Cyngor Celfyddydau Cymru | Astudiaeth Achos: Beth Powlesland

Astudiaeth Achos: Beth Powlesland

‘Adrift’ – Beth Powlesland. Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Pam y rhoddwyd y grant?

Nod y grant oedd ymchwilio i syniad newydd am berfformio yn yr awyr agored, dylunio ac adeiladu set briodol a dechrau cydweithio tymor hir gyda'r ddawnswraig, Eithne Kane.

Beth a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod ymchwil a datblygiad?

Yn y pythefnos cyntaf rhoddwyd cynnig ar syniadau a gwaith byrfyfyr gan greu rhagor o gwestiynau a chwilio am atebion.

Oherwydd ysigiad i'w throed yn ystod yr ail wythnos, defnyddiwyd rhywfaint o'r amser i wneud pethau'n fyrfyfyr ac ymchwilio - pethau a oedd yn llai corfforol ond yn bwysig iawn serch hynny.

Er gwaethaf hyn, erbyn trydedd wythnos yr ymchwil llwyddodd Beth ac Eithne i ateb rhai cwestiynau gan benderfynu ar gymeriadau, syniadau am olygfeydd, cyfarwyddo coreograffyddol a'r stori yr hoffent ei rhannu.

Yn y bedwaredd wythnos teimlent fod ganddynt ddeunydd gyda phosibiliadau. Codwyd cwestiynau newydd wrth rannu'r gwaith hwnnw.

Gan nodi ei bodlonrwydd gyda'r cynnydd, meddai Beth:

"Mae llawer o waith sy'n aros i'w wneud ond rydym wedi'n cyffroi ac yn barod i fynd yn ein blaen a chreu sioe. Mae'n wych i weithio'n greadigol yn ystod cyfnod o ymchwil a datblygiad heb y pwysau i greu allbwn ac mae gan hyn fuddion i'r gwaith ac inni'n artistiaid/athrawon".

Pa fudd a gafodd yr artist?

Credai Beth mai peth amhrisiadwy oedd treulio amser ar sut y crewn orau a'r ffordd y mae angen i'n cyrff fod yn agored, yn gryf ac ar gael.

Yn sgil yr ymchwil a datblygiad, credai Beth eu bod wedi darganfod dulliau y maent yn hyderus ynddynt o ran creu a chyflawni gwaith wedi'i gynhyrchu'n llawn mewn pedair wythnos ac wedi'i fireinio'n ddarn clir a deallus.

Yn y cyfnod gofynasant lawer o gwestiynau i'w hunain. Erbyn hyn teimlant fod ganddynt y moddion i gryfhau eu creu: a dulliau y gellid eu rhannu a'u haddysgu i bobl a ddaw i gysylltiad â hwy yn y dyfodol drwy'r celfyddydau ac addysg.

Yn ystod y cyfnod sefydlasant hefyd gysylltiadau â sefydliadau megis Theatr Harlech, Theatr Iolo, y Ganolfan Ddawns, Dawns Earthfall a Chapter.

Beth a ddaw wedyn?

Erbyn hyn teimla Beth ei bod wedi datblygu ethos i'r cwmni - creu gwaith o safon sy'n hygyrch i gynulleidfa eang, gan ddefnyddio themâu a chymeriadau y gall pobl uniaethu â hwy mewn ffordd ddynol iawn.

Gwaddol yr ymchwil hon yw dechrau cydweithiad cyffrous iawn, sef cwmni newydd, y gobeithiant y tyf o hyd. Roedd yr amser yn gymorth i'w hysbrydoli a rhoi egni iddynt am y gwaith newydd a fydd yn esgor ar greadigaeth ac wedyn daith.

Astudiaeth Achos: Beth Powlesland
Ymchwil a Datblygu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245