Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynnal Ymarfer

Cynnal Ymarfer


Rhai pethau i'w hystyried

Mae'n annhebygol y byddwch yn gallu ennill incwm rheolaidd trwy wneud a gwerthu gwaith celf. Fel arfer, byddwch yn gweithio'n rhan-amser dros dro wrth i chi fantoli talu biliau a gwneud eich gwaith.

Os ydych yn chwilio am waith sy'n hyblyg, bydd cofrestru ag asiantaethau cyflogi'n rhoi incwm i chi er mwyn cadw deupen ynghyd rhwng gwneud y mathau o waith sy'n nes at eich dant. Yn gyffredinol mae asiantaethau'n arbenigo mewn sectorau gwahanol o'r gweithlu. Mae gwaith llaw neu ailadroddus megis cyflenwi archebion neu weithio mewn archfarchnad yn talu'n llai ond mae'n gallu bod yn llai o straen. Mae gan ganolfannau alwadau fel archfarchnadoedd drosiant staff sylweddol ond mae'r gwaith yn gallu bod yn affwysol os ydych yn gweithio mewn adran hyrwyddo neu alwadau allan. Mantais y swyddi hyn yw gallu gweithio sifftiau hyblyg sy'n addas i weithio mewn stiwdio. Mae gwaith gofal yn fath o waith a ffefrir gan lawer o bobl greadigol. Mae gwaith sy'n cynnwys dyletswyddau noson gysgu neu weithio trwy'r nos yn golygu eich bod yn gallu ennill mwy o gyflog wrth weithio mwy o oriau mewn llai o amser. Gall y gwaith fod yn straen ond hefyd yn werth chweil. Mae gwaith swyddfa, gan ddibynnu ar y swydd, yn gallu talu'n dda ac mae'r gwahaniaeth rhwng y swyddfa a'r stiwdio'n gallu bod yn dda i'r pen.

Mae llawer o artistiaid yn dysgu. Yn anaml yr hysbysebir swyddi llawn-amser a gallai'ch gwaith ddioddef yn arw trwy ymrwymiad o'r fath. Swydd boblogaidd iawn yw darlithio rhan-amser ac wrth i gymwysterau dysgu ddod yn arferol, yn gyffredinol nid oes angen cymwysterau i swyddi rhan-amser, os nad ydynt yn hirdymor. Mae'n werth gofyn am y posibiliadau o weithio fel darlithydd gwadd mewn colegau, gan fod llawer o gyrsiau'n cynnal rhaglen ddatblygu proffesiynol sy'n gwahodd artistiaid i siarad am eu gwaith.

Mae artistiaid hefyd yn gallu cael gwaith ysgrifennu i gyhoeddiadau celf, papurau newydd, boed yn destunau beirniadol neu'n adolygiadau. Nid yw'r gwaith hwn yn gynhaliol ar ei ben hun ond mae pob dim yn helpu, tra mai artistiaid yn aml yn llenwi swyddi fel cynorthwywyr oriel a thechnegwyr ynghyd â rolau gweinyddol mewn sefydliadau celf.


Sgiliau Newydd

Mae gadael y coleg yn golygu diwedd un ffordd o fyw a dechrau un arall. Ni fydd y sgiliau gennych o bell ffordd i gynnal eich ymarfer. Ystyriwch pa sgiliau sydd gennych. A yw unrhyw un o'ch sgiliau fel artist yn drosglwyddadwy neu a allent gael eu defnyddio mewn ffordd lawrydd/fasnachol?

Gallech ystyried tystysgrif ddysgu sy'n eich gadael i gynnal gweithdai i oedolion; mae colegau lleol yn cynnal cyrsiau rhan-amser. Mae dysgu am feddalwedd ddelweddu'n agor dulliau gweithio newydd ac mae'r pwnc yn gallu cael ei addysgu i eraill. Meddyliwch am ba dechnegau sy'n gyfarwydd i chi y gallech eu haddysgu i eraill.


Amser stiwdio

Mae'n bwysig eich bod yn dal i fynd i'ch stiwdio er gwaethaf yr holl ymrwymiadau eraill a fydd gennych. Gwnewch eich lle'n bersonol; dewch â thegell, microdon, eich hoff fisgedi gyda chi - pethau a fydd yn golygu y gallwch fod yno am gyfnodau hir yn gweithio trwy syniadau. Mae'n swnio'n syml ond peidiwch â thanbrisio pŵer cysuron fel bisgedi o ran ymgynefino â'ch gweithle. Mae'n hawdd eistedd a gwneud dim mewn stiwdio; mae'n gallu bod yn ddihangfa ond cofiwch nad hafan rhag eich holl gyfrifoldebau yw hi ond rhywle lle y byddwch yn gwireddu syniadau.


Materion Ariannol

Dylech osgoi gwneud cais am fenthyciad yn bennaf i glirio dyled. Defnyddiwch fenthyciad ar gyfer prosiect sydd wedi'i gynllunio a'i brisio er mwyn sicrhau bod canlyniad cyffyrddadwy gennych. Un enghraifft fyddai prynu darn o gyfarpar a fydd nid yn unig yn cynnal eich ymarfer celf ond hefyd yn ychwanegu ato. Er enghraifft, os ydych yn gwneud gwaith fideo, ystyriwch brynu taflunydd; mae posibilrwydd ei logi i bobl eraill a gellwch ei ddefnyddio i ddangos eich gwaith eich hun.
Mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru gynllun benthyca di-log i artistiaid.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245