Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgol y Gogarth, Llandudno

Ysgol y Gogarth, Llandudno

Cynllun dysgu creadigol newydd yn gwella sgiliau academaidd a chymdeithasol ymysg disgyblion ag anawsterau dysgu

Mae Ysgol y Gogarth, Llandudno, yn ysgol anghenion addysgol arbennig ar gyfer plant sydd ag anawsterau dysgu a chorfforol ac sydd rhwng 3 a 19 oed. Daeth yr ysgol i fod yn rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol dair blynedd yn ôl er mwyn datblygu technegau creadigol i wella sgiliau digidol a gwyddoniaeth a thechnoleg disgyblion, ac i ymgysylltu â'r myfyrwyr hynny a oedd yn teimlo bod yr ysgol yn her iddynt.

Ysgol Gogarth Llandudno_Lead Creative Schools Scheme

Dechreuodd ymarferwyr digidol creadigol yng ngogledd Cymru, Rob Spaull a Charles Gershom, weithio gyda staff a disgyblion i ddatblygu prosiect creadigol a fyddai'n rhoi cyfle i'r plant ddysgu a datblygu drwy ddefnyddio pum arfer creadigol y meddwl (dychymyg, chwilfrydedd, disgyblaeth, dyfalbarhad a chydweithio), sy'n sail i addysgeg y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Roedd y prosiect yn cynnwys gwneud 'robot defnyddiol' i'r ysgol gan ddefnyddio sgiliau megis mapio tafluniad, modelu ac argraffu 3D a chreu cerddoriaeth.

Mae Jon Goodwin, athro a chydlynydd prosiectau Ysgol y Gogarth, sydd hefyd yn ysgol arloesol ar gyfer y cwricwlwm 2020 newydd, yn dweud bod y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol wedi'i gysoni yn unol â'r cwricwlwm newydd, yn ogystal â blaenoriaethau gwella presennol yr ysgol. Fodd bynnag, iddo ef, y budd mwyaf oedd bod y disgyblion yn ymgysylltu mwy â dysgu trwy adeiladu eu hyder a'u hannibyniaeth, a'u haddysgu ynghylch sgiliau bywyd hanfodol.

Mae Mr Goodwin yn esbonio pam ei fod wedi cael effaith mor gadarnhaol a sut maent yn gobeithio parhau â'r dull yma o addysgu yn y dyfodol.

"Mae bod yn rhan o'r cynllun hwn wedi trawsnewid profiad dysgu'r disgyblion dan sylw yn llwyr, ac o safbwynt proffesiynol mae wedi ein galluogi i archwilio ffyrdd newydd o addysgu a datblygu ein sgiliau fel athrawon. Roedd yr ymarferwyr creadigol, Rob a Charles, yn gymaint o ysbrydoliaeth. Roeddent yn cael eu harwain gan ddisgyblion, ac yn addasu eu steil addysgu yn ôl anghenion y disgyblion. Er enghraifft, roedd un o'n disgyblion yn cael trafferth wrth ganolbwyntio ac ymgysylltu ag unrhyw fath o ddysgu - roedd yn her ei gael i eistedd am fwy na phum munud. Erbyn diwedd y prosiect, roedd y disgybl hwn yn gallu eistedd am fwy nag awr ac ymgysylltu â'r tasgau technegol. Roedd hyn yn ddatblygiad enfawr i blentyn gyda heriau o'r fath.

"Mae dod i gysylltiad â phobl creadigol allanol a darganfod ffyrdd newydd o ddysgu wedi ein hannog i fod yn fwy arloesol a chreadigol. Mae athrawon nad oeddent yn rhan o'r rhaglen ar y pryd wedi cael hyfforddiant yn y dulliau dysgu newydd ac rydym wedi buddsoddi mewn adnoddau ac offer newydd, sy'n golygu y gellir lledaenu’r dulliau newydd ledled yr ysgol am flynyddoedd i ddod. "

Mae Rob Spaull, sy'n ymweld ag ysgolion i weithio gydag athrawon a disgyblion ac wedi hyfforddi ymarferwyr creadigol eraill sy'n rhan o'r cynllun, yn frwd o blaid y rhaglen.

"Mae'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn golygu mynd mewn i ysgolion a chymell plant i reoli eu dysgu eu hunain a datblygu sgiliau bywyd trwy ddefnyddio ystod o dechnegau creadigol. Mae pum arfer creadigol y meddwl, sy'n sail i'r gwaith a wneir yn yr ystafell ddosbarth, yn datgloi creadigrwydd o fewn y disgyblion, ac yn caniatáu iddynt gyflawni pethau na fyddent byth wedi breuddwydio.

"Yr hyn sy’n allweddol yw cydweithio gyda'r disgyblion ac addasu ar gyfer eu hanghenion. Trwy weithio ar brosiectau 'go iawn', maent yn gweithio ychydig y tu allan i’w ffiniau cyfforddus, ond yn ennill ymdeimlad o gyfrifoldeb a chyflawniad. Mae'n wych eu gweld yn ffynnu a’u gwylio’n tyfu a datblygu fel unigolion.

"Roedd gan un plentyn yr oeddwn i'n gweithio ag e lefelau uchel iawn o straen a phryder, a oedd yn golygu ei fod yn torri i lawr ac yn methu ymgysylltu â gweithgaredd dosbarth. Erbyn diwedd y prosiect, roedd wedi datblygu i fod mor amyneddgar a chwrtais, ac roedd yn addysgu plant eraill o fewn y dosbarth. Ni ofynnodd unrhyw un ohonom iddo wneud hyn; trwy ymddiried ynddo a rhoi cyfrifoldeb iddo, datblygodd y sgiliau hyn drosto'i hun. Roedd hwn yn foment i newid bywyd ar gyfer y disgybl penodol yma. Y canlyniadau annisgwyl fel hyn sy'n gwneud i'r cynllun deimlo mor hudol a gwerth chweil."

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245