Cyngor Celfyddydau Cymru | Sut i eirioli dros y Celfyddydau

Sut i eirioli dros y Celfyddydau

O’r cwmni opera mwyaf i’r oriel leiaf, o weinyddwyr i artistiaid unigol, mae gan bawb ran i’w chwarae wrth bledio achos buddsoddiad cyhoeddus parhaus yn y celfyddydau. Dyma ambell i beth ymarferol y gall sefydliadau ac artistiaid ei wneud yn hyn o beth.

Sefydliadau

 1. Crynhowch ffeithiau, ffigurau a dyfyniadau i ddangos effaith eich gwaith a dangos y cysylltiad sy’n bodoli rhwng cyllid cyhoeddus a chanlyniadau’r buddsoddiad hwnnw. Sut mae’r buddsoddiad wedi eich helpu i greu swyddi, cynhyrchu refeniw neu gynorthwyo eich cymuned leol mewn ffordd gadarnhaol? Dylech gynnwys y wybodaeth hon yn eich rhaglenni, ar eich deunyddiau ar gyfer y wasg ac ar eich gwefan. Gallwch lawrlwytho a rhannu ein hinffograffeg, sy’n dangos ffeithiau a ffigurau allweddol am ein buddsoddiad, sut y mae’r celfyddydau yn effeithio ar gyflogaeth a’r economi, a manteision hyn i gynulleidfaoedd yng Nghymru.
 2. Lluniwch dudalen sy’n cynnwys y 10 Rheswm pam fod y Celfyddydau yng Nghymru’n Bwysig a’i gosod, ynghyd â dolenni i’n gwefan, mewn man amlwg ar eich gwefan.
 3. Dywedwch wrth eich cymunedau rhwydweithio cymdeithasol am werth buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau, a’u hannog i rannu eich negeseuon – gallwch rannu ein hinffograffeg am ffeithiau ac ystadegau allweddol hefyd.
 4. Anogwch eich budd-ddeiliaid i bledio’r achos i wleidyddion lleol a chenedlaethol. Gwahoddwch nhw i ddod i weld eich gwaith a manteisiwch ar y cyfle i ddweud wrthynt am werth eich gwaith.
 5. Os ydych chi’n cael cyllid gennym, sicrhewch eich bod chi’n brandio’ch gwaith â logo priodol Cyngor Celfyddydau Cymru, a sicrhewch fod hyn yn cysylltu â’n gwefan lle bo modd, fel pob pawb yn gwybod bod arian cyhoeddus wedi gwneud cyfraniad.
  Dysgwch ragor am ddefnyddio ein logos

Artistiaid

 1. Os ydych chi’n gweithio gyda sefydliadau’r celfyddydau, darganfyddwch a oes unrhyw weithgarwch eiriolaeth cynlluniedig y gallech ei gefnogi.
 2. Clustnodwch gyfleoedd yn eich gweithgareddau hyrwyddo eich hunain i drafod sut llwyddodd buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau a diwylliant i ffurfio eich gyrfa gelfyddydol chi.
 3. Anfonwch lythyr neu neges e-bost at eich Aelod Cynulliad i ddweud pam fod buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau mor bwysig. Dywedwch wrthynt sut mae buddsoddi yn y celfyddydau wedi bod o fudd i chi a’ch cymuned leol.
 4. Defnyddiwch eich rhwydweithiau proffesiynol a chymdeithasol i rannu’r ’10 Rheswm Pam fod y Celfyddydau yng Nghymru’n Bwysig’. Anogwch eich cysylltiadau i bledio’r achos i wleidyddion lleol a chenedlaethol. Ymunwch â rhwydweithiau fel WAPA, VAGW ac AMA er mwyn meithrin cysylltiadau allweddol ac annog eraill i rannu neges yr eiriolaeth.
 5. Os oes gwefan gennych, dylech gynnwys dolenni i’n gwefan ni arni, sef www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Defnyddiwch gyflwyniad ein pecyn cymorth eiriolaeth

Gallai’r cyflwyniad isod fod yn ddefnyddiol i ddangos gwir werth eich gwaith. Croeso mawr i chi ei rannu, ei lawrlwytho neu ei gynnwys ar eich gwefan ac yn eich cysylltiadau trwy’r cyfryngau cymdeithasol.Defnyddiwch ein hinffograffeg

Gallwch lawrlwytho a rhannu ein hinffograffeg, sy’n dangos ffeithiau a ffigurau allweddol am ein buddsoddiad, effaith y celfyddydau yn effeithio ar gyflogaeth a’r economi a’r manteision y maent yn eu creu i gynulleidfaoedd.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245