Cyngor Celfyddydau Cymru | Gweithio gydag Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol

Gweithio gydag Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol

Dyma ambell i awgrym am ddulliau effeithiol o ddangos gwerth buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau a diwylliant i’ch AC/AS.

Os nad oes perthynas gadarn gennych gyda’ch AC/AS lleol eisoes, dylech ystyried denu eu cefnogaeth cyn gynted â phosibl. Dylech gofio bod ACau/ASau yn cael ceisiadau di-ri am gefnogaeth, a bod eu hamser yn gyfyngedig. Mae AC/ASau ar gael yn eu hetholaethau ar ddydd Gwener ac ar benwythnosau fel rheol.

Ymchwiliwch i fuddiannau’r AS. Er enghraifft, ymchwiliwch i weld i ba Bwyllgorau a grwpiau Aml-bleidiol y maent yn perthyn iddynt, canfyddwch a ydynt wedi gofyn cwestiynau perthnasol yn y Senedd, ac a allai’r sefydliadau y maent yn eu noddi eich helpu chi i deilwra eich dull o weithredu.

Defnyddiwch eich rhwydweithiau i lunio cynnig darbwyllol ar gyfer eich AC/AS, gweinidog neu weinidog priodol o’r wrthblaid. Er enghraifft, gallech gynnal ymweliad â sefydliadau eraill ym maes y celfyddydau yn eich ardal ar thema plant a phobl ifanc.


Sut i gysylltu â’ch AC

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 60 o Aelodau etholedig (AC) ac mae gan bob dinesydd yng Nghymru 5 Aelod Cynulliad i’w cynrychioli.

Sut mae hyn yn gweithio? Mae 40 o ardaloedd etholiadol yng Nghymru e.e. Wrecsam, Gorllewin Caerdydd, Blaenau Gwent, ac mae gan bob etholaeth ei AC etholedig ei hun. Fodd bynnag, mae yna bum rhanbarth etholiadol mwy yng Nghymru hefyd (Y Gogledd, Y Canolbarth a’r Gorllewin, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru a Dwyrain De Cymru) ac mae gan bob un o’r rhanbarthau hyn bedwar AC pellach sy’n cynrychioli’r bobl yn y rhanbarth hwnnw.

Gallwch ganfod pwy yw’r AC sy’n cynrychioli’ch ardal chi trwy fynd i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sef www.cynulliadcymru.org neu trwy fynd i www.writetothem.com


Sut i gysylltu â’ch AS

Mae’r ASau yn cael eu hethol yn yr un 40 etholaeth â’r ACau etholaethol, felly bydd un AC yn cynrychioli’ch ardal chi.

Gallwch ganfod pwy yw’ch AS trwy fynd i wefan Senedd Prydain, sef www.parliament.uk neu trwy fynd i www.writetothem.com


Achlysuron gydag ACau/ASau

Gwahoddwch eich AS lleol i achlysur neu i weld gwaith eich sefydliad. Cynigiwch ddarparu daith cefn llwyfan, gyda'r cyfle i gwrdd â rhai o’ch staff a rhai o’r bobl sy’n elwa ar eich gwaith. Os bydd yr aelod yn derbyn eich gwahoddiad, awgrymwch eich bod yn trefnu cyfle i’r cyfryngau lleol ddod i dynnu lluniau. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn mynychu cymorthfeydd ACau/ASau yn y Senedd ym Mae Caerdydd ac yn San Steffan i dynnu sylw at effaith a gwerth y celfyddydau yn eu hetholaethau.

Yn y tymor hir, mae’r dull hwn o fynd ati’n helpu gwleidyddion a budd-ddeiliaid allweddol i weld pa mor werthfawr yw’r celfyddydau i’w hetholwyr a’r gymuned leol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245