Cyngor Celfyddydau Cymru | Astudiaeth Achos: Karol Cysewski

Astudiaeth Achos: Karol Cysewski

‘Homo Irrationabilis’ - Astudiaeth Achos ym maes cynhyrchu i unigolion creadigol proffesiynol.

Pam y rhoddwyd y grant?

Roedd Karol Cysewski eisiau adeiladu ar ei waith blaenorol a'i gyfnodau o ymchwil a datblygiad a borthodd ei ymarfer creadigol. Roedd yn barod i greu ei waith llawn cyntaf.

Byddai'r prosiect hwn yn ymestyn gallu'r artist mewn sawl cyfeiriad; nid yn unig ei ddatblygiad coreograffyddol, ond hefyd datblygu sgiliau ym maes sain, defnyddio camera, goleuo a thaflunio.

Ei weledigaeth am y prosiect hwn oedd creu gwaith sy'n ddifyr a phrofoclyd. Ei nod oedd creu gwaith a oedd yn ddoniol a thrist, prydferth a hyll, peniog a thwp, â gwahanol haenau ac yn syml.

Beth a ddigwyddodd?

Yn ystod y prosiect hwn, crewyd i dri dawnsiwr waith llawn sef Homo Irrationalis.

Digwyddodd cyfnod datblygu'r prosiect ym Mai 2015. Digwyddodd y cynhyrchiad a'r daith wedyn yn Awst a Medi.

Perfformiwyd Homo Irrationalis yn gyntaf yn Chapter, Caerdydd gyda dau berfformiad ym Medi. Aeth ar daith wedyn i Theatr Harlech, Glan yr Afon a Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Credai Karol fod nifer y gynulleidfa'n dda ymhob lleoliad yn enwedig o gofio mai dyma oedd ei waith llawn cyntaf. Cadarnhad oedd hyn iddo fod galw am y math hwn o waith sy'n ddoniol a hygyrch ond hefyd yn ddiddorol a heriol.

Yn ogystal â'r perfformiad dawns, cynhwysai fideo wedi'i daflunio'n fyw a thrac sain gwreiddiol gan Siôn Orgon.

Cafodd Karol gymorth Laura Drane yn bartner creadigol gyda'r lleoliadau teithio a marchnata, er enghraifft. Roedd y cymorth yn amhrisiadwy ac o'i gael gallai ganolbwyntio ar ei ymarfer a'r cynhyrchiad ei hun.

Pa fudd a gafodd yr artist?

Roedd darn llawn yn gam mawr ymlaen iddo yn ei yrfa.

Datblygodd ei broses, ei ddull a'i sgiliau coreograffyddol drwy gael profiad gwerthfawr o greu darn llawn.

Yn ystod y prosiect hwn, meithrinodd berthynas bwysig gyda lleoliadau, cynulleidfaoedd, y wasg a'r sector ehangach a gefnoga ei waith yn y tymor hwy. Hwb gwych iddo oedd ymatebion ffafriol y cynulleidfaoedd a'r adolygwyr.

Erbyn hyn mae gan Homo Irrationalis bosibiliadau i'w theithio yn y dyfodol yn enwedig gyda chysylltiadau Karol â'r lleoliadau a'r sefydliadau sy'n cefnogi ei waith.

Credai Karol iddo gyflawni camp bersonol o greu ei berfformiad byw llawn cyntaf ac o reoli taith fach o amgylch Cymru.

Creodd waith o safon i ddifyrru a chyffroi cynulleidfaoedd sef ei nod a'i uchelgais.

A oedd her yn ystod y prosiect?

Her oedd y ffioedd isel ar y cyfan oddi wrth y lleoliadau a'i anallu i berfformio am fwy nag un noson ar y tro. Felly gwaith caled oedd cael y gynulleidfa ymhob lleoliad, heb y posibilrwydd o gael rhagor ar nosweithiau wedyn ar ôl iddynt glywed canmol ar y darn.

Beth a ddaw wedyn?

Canlyniad uniongyrchol i lwyddiant Homo Irrationalis oedd i Karol gael cynnig bod yn gyfaill dawnsio gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru . Datblygiad newydd ac annisgwyl ydoedd a bydd yn hwb mawr i'w yrfa.

Gyda Laura Drane, ystyria bosibiliadau at y dyfodol i Homo Irrationalis gan gynnwys teithio'n genedlaethol a chymryd rhan yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2017.
Astudiaeth Achos: Karol Cysewski
Cynhyrchu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245