Cyngor Celfyddydau Cymru | Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Popeth y mae angen i chi ei wybod am fuddsoddi yn y celfyddydau.

Ar y dudalen hon, fe ffeindiwch chi atebion i’r cwestiynau cyffredin canlynol am gyllid ar gyfer y celfyddydau:


1. Beth ydyn ni’n ei gyflawni trwy fuddsoddi yn y celfyddydau?

Ein gweledigaeth ni yw creu Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau’n greiddiol i fywyd y genedl. Rydyn ni’n uchelgeisiol o ran y celfyddydau yng Nghymru. Ein strategaeth sef – Ysbrydoli: creadigrwydd a'r celfyddydau – sydd wrth galon ein gwaith. Mae’n edrych ymlaen at greu Cymru greadigol sy’n datgelu, yn meithrin ac yn rhannu ein doniau gorau. Mater o uchelgais ac ymdrechion creadigol ym maes y celfyddydau yw ein strategaeth; yr angen am i’r celfyddydau gysylltu ac ymgysylltu; a’r sgil sydd ei angen i sicrhau bod effaith yr hyn y mae’r celfyddydau’n ei gyflawni’n ei adnewyddu ei hun ac yn para.

Mae ein strategaeth yn syml – a gellir ei chrynhoi mewn cwta tri gair:

 • Creu
 • Cyrraedd
 • Cynnal

Mae creu celf, sicrhau ei bod yn cysylltu a chreu etifeddiaeth barhaus ar ei chyfer, oll yn rhan o’r un darlun, a dyma’r themâu sydd wrth wraidd ein gwaith.

Wrth siarad am Greu, rydyn ni’n golygu creu artistig. Rydyn ni am feithrin amgylchedd ar gyfer ein hartistiaid a’n sefydliadau celfyddydol er mwyn eu galluogi i greu eu gwaith gorau. Oherwydd trwy Greu yn dda, byddwn ni’n ysbrydoli.

Os byddwn ni’n ysbrydoli, bydd mwy o bobl yng Nghymru yn mwynhau ac yn cymryd rhan yn y gorau sydd gan ein cenedl i’w gynnig. Mae hyn wrth galon ein gallu i Gyrraedd, a’r peth hanfodol yw ein bod ni’n estyn ymhellach nag erioed.

Ac os oes rhywbeth o werth yn cael ei greu yn yr hyn sy’n cael e wneud neu o ran pwy sy’n cael eu cofleidio, yna dylem ofyn sut mae mynd ati i amddiffyn a Chynnal y pethau hyn trwy ddulliau sy’n gweithio’n economaidd ac sy’n gallu parhau.

Cyflawnir Creu: Cyrraedd: Cynnal trwy gyfres o amcanion penodedig, sef

 1. Creu amgylchedd lle gall y celfyddydau lewyrchu.
 2. Cynyddu gwerth cyfnewid diwylliannol rhyngwladol i’r celfyddydau yng Nghymru
 3. Dod o hyd i gyfleoedd, dulliau a llefydd newydd i bobl fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau
 4. Datblygu creadigrwydd plant a phobl ifanc
 5. Hyrwyddo arloesedd, gwydnwch a chynaliadwyedd
 6. Diogelu a chynyddu’r cyllid ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru
 7. Dangos gwerth y celfyddydau
 8. Troi Cyngor y Celfyddydau’n gorff cyhoeddus effeithlon ac effeithiol

2. Sut mae cyllid cyhoeddus yn helpu’r celfyddydau i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd?

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru am i ragor o bobl gael profiad o’r celfyddydau a chael eu hysbrydoli ganddynt, dim ots ble maen nhw’n byw na beth yw eu cefndir cymdeithasol, addysgol neu ariannol. Mae ein cymorthdaliadau yn helpu sefydliadau a ariennir i gynnig tocynnau rhad neu fynediad am ddim. Er enghraifft, mae Opera Cenedlaethol Cymru’n gwerthu tocynnau am gyn lleied â £5. Mae llawer o’r orielau sy’n cael cyllid gennym yn cynnig mynediad am ddim.


3. Faint y mae buddsoddiad yn y celfyddydau yn ei gostio i bobl Cymru?

Mae pob person yng Nghymru yn cyfrannu 32c yr wythnos at y buddsoddiad yn y celfyddydau a diwylliant – sy’n costio’r un faint â:

 • galwad 1 funud o hyd at ffôn symudol
 • un bloc o bowdr peiriant golchi llestri
 • un degfed o litr o betrol!

4. Faint o arian cyhoeddus mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n ei fuddsoddi ar hyn o bryd?

Rhwng 2010 a 2014, gwnaethom fuddsoddi £171 miliwn o gyllid cyhoeddus o gronfeydd y Llywodraeth ac £82 miliwn o gronfeydd y Loteri Genedlaethol yn y celfyddydau a diwylliant er mwyn helpu i greu profiadau ar gyfer cynifer o bobl â phosibl ar draws y wlad.

Yn 2014/15, cyfanswm ein buddosddiad fydd £51 miliwn (sy’n cynnwys cyllid y Loteri). Mae hyn gyfwerth â:

 • £17 y pen y flwyddyn,
 • Cyfanswm o £1 miliwn yr wythnos
 • 32c y pen yr wythnos.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245