Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymunedau Creadigol

Cymunedau Creadigol

Cyfle i oedolion â phroblemau iechyd meddwl gyrchu gweithgareddau celfyddydol o safon uchel.

Beth yw Cymunedau Creadigol?

Prosiect y celfyddydau ac iechyd meddwl wedi ei ariannu gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yw Cymunedau Creadigol.

Arts Care Gofal Celf, sy’n aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru ac yn elusen â dros 20 mlynedd o brofiad o gyflawni prosiectau o safon uchel gyda phobl o bob oedran, cefndir a ffordd o fyw, sy’n hwyluso’r prosiect.

Mae sgyrsiau gyda staff ac unigolion, a holiaduron a ddyluniwyd â gofal mawr, wedi arwain at raglen o weithgareddau wedi’u teilwra sy’n caniatáu i’r bobl gymryd rhan mewn gweithdai cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol a chrefftau am 30 wythnos o’r flwyddyn.

Sut mae'n gweithio?

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i bobl ddatblygu eu sgiliau cyfredol, a rhoi cynnig ar ffurfiau newydd ar gelfyddyd trwy nifer o weithdai blasu.

Yn ôl arolwg diweddar, roedd 100% o’r ymatebwyr yn teimlo eu bod nhw, neu eu cleientiaid, wedi elwa ar sesiynau’r celfyddydau, a dywedodd pob un eu bod am gael cyfleoedd pellach.

Gwneud gwahaniaeth

"Dwi ddim wedi gwneud dim byd tebyg i hyn erioed o’r blaen; rhoddodd hyder i mi, a chyfle i fynd allan o’r tŷ." - cyfranogwr

Mae'r prosiect hefyd wedi:

  • Magu hyder cyfranogwyr
  • Gwella hunan-barch, iechyd meddwl a lles
  • Gwella cymhelliant, sgiliau trin pobl a chyfleoedd cymdeithasol
  • Darparu sgiliau newydd
  • Dileu’r rhwystrau i weithgarwch cymunedol yn y brif ffrwd

Ar y Rhestr Wirio Lles: Gwytnwch ✔ Iechyd ✔ Cydraddoldeb ✔ Cymuned ✔ Diwylliant ✔ Byd-Eang ✔

Cymunedau Creadigol
Celf yng Nghymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245