Cyngor Celfyddydau Cymru | Defnyddio golau, lliw a cherddoriaeth i gysylltu â disgyblion yng Nghae’r Drindod

Defnyddio golau, lliw a cherddoriaeth i gysylltu â disgyblion yng Nghae’r Drindod

Eye Music Trust oedd yr Ymarferydd Creadigol fu’n cydweithio gydag Ysgol Arbennig Cae'r Drindod yng Nghaerffili fel rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Gofod aml synhwyraidd, rhyngweithiol

Gweithiodd David Stevens o’r Ymddiriedolaeth gyda 10 o ddisgyblion gydag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) bob dydd am wythnos fel rhan o brosiect pythefnos.

Gan gyfuno cerddoriaeth a sain gyda lliw, golau a gofod, mae'r Eye Music Trust yn sefydlu gofod aml synhwyraidd, rhyngweithiol, ar gyfer sesiynau 20 munud un i un gyda phob plentyn yn y grŵp.

Meddai David: "Roedd y gofod rhyngweithiol yn defnyddio cerddoriaeth a golau ar gefndir gwyn i greu amgylchedd cyfoethog a oedd yn galluog’r disgyblion i gysylltu â’u hamgylchedd allanol trwy gyfres o synwyryddion yr oedden nhw’n eu rheoli gyda’u symudiadau.

"Oherwydd anghenion dysgu presennol y disgyblion, roedd y profiad yma gymaint ynghylch gwella eu gallu i ryngweithio gyda’r amgylchedd allanol ag yr oedd ynghylch mwynhau profiad synhwyraidd ffantastig. Roedd hefyd yn ein galluogi ni i wneud ychydig o ymchwil anffurfiol i’r math hwn o brofiad ar gyfer myfyrwyr PMLD."

Eye Music Trust

Cae'r Drindod yn archwilio syniadau creadigol

Meddai Claire Boswell o Ysgol Cae’r Drindod: "Fel ysgol, rydyn ni wastad yn chwilio am ffyrdd greadigol i gysylltu ein disgyblion â’u dysgu. Mae bod yn Ysgol Greadigol Arweiniol wedi bod yn gyfle i ni archwilio syniadau creadigol gyda chynllun ffurfiol a phobl proffesiynol medrus.

"Anaml iawn y mae’r disgyblion sydd â rhan yn y prosiect yma yn gallu bod yn greadigol yn annibynnol, felly roedd yn wych eu bod yn gallu creu rhywbeth gyda dim ond eu symudiadau. Roedd yn bosibl gweld, wrth i’r wythnos fynd yn ei blaen, fod rhai o’r disgyblion wedi dechrau sylweddoli’r berthynas rhwng eu gweithredoedd a’r synau a’r goleuadau oedd yn ymddangos. Fe fydden nhw’n oedi, yna’n chwerthin ac yn gwenu wrth wneud rhagor o symudiadau bwriadol. Mae’r disgyblion wedi gwneud cynnydd da yn eu dysgu ac mae’n nhw’n cysylltu mwy ac yn fwy rhagweithiol yn yr amgylchedd hon.

"Mae gweithio mewn partneriaeth gyda’r Eye Music Trust wedi bod o fantais i’r ysgol ac i’n disgyblion. Mae wedi’n galluogi ni i fanteisio ar unwaith ar wybodaeth, sgiliau, syniadau ac adnoddau David ac roedd hefyd yn gyfle gwych i’r staff arslywi dysgu’r disgyblion yn yr amgylchedd honno. Mae’r profiad wedi helpu datblygiad y staff, roedd yn gyfle i ni ystyried dysgu disgyblion unigol ac mae wedi bod yn rhywbeth gwych y gallwn ni ei gynnwys mewn gwybodaeth, hyfforddiant a chynllunio ar gyfer dysgu creadigol a phrofiadau yn ein hysgol yn y dyfodol."

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245