Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynulleidfaoedd a Marchnata - Adnoddau Defnyddiol

Cynulleidfaoedd a Marchnata - Adnoddau Defnyddiol


Data ymchwil a chynulleidfa
Canllawiau a phecynnau cymorth ymarferol
Digwyddiadau, cynadleddau a hyfforddiant
Sefydliadau defnyddiol
Eich argymelliadau


Data ymchwil a chynulleidfa

Mae Adroddiadau Proffil Ardal yn cynnwys gwybodaeth fanwl yn disgrifio ein patrymau’n mynychu’r celfyddydau fel poblogaeth o fewn un ardal diffiniedig. Mae adroddiadau ar gael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Arts Council England a Creative Scotland.

Mae gan wefan Audiences UK amrywiaeth eang o adnoddau sy’n darparu canllawiau ac esboniadau yn ymwneud â chasglu a dadansoddi data ar gynulleidfaoedd ac ymwelwyr gan gynnwys:

 • A-Z Jargon Buster – casgliad cynhwysfawr o ddiffiniadau clir a ddefnyddir yn aml ym maes ymchwilio cynulleidfaoedd
 • A Guide to Desk Researching Audience and Visitor Data - trosolwg o rai o’r ffynonellau gwybodaeth ail law fwyaf defnyddiol sydd ar gael
 • Artform Classifiers - cynigir system ag iddo dair haen i ddosbarthu ffurfiau ar gelfyddyd a ellir ei ddefnyddio gan sefydliadau celfyddydol.
 • Archwilia Data Ownership Guidelines, Data Ownership Pilot Programme a Data Sharing Studies y pynciau sy’n ymwneud â rhannu data rhwng lleoliadau a chwmnïau
 • Commissioning Market Research – Writing a Research Brief – cynghori ar baratoi brîff ymchwil
 • Customer Profiling and Segmentation Tools
 • Monitoring Audience Diversity
 • Walk Ups, Advance Bookers and Non-Bookers astudiaeth i ymchwilio pa un ai yw data’r swyddfa docynnau yn adlewyrchiad cywir o gynulleidfaoedd

Cynnig y Swyddfa Ystadegau Gwladol fynediad at gronfa gyfoethog o ddata, a seilir yn bennaf ar ddata’r cyfrifiad. Mae’r adran Ystadegau’r Gymdogaeth yn ddefnyddiol iawn ac yno gallwch lawrlwytho ystadegau yn ymwneud â wars, awdurdod lleol neu ardal allbwn benodol.


Canllawiau a phecynnau cymorth ymarferol

Mae’r cyhoeddiadau hyn ar gael o’r gwefannau a nodir isod

Cyngor Celfyddydau Cymru

Arts Council of England

 • Family Friendly Toolkit
 • A Practical Guide to Developing and Managing Websites
 • A Practical Guide to working with Arts Ambassadors
 • Marketing and Touring: A practical guide to marketing an event on tour

Arts Marketing Association

 • Arts Marketing Standards toolkits
 • Casgliad o Astudiaethau Achos (members only)
 • Journal of Arts Marketing (JAM) (members only)

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

 • Deddf Gwarchod Data

Rhwydwaith Celfyddydau Gwirfoddol

 • Mae’r VA Briefings yn rhoi sylw i amrediad eang o bynciau (i danysgrifwyr yn unig)
Culture Hive

culturehive.co.uk


Digwyddiadau, cynadleddau a hyfforddiant

Mae Symposiwm Marchnata flynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru yn agored i bawb. I sicrhau eich bod yn derbyn manylion am y symposiwm nesaf, sicrhewch eich bod ar ein e-restr bostio. Gellir hefyd darllen cyflwyniadau o symposia blaenorol yma

Mae gan yr Arts Marketing Association raglen brysur o gynadleddau, diwrnodau hyfforddiant, gweithdai, seminarau a chyfarfodydd rhwydweithio.

Cynnig y Chartered Institute of Marketing hyfforddiant tuag at gymwysterau achrededig yn ogystal â chyngor a chefnogaeth barhaus, digwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio.


Sefydliadau defnyddiol

AD:uk

AD:uk (a adwaenid gynt fel Cymdeithas Genedlaethol Swyddogion Celf Llywodraeth Leol) yw’r prif gorff ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes datblygu’r celfyddydau. Mae ganddynt aelodaeth sy’n cynnwys rhai o awdurdodau lleol a’r rheiny sy’n gweithio yn y sector diwydiannau creadigol yn Lloegr a Chymru.

www.artsdevelopmentuk.org

Arts Marketing Association (AMA)

AMA yw’r sefydliad datblygu proffesiynol sy’n gweithio gyda gweithwyr celfyddydol proffesiynol sy’n angerddol am ddod â chelfyddydau a chynulleidfaoedd at ei gilydd.

www.a-m-a.co.uk

Association of British Orchestras

Bodola’r Association of British Orchestras (ABO) er mwyn cefnogi, hyrwyddo a hybu buddiannau a gweithgareddau cerddorfeydd proffesiynol yng Nghymru.

www.abo.org.uk

Audiences UK

Audiences UK yw’r rhwydwaith genedlaethol ar gyfer Asiantaethau Datblygu Cynulleidfaoedd Cynnig gwefan y sefydliad fynediad yn rhad ac am ddim at amrywiaeth o gyhoeddiadau sy’n rhoi eglurhad a chanllawiau i unigolion a sefydliadau sy’n casglu a dadansoddi data cynulleidfaol.

www.audiencesuk.org

British Arts Festival Association

Mae’r British Arts Festival Association (BAFA) yn sefydliad aelodaeth sy’n rhychwantu holl amrywiaeth gwyliau celfyddydol Cymru. Croesawa aelodau sy’n ymwneud â’r holl ffurfiau ar gelfyddyd, gan gynnwys cerddoriaeth, dawns, celfyddydau gweledol, theatre, ffilm, comedi a chelfyddydau stryd.

www.artsfestivals.co.uk

Creu Cymru

Creu Cymru yw'r asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru. Wedi ei sefydlu yn 2001 drwy fenter y sector, mae Creu Cymru yn meithrin a chefnogi rhwydwaith bywiog a chynaliadwy o theatrau a chanolfannau ar draws Cymru.

www.creucymru.co.uk

Celfyddydau Anabledd Cymru

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn ymroddedig i gydweithio gydag unigolion a sefydliadau i greu cyfleoedd i Bobl Anabl a Phobl Byddari ddatblygu eu sgiliau yn y celfyddydau a chynnig cyngor ar bynciau yn ymwneud ag anabledd a’r celfyddydau.

www.dacymru.com

Independent Street Arts Network

Grŵp annibynnol o gynhyrchwyr, hyrwyddwyr ac artistiaid sy’n gweithio mewn celfyddydau awyr agored o Brydain ac Iwerddon yw Independent Street Arts Network.

www.isanuk.org

Independent Theatre Council

Independent Theatre Council yw’r gymdeithas reoli a’r corff blaenllaw yn y diwydiant ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n berfformwyr celfyddydol sy’n ym maes drama, dawns, opera, theatr gerdd, meim a theatr gorfforol, syrcas, pypedwaith, celfyddydau stryd a chyfryngau cymysg.

www.itc-arts.org

UK Theatre

UK Theatre yw’r gymdeithas fasnach flaenllaw sy’n cynrychioli buddiannau celfyddydau perfformio yng Nghymru yn ogystal â darparu cefnogaeth broffesiynol iddynt.

uktheatre.org

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

Gweithia Celfyddydau Gwirfoddol Cymru gyda gwneuthurwyr polisïau, arianwyr a gwleidyddion i wella’r amgylchfyd i bawb sy’n cymryd rhan yn y celfyddydau yn y sector celfyddydau gwirfoddol. Gweithia ar draws Cymru i gynnig mentora a help gyda strategaethau cynllunio, datblygu, hyfforddi, rhwydweithio, codi arian a marchnata.

www.voluntaryarts.org

Cymdeithas Celfyddydau Perfformio Cymru

Cymdeithas Celfyddydau Perfformio Cymru yw’r corff ambarél i sefydliadau celfyddydau perfformio yng Nghymru, gan gynrychioli theatr, opera a dawns.

www.waparts.org.uk


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245