Cyngor Celfyddydau Cymru | Creu tudalennau gwe gwerth i’r cyhoedd

Creu tudalennau gwe gwerth i’r cyhoedd

Hoffem weld yr holl sefydliadau rydym yn eu hariannu yn arddangos gwybodaeth am fuddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau ar eu gwefannau. Bydd hyn yn helpu i ymgysylltu’ch ymwelwyr a’ch cefnogwyr ac yn cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o ran sut a pham y mae buddsoddi yn y celfyddydau yn cynnig gwerth da am arian.

Bydd sut y byddwch chi’n dewis mynd ati i wneud hyn yn dibynnu pa fath o sefydliad ydych chi, a pha fath o wefan sydd gennych. Mae’r dudalen hon yn cynnwys canllawiau cyffredinol ar y tôn a’r cynnwys, ac ychydig o esiamplau i’ch ysbrydoli.

Esiamplau da

Canolfan Milenwim Cymru: www.wmc.org.uk/supportus

Chapter: www.chapter.org/about-us

Cyngor cyffredinol

 • Dylech hoelio unrhyw gynnwys ar y ‘10 Rheswm pam mae’r Celfyddydau yng Nghymru’n Bwysig’. Gallech gynnwys yr ymadrodd: ‘Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru yn costio cwta 32c yr wythnos i bob person’.
 • Dylech gynnwys logo Cyngor Celfyddydau Cymru ar y dudalen, gyda dolen i’n gwefan, sef www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
 • Yn ogystal â dogfennu eich gorchestion celfyddydol, byddai’n arbennig o ddefnyddiol pe baech yn gallu dangos sut mae’r gwaith rydych chi’n ei wneud yn cyfrannu at adeiladu cymunedau, gyrru twf economaidd, dangos y gorau o’r hyn sydd gennym i’w gynnig, hybu twristiaeth, cynnal addysg a chreu swyddi.
 • Byddwch yn bendant. Rhowch esiamplau cadarn o lwyddiannau artistig allweddol, maint y cynulleidfaoedd a gwybodaeth am deithiau’ch cynyrchiadau, esiamplau o brosiectau addysgol neu gymunedol, a sut mae pobl wedi eu defnyddio. Esboniwch sut rydych chi’n cael eich ariannu a pham fod cyllid cyhoeddus yn bwysig i chi, ac amlinellwch unrhyw gyfraniad y mae’ch sefydliad yn ei wneud i’r economi lleol. Cofiwch, nid oes angen cyfyngu’r peth i rannu gwybodaeth ar eich gwefan, gallwch rannu’r wybodaeth trwy gyfryngau eraill hefyd, fel eich adroddiad blynyddol.
 • Cofiwch gynnwys dyfyniadau gan ymwelwyr, athrawon ac arweinwyr busnes lleol. Bydd hyn yn helpu i ddod â’ch dadl yn fyw, ac yn atgoffa pobl bod yr arian sy’n cael ei fuddsoddi yn eich sefydliad er eu lles nhw yn y pendraw.
 • Byddwch yn bositif. Yn hytrach na chanolbwyntio ar beth y byddech yn ei golli pe na bai’r cyllid ar gael i chi mwyach, dathlwch beth y gallwch ei gyflawni trwy ei ddefnyddio.

Testun sampl

Gan ddefnyddio Canolfan Mileniwm Cymru fel esiampl, dyma’r math o destun y gallech chi ystyried ei lunio ar gyfer eich sefydliad:

Mae Canolfan Mileniwm Cymru, neu’r ‘armadilo’ fel y mae’r bobl leol yn ei galw, yn ennill ei bri fel un o ganolfannau celfyddydau a diwylliannol eiconaidd y byd.

Mae’r Ganolfan yn gartref i wyth sefydliad creadigol hefyd, sef Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Theatr Hijinx, The Touch Trust, Tŷ Cerdd ac Urdd Gobaith Cymru.

Efallai y byddwch chi’n adnabod yr adeilad ym Mae Caerdydd o sioeau teledu poblogaidd y BBC fel Torchwood a Doctor Who. Y tu fewn, mae’r llwyfan wedi croesawu sioeau cerdd o’r West End, opera, ballet, dawns gyfoes a digrifwyr. Dylai unrhyw un sy’n ymweld â’r ganolfan roi cynnig ar y daith dywys, y bwytai a’r bariau yn ogystal â’r perfformiadau rhad ac am ddim a gynhelir yn y cyntedd bron bob dydd.

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru ar 26 Tachwedd 2004.

Ers agor, mae’r Ganolfan wedi:

 • croesawu rhyw 8 miliwn o ymwelwyr
 • gwerthu dwy filiwn o docynnau i berfformiadau theatr
 • llenwi 75% o’r seddi ar gyfartaledd
 • llwyfannu 2,025 o berfformiadau â thocynnau
 • llwyfannu dros 3,000 o berfformiadau rhad ac am ddim
 • cynhyrchu £4 am bob £1 o gymhorthdal cyhoeddus
 • denu pobl newydd i fynychu achlysuron y celfyddydau, gyda 45,000 o bobl yn bwcio am y tro cyntaf yn 2009
 • denu 52% yn fwy o bobl o’r gorllewin, o 42,000 (yn 2005) i 64,000 (yn 2009)
 • denu 64% yn fwy o bobl o’r tu hwnt i Gymru, o 31,000 (yn 2005) i 51,000 (yn 2009), gan ddwyn manteision amlwg i dwristiaeth yng Nghymru
 • ymgysylltu trigolion o rai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru: gyda 10% o’r bobl sy’n prynu tocynnau’n dod o ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf (2009)
 • denu 82,000 o blant i gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol

Mae’r Ganolfan yn fwy na dim ond theatr: mae’n bwerdy diwylliannol sy’n hygyrch i bawb

 • hi yw atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru, mae’n denu dros filiwn o ymwelwyr y flwyddyn, a hi yw’r mwyaf poblogaidd ond 11 o atyniadau diwylliannol y DU
 • mae’n yrrwr economaidd o bwys, mae’n cynnal 1,000 o weithwyr yn uniongyrchol ar y safle, a hi felly yw un o gyflogwyr mwyaf Bae Caerdydd.

Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru’n costio cwta 32c yr wythnos i bob person yng Nghymru.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245