys rhoi a derbyn adborth ac maen nhw, erbyn hyn, yn cymryd rhan yn y math yma o beth gyda llawer o hyder, rhywbeth y bydden nhw yn ei osgoi o’r blaen yn y dosbarth.

‘Standing Tall’ with Twyn Primary School

"Pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau, byddwn yn ail asesu sgiliau llythrennedd y disgyblion, eu lefelau o gysylltu, eu hyder a’u sgiliau creadigol. Ond, mae’n amlwg fod y prosiect eisoes wedi gwneud gwahaniaeth enfawr ac wedi bod yn ffantastig i’r bechgyn hyn.

"Bu’r athrawon oedd yn cymryd rhan mewn cyfarfod rhwydweithio yn ddiweddar i ddysgu am brosiectau eraill ac i rannu’n profiadau ni ein hunain er mwyn i ni allu parhau i ddefnyddio’r technegau dysgu creadigol hyn wrth gynllunio’n gwersi.

"Mae wedi bod yn wych i ‘ollwng gafael’ ychydig a gadael i’r broses greadigol esblygu."

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245