Cyngor Celfyddydau Cymru | Making Space – Louise Hobson

Making Space – Louise Hobson

A production case study

Pam y gwnaed y grant?

Dau brif nod Louise oedd:

  • Datblygu ei hymarfer fel curadur/cynhyrchydd yng Nghymru
  • Ehangu ei gorwelion, arbrofi, archwilio a datblygu syniadau ac i weithio ar y cyd ag Oriel Mission i gyflwyno arddangosfa grŵp newydd a rhaglen gysylltiedig, sy’n chwilio ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd ehangach.

Beth ddigwyddodd?

Rhwng Hydref 2015 ac Ebrill 2016 daeth y prosiect hwn â churadur annibynnol yn mlynyddoedd cynnar ei gyrfa (Louise Hobson) i fewn i sefydliad (Oriel Mission), a’r ddau ohonynt â dulliau gwahanol iawn o weithio..

Trwy’r broses o guradu arddangosfa grŵp gyda’r artistiaid Catherine Biocca, Cornelia Baltes, Rosalie Schweiker – a’r rhaglen gysylltiedig yn Mission Gallery - daeth Louise i ddeall y gweithredoedd sy’n arwain i greu arddangosfa.

O ariannu, ymchwilio, dethol, ebostio, ymweld, perswadio, cyllidebu, cydlynu, ysgrifennu, argraffu, hwyluso, cyfaddawdu, addasu, hyrwyddo, dosbarthu, adlewyrchu, curadu, adrodd.

Other - Cornelia Baltes

Sut y gwnaeth Louise elwa?

Bu gweld y broses o’i chychwyn i’w diwedd, a hynny o fewn sefydliad (ac eto’n annibynnol ohono) yn gymorth enfawr i ddatblygu ei hymarfer fel curadur/cynhyrchydd sy’n gweithio yng Nghymru.

Bu’n bosibl i Louise gymryd risgiau a dod at yr arddangosfa hon fel ymarferiad, yn ofod a grëwyd trwy broses gynyddol o gydweithio mewn deialog gydag artistiaid, Oriel Mission, a chymheiriaid eraill.

Fodd bynnag, mae Louise yn cydnabod fod 'methiannau' yn debygol wrth gymryd risgiau. Mae dysgu adeiladu ar fethiannau yn elfen hollbwysig o ddysgu a datblygu. Dyna sut y byddwn yn profi archwilio syniadau newydd, ac yn darganfod tir newydd ar gyfer ymarfer celfdyddydol cyfoes yng Nghymru.

Ychwanegodd Louise:
"Yn ogystal â datblygu fy ymarfer, y grwpiau a obeithiwn y byddant yn elwa o’r prosiect oedd: yr artistiaid a gyfrannodd, Oriel Mission, aelodau’r gynulleidfa, defnyddwyr yr Oriel ac unigolion creadigol proffesiynol yng Nghymru sydd ym mlynyddoedd cyntaf eu gyrfa."

A wynebwyd unrhyw heriau?

Wrth edrych yn ôl, teimla Louise yn llai hyderus fod y prosiect wedi llwyddo i daro’r cydbwysedd cywir rhwng bod yn edrych am allan, a bod ganddo wreiddiau yng Nghymru yr un pryd.

Wrth weithio gyda thri artist rhyngwladol, nad oed dganndynt gysylltiadau blaenorol a Chyrmu, nid oedd y cysylltiadau a'r gymuned leol wedi'u sefydlu yn y modd gorau. Y tro nesaf, byddai Louise yn hwyluso'r cysylltiad hwn, gan obeithio hybu cysylltiad lleol cryfach, yn ogystal â bod yn eiddgar i ymgysylltu ag ymarfer celfddydol rhyngwladol anghyfarwydd.

Beth nesaf?

Dywedodd Louise "Wrth feddwl am fersiynau o’r prosiect hwn yn y dyfodol, teimlaf y byddai gogwydd fwy gweithredol ar y berthynas yn fwy defnyddiol. Gogwydd a fyddai’n hwyluso fframwaith creadigol, deialog a gofod lle mae’n bosib cydweithio."

Yn fwy cyffredinol, nododd Louise ei bod wedi dysgu ei bod yn ddefnyddiol ystyried sut mae ymarferwyr annibynnol yng Nghymru yn archwilio eu gallu i weithio ynghyd er mwyn gwneud yn eglur beth mae sefydliadau celfyddydol a churaduron annibynnol yn ei ddarparu a’i angen – i gynnig dulliau newydd o fod ac o wneud.
Making Space – Louise Hobson
Cynhyrchu
Making space - Louise Hobson

Making Space – Louise Hobson

Astudiaeth achos cynhyrchu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245