Cyngor Celfyddydau Cymru | Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - Sefydliadau

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal - Sefydliadau

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymrwymedig i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru hygyrchedd i'r celfyddydau.

Bydd yn rhaid ichi ateb pob cwestiwn isod. Byddwn yn defnyddio'r holl wybodaeth y byddwn yn ei chael gan ymgeiswyr am grant i sicrhau y bydd ein harian yn cyrraedd ystod eang o bobl a sefydliadau.

Bydd yn rhaid inni hefyd adrodd pwy y mae ein harian yn ei gyrraedd yn ôl pob nodwedd warchodedig sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol i gydymffurfio â’r dyletswyddau penodol yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011).

Ni fydd eich atebion yn yr adran hon yn effeithio ar unrhyw benderfyniad ynghylch eich cais am grant ac at ddibenion monitro’n unig y byddant yn cael eu defnyddio. Ni chaiff y ffurflen ei rhannu ag unrhyw aelodau o’n staff a fydd yn asesu eich cais. Ni fyddwn yn ystyried bod eich cais yn gyflawn oni bai i'r ffurflen hon wedi'i llenwi a'i chyflwyno.

Rhowch rif eich cais sy'n cynnwys wyth digid (mae'r rhif ar yr e-bost a gawsoch yn gydnabyddiaeth)

1. Nodwch a yw eich sefydliad dan arweiniad pobl dduon ac ethnig


Dyma ddiffiniad Cyngor Celfyddydau Cymru o sefydliad dan arweiniad pobl dduon ac ethnig: os yw o leiaf 51% o'i reolwyr, ei bwyllgor rheoli, ei fwrdd, ei gorff llywodraethol neu ei gyngor yn ymddiffinio'n bobl dduon ac ethnig.

2. Nodwch a yw eich sefydliad dan arweiniad pobl anabl


Dyma ddiffiniad Cyngor Celfyddydau Cymru o sefydliad dan arweiniad pobl anabl: os yw o leiaf 51% o'i reolwyr, ei bwyllgor rheoli, ei fwrdd, ei gorff llywodraethol neu ei gyngor yn ymddiffinio'n bobl anabl.

3. Nodwch a yw eich sefydliad dan arweiniad lesbiaid, hoywon neu bobl ddeurywiol


Dyma ddiffiniad Cyngor Celfyddydau Cymru o sefydliad dan arweiniad lesbiaid, hoywon neu bobl ddeurywiol: os yw o leiaf 51% o'i reolwyr, ei bwyllgor rheoli, ei fwrdd, ei gorff llywodraethol neu ei gyngor yn ymddiffinio'n lesbiaid, hoywon neu'n bobl ddeurywiol.

4. Nodwch a yw'ch sefydliad wedi'i sefydlu'n benodol gan y canlynol neu ar eu cyfer (ticiwch unrhyw rai sy'n berthnasol)5. Rhowch nifer yr Uwch Rheolwyr a nifer yr aelodau o'ch pwyllgor rheoli, eich bwrdd, eich corff llywodraethol neu'ch cyngor sy'n:

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245