Cyngor Celfyddydau Cymru | Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - Unigolion Creadigol Proffesiynol

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - Unigolion Creadigol Proffesiynol

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru hygyrchedd i'r celfyddydau.

Bydd yn rhaid ichi ateb pob cwestiwn isod. Byddwn yn defnyddio'r holl wybodaeth y byddwn yn ei chael gan ymgeiswyr am grant i sicrhau y bydd ein harian yn cyrraedd ystod eang o bobl a sefydliadau.

Bydd yn rhaid inni hefyd adrodd pwy y mae ein harian yn ei gyrraedd yn ôl pob nodwedd warchodedig sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol i gydymffurfio â’r dyletswyddau penodol yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011).

Ni fydd eich atebion yn yr adran hon yn effeithio ar unrhyw benderfyniad ynghylch eich cais am grant ac at ddibenion monitro’n unig y byddant yn cael eu defnyddio. Ni chaiff y ffurflen ei rhannu ag unrhyw aelodau o’n staff a fydd yn asesu eich cais. Ni fyddwn yn ystyried bod eich cais yn gyflawn oni bai i'r ffurflen hon wedi'i llenwi a'i chyflwyno

Rhowch rif eich cais sy'n cynnwys wyth digid (mae'r rhif ar yr e-bost a gawsoch yn gydnabyddiaeth)

Rhywedd

Oedran

Statws perthynas

Cyfeiriadedd rhywiol

Crefydd/Cred

Hunaniaeth Genedlaethol/Tarddiad Ethnig

Beth yw'ch grŵp ethnig?

A. Gwyn
B. Grwpiau Amlethnig/Cymysg
C. Asiaidd/Asiaidd Prydeinig

D. Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Person du PrydeinigUnrhyw Grŵp Ethnig Arall


Anabledd

A yw unrhyw un o'r cyflyrau canlynol arnoch?Diffiniad Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 o berson anabl yw un sydd â nam corfforol neu feddyliol sy'n cael effaith sylweddol neu hirdymor (sef sydd wedi parhau neu y disgwylir iddo barhau am 12 mis o leiaf) ac sy'n cael effaith wael ar allu'r person i ymgymryd â gweithgareddau arferol bob dydd

O ystyried y diffiniad uchod, a oes gennych anabledd?