Cyngor Celfyddydau Cymru | Datganiad GDPR

Datganiad GDPR

mae cyfraith diogelu data newydd yn dod i rym ar 25 Mai. Rydym eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod pa ddata sydd gennym amdanoch, a sut yr ydym yn ei ddefnyddio. Isod gwelwch ddatganiad am beth rydym yn ei wneud i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol newydd.

Darllenwch y datganiad hwn gan y Cyngor ynghylch casglu a phrosesu eich gwybodaeth gyswllt

Casglu gwybodaeth
Rydych wedi darparu inni eich manylion cyswllt er mwyn tanysgrifio i’n rhestr bostio neu uwchlwytho gwybodaeth hyrwyddo ynghylch eich digwyddiadau. Dyma’r wybodaeth a ddarparwyd gennych:

  • Enw
  • Cwmni (os yw’n berthnasol)
  • Rhif ffôn
  • Cyfeiriad e-bost
  • Dewis iaith
  • Manylion y gweithgareddau/digwyddiadau e.e. tanysgrifio i restr bostio, manylion o weithgarwch sy’n cael ei hyrwyddo drwy’r Cyfeiriadur Celfyddydol

Rhaid i ymwelwyr sy'n dymuno islwytho manylion o’u digwyddiadau i’n cyfeiriadur celfyddydol greu cyfrif i ddechrau. Mae’r cyfrif hwn wedi'i warchod gan gyfrinair.

Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am yr ymwelwyr i’n gwefan nad ydynt yn creu cyfrif neu’n tanysgrifio i un o'n rhestrau postio.

Nid yw’r Cyngor yn casglu unrhyw ddata nad yw'n ymwneud â busnes megis dyddiad geni neu rif adnabod gan y llywodraeth, ac nid yw’n casglu data personol sensitif oddi wrth ymwelwyr i'n gwefan neu danysgrifwyr i’n rhestrau postio.


Pwrpas a defnydd
Mae’r Cyngor yn prosesu eich gwybodaeth at ddibenion postio uniongyrchol, er ei fuddiant dilys ei hun a buddiant ei gleientiaid. Gall ymwelwyr i'n gwefan ddefnyddio gwybodaeth yn y Cyfeiriadur Celfyddydol i gysylltu ag unigolion gan ddefnyddio eu manylion cyswllt, lle y cyhoeddir y rhain (e.e. ar gyfer rhestri hyrwyddo digwyddiadau) er mwyn cysylltu â’r unigolyn ynghylch ei ddigwyddiad.

Ffrâm amser
Mae’r Cyngor yn ymdrechu i ddarparu'r wybodaeth gywiraf bosibl. Felly, rydym yn ceisio ailddilysu’n barhaus gywirdeb yr holl wybodaeth a gwiriwn y dewisiadau tanysgrifio a’r manylion cyswllt bob blwyddyn. Gwnawn hyn drwy e-bostio cysylltiadau drwy ddefnyddio’r manylion sydd ar glawr ar hyn o bryd. Tynnwn ddata y cawn ei fod yn anghywir neu’n hen oddi ar y gronfa ddata.

Hawliau mynediad ac optio allan
O ran y wybodaeth sydd gan y Cyngor amdanoch, mae gennych hawl mynediad, hawl cywiro, hawl dileu a hawl cyfyngu. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data. Cewch arfer unrhyw un o'r hawliau hyn naill ai drwy ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg o’r rhestr bostio drwy glicio ar y ddolen ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei derbyn gennym, neu gysylltu â’r Cyngor: cyfathrebu@celf.cymru. Cewch ofyn am fynediad i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Cewch hefyd ofyn am gywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth amdanoch sydd yn anghywir a gellwch hefyd optio allan o'r gronfa ddata’n llwyr. Bydd y Cyngor yn trin ceisiadau ar gyfer mynediad at wybodaeth neu ei chywiro, ei diwygio neu ei dileu yn unol â’i bolisïau mewnol a’r gofynion cyfreithiol sy'n berthnasol. Os ydych o’r farn nad ydym wedi cydymffurfio â'ch ceisiadau, mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn i'r awdurdod goruchwylio priodol.

Diogelwch gwybodaeth
Mae’r Cyngor yn arfer mesurau diogelu addas, gan gynnwys mesurau diogelwch rhesymol sy’n gorfforol, gweinyddol a thechnegol i amddiffyn ei gronfa ddata rhag mynediad iddi heb awdurdod, rhag cael ei datgelu, ei haddasu neu ei dinistrio.

Newidiadau i’r datganiad preifatrwydd hwn
Mae’r Cyngor yn cadw'r hawl i newid y datganiad preifatrwydd hwn, a bydd yn cyhoeddi polisi preifatrwydd diwygiedig sy'n adlewyrchu’r fath newidiadau fel sy'n ofynnol gan y gyfraith.

Cwestiynau
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datganiad hwn, darllenwch ein polisi preifatrwydd ar celf.cymru/polisi-preifatrwydd neu cysylltwch â ni: llywodraethu@celf.cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245