Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgol y Cribarth, Abertawe

Ysgol y Cribarth, Abertawe

Dull creadigol o ymdrin â llythrennedd a rhifedd

Mae Ysgol y Cribarth yn ysgol gynradd ddwyieithog yn Abercraf, Abertawe, a daeth yn rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol dair blynedd yn ôl gan fod yr ysgol am ddod o hyd i dechnegau creadigol i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd disgyblion.

Fel rhan o'r cynllun, gweithiodd datblygwyr dylunio a gemau rhyngweithiol de Cymru, Ben Cawthorne a Shane Skuse o Thud Media, fel ymarferwyr creadigol ochr yn ochr â staff addysgu a disgyblion blwyddyn chwech Ysgol y Cribarth am ddau ddiwrnod yr wythnos dros 10 wythnos. Buont yn gweithio gyda'r disgyblion i ddatblygu prosiect gêm ar y pwnc 'Ysgol Fawr', a oedd yn cynnwys datblygu cysyniadau gêm, gosod, prototeipio, codio a dod â'r gemau'n fyw trwy dechnegau animeiddio.

Mae Simon Hosking, cydlynydd athrawon a phrosiectau Ysgol y Cribarth yn dweud ei fod yn eithaf anhygoel sut helpodd y prosiect i wella sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol y plant, yn ogystal â’u hunan-barch a'u hunan-hyder. Mae'n esbonio pam ei fod wedi cael effaith mor gadarnhaol a sut maent yn gobeithio parhau â'r dull hwn o ddysgu yn y dyfodol.

"Gall annog plant i ddysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd trwy ddulliau addysgu traddodiadol ar bapur fod yn heriol ar adegau, yn enwedig wrth geisio eu hannog i barhau i ymgysylltu a chanolbwyntio. Roedd gweithio'n greadigol yn y ffordd yma nid yn unig yn dysgu sgiliau digidol a dylunio newydd i’r plant, ond hefyd yn eu hannog i ddefnyddio sgiliau datrys problemau, gweithio fel tîm, ac arwain eu dysgu eu hunain.

"Mae'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol wedi rhoi cyfle i ni edrych ar ein dulliau addysgu o’r newydd. Mae cael ymarferwyr creadigol fel Thud Media yn dod i'r ysgol ac yn gweithio’n uniongyrchol yn yr ystafell ddosbarth wedi ein hysbrydoli ni fel athrawon, ac hefyd y disgyblion o ran cynyddu eu dyheadau a'u hyder. Daeth rhai plant allan o'u cragen a chymryd rhan mewn ffordd nad ydw i wedi gweld o'r blaen.

"Drwy ganolbwyntio ar y pwnc 'Ysgol Fawr', roedd yn rhywbeth perthnasol iddynt felly roedden nhw'n wirioneddol frwd ac yn dangos diddordeb. Rydym hefyd wedi llwyddo i ddileu rhai o'r mythau a'r ofnau ynghylch symud i'r ysgol uwchradd, gan greu etifeddiaeth o gemau am yr 'Ysgol Fawr' ar gyfer disgyblion blwyddyn chwech y dyfodol. Bydd effeithiau'r prosiect hwn yn barhaol yn Ysgol y Cribarth."

Ychwanegodd Ben Cawthorne:

"Doedden ni ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl, doedden ni heb weithio gydag ysgol fel cwmni o'r blaen. Fodd bynnag, roedd yn anhygoel pa mor dda y bu i’r plant ymateb. O'r cychwyn cyntaf, roeddent yn wirioneddol frwd ac yn dangos diddordeb yn y pwnc a'r hyn oedd ei angen i greu a chyflwyno gêm. Fel datblygwyr proffesiynol, roedd yn deimlad gwych i gael rhannu ein sgiliau a'n gwybodaeth gyda'r disgyblion a'r athrawon, ac i ddylanwadu ar ddatblygiad y disgyblion yn academaidd a chymdeithasol. Mae'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol wedi bod yn brosiect gwych i fod yn rhan ohono."

Linc i’r ffilm - https://hwb.gov.wales/resources/resource/98d8dfd4-7e2d-4b56-846f-9e69307c4cc0

Thud Media – www.thudmedia.com

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245