Cyngor Celfyddydau Cymru | Pecyn Cymorth Eiriolaeth

Pecyn Cymorth Eiriolaeth

Croeso i’r pecyn cymorth eiriolaeth. Bwriad y tudalennau hyn yw helpu’ch sefydliad i ddangos yn glir beth yw gwerth buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau. Gallwch ddefnyddio’r wybodaeth:

 • i feithrin perthynas â’ch Aelod Cynulliad er mwyn esbonio pam ei bod hi’n hanfodol buddsoddi yn y celfyddydau, a sut mae hyn yn berthnasol i’ch sefydliad
 • i ddweud wrth eich budd-ddeiliaid a’ch dilynwyr rhwydweithio cymdeithasol pam bod angen buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau, a’u hannog i bledio’r achos i’w Haelodau Cynulliad a’u cynghorwyr lleol
 • i ddiweddaru’ch gwefan â chynnwys am fanteision buddsoddi cyllid cyhoeddus yn y celfyddydau
 • i ddatblygu negeseuon allweddol am fuddsoddi cyllid cyhoeddus yn y celfyddydau i’w cynnwys yn eich datganiadau i’r wasg a’ch gweithgarwch yn y cyfryngau.

Yn ystod ein cyfres o achlysuron Sgwrs Gelfyddydol yng ngwanwyn 2014, traddododd ein Cadeirydd, Dai Smith a’n Prif Weithredwr, Nick Capaldi, gyflwyniad a oedd yn amlinellu 10 rheswm pam fod y Celfyddydau yng Nghymru’n bwysig.


10 Rheswm pam fod y Celfyddydau yng Nghymru’n bwysig.

Mae’r 10 pwynt canlynol yn crynhoi’n blwmp ac yn blaen pam fod buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau yn bwysig. Gallwch ddefnyddio ac addasu’r pwyntiau bwled hyn ar bob cyfle

 1. Mae’r celfyddydau yng Nghymru’n boblogaidd.
 2. Mae’r celfyddydau’n datgloi creadigrwydd a dychymyg ein pobl ifanc.
 3. Mae’r celfyddydau’n hyrwyddo ymgysylltiad ac yn tynnu cymunedau at ei gilydd.
 4. Mae’r celfyddydau’n hybu newidiadau diwylliannol a chymdeithasol.
 5. Mae’r celfyddydau’n cyfrannu at ffyniant economaidd Cymru.
 6. Mae’r celfyddydau’n hanfodol i dwristiaeth ddiwylliannol, dan ddenu pobl i Gymru ac i ddysgu am y wlad.
 7. Mae’r celfyddydau’n helpu i godi proffil a chreu enw da i Gymru ar lwyfan ryngwladol.
 8. Mae’r celfyddydau’n cyfleu ein hunaniaeth a’n diwylliant dwyieithog trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.
 9. Mae’r celfyddydau’n gwireddu canlyniadau sylweddol ar draws amrywiaeth eang o bolisïau’r llywodraeth ar lefelau cenedlaethol a lleol.
 10. Mae’r celfyddydau’n cyfoethogi ein bywydau.

Dangos manteision buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau

Gallai’r cyflwyniad isod fod yn ddefnyddiol i ddangos gwir werth eich gwaith. Croeso mawr i chi ei rannu, ei lawrlwytho neu ei gynnwys ar eich gwefan ac yn eich cysylltiadau trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Rydyn ni wedi cynhyrchu pedwar inffograffeg hefyd i ddangos y prif ffeithiau a ffigurau sy’n gysylltiedig â’n buddsoddiad, effaith y celfyddydau a diwylliant ar gyflogaeth a’r economi a’r manteision maent yn eu creu i gynulleidfaoedd. Lawrlwythwch nhw a’u rhannu nawr!

Awdurdodau Lleol

Rydym am eich ysbrydoli i feddwl am y buddion y gall y celfyddydau eu darparu i'ch cymuned, a'r swyddogaeth arweiniol y gallwch chi ei chwarae wrth gynorthwyo'r broses o wella ansawdd bywyd a lles eich cyd-ddinasyddion.

Mae Datrys yr Her Ariannu yn disgrifio'n fyr ac yn fachog rai o'r dadleuon o blaid buddsoddi yn y celfyddydau.

Trawsnewid Tirwedd Ddiwylliannol Cymru

Rydym eisiau i bobl yng Nghymru gael eu hysbrydoli gan y celfyddydau a’u cyffroi gan y cyfleoedd sydd ganddynt i fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau. Un o’r ffyrdd y gwnawn hyn yw drwy helpu i greu adeiladau a chyfleusterau i’r celfyddydau sy’n nodedig, yn dal sylw ac yn cydio yn y dychymyg.

Cynnig blas yn unig o’r llefydd hynny a wna’r cyhoeddiad hwn:

Trawsnewid Tirwedd Ddiwylliannol Cymru

Ffynonellau

Cewch weld y ffynonellau a ddefnyddiwyd gennym i lunio'r gwybograffegau yma.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245