Cyngor Celfyddydau Cymru | Diffiniadau o ffurfiau ar gelfyddyd - nodyn cymorth cais am grant ar-lein

Diffiniadau o ffurfiau ar gelfyddyd - nodyn cymorth cais am grant ar-lein

Rydym yn casglu a monitro gwybodaeth am arian sydd wedi'i ddyfarnu i bob ffurf ar gelfyddyd. Mae hyn yn ein cynorthwyo i adrodd yn fanwl ar yr arian sydd wedi'i wario eisoes ac yn ein helpu i dargedu arian lle mae ei angen fwyaf.

Yn y tabl isod, defnyddiwch ganran i nodi'r cyfran o'ch gweithgarwch sy'n perthyn i bob ffurf ar gelfyddyd. Er enghraifft, os yw'ch prosiect yn ymwneud yn gyfan gwbl â dawns, rhowch 100% wrth y blwch dawns yn y tabl. Os yw'ch prosiect yn cynnwys mwy nac un ffurf ar gelfyddyd, amcangyfrifwch ganrannau'r ffurfiau hynny ar gelfyddyd, er enghraifft, dawns 20%, drama 50%, cerddoriaeth 30% yn ddibynnol ar gynllun eich prosiect. Mae'n rhaid i'r rhain roi cyfanswm o 100%. Gellir cywiro'r rhain pan orffenwch eich prosiect.

Ffurf ar gelfyddyd

Diffiniad

Dangosiadau ffilm a fideo

Holl ddangosiadau i'r cyhoedd, sinema prif-ffrwd, sinema gelfyddydol, sinema arbenigol, a sgriniadau ‘byw’ o berfformiadau theatr, opera, bale ayyb.

Celfyddydau Cyfunol/Celfyddydau aml-ddisgyblaethol

Carnifal, gwyliau a digwyddiadau sy'n wirioneddol aml-ddisgyblaethol, celf gyfunol gymunedol. Dylid nodi gwyliau ag iddynt un ffocws o dan y gelfyddyd arbennig honno.

Crefftau

Cerameg, Tecstilau (yn cynnwys gwnïo a brodwaith), Gemwaith, Arian, Metelau eraill, Gwehyddu, Dodrefn, Pren, Lledr, Carreg, Gwydr, Papur (ac eithrio celf graffeg), Cyfrwng Cymysg, Celf graffeg (yn cynnwys caligraffeg, ysgrifennu arwyddion a rhwymo llyfrau).

Dawns

Bale, dawns gymunedol, dawns gyfoes, dawns draddodiadol, dawns ieuenctid, dawns sy'n ddiwylliannol benodol, dawns Gymreig, dawns Gwyddelig, dawns Albanaidd, dawns o Dde Asia, dawns o Affrica, dawns arall.

Drama

Theatr i blant a phobl ifanc, dramâu clasurol, theatr gymunedol, dramâu cyfoes, arbrofol (gan gynnwys theatr weledol a digidol), meim, theatr gorfforol, ysgrifennu newydd, theatr stryd, syrcas, theatr mewn addysg, theatr yn yr iaith Wyddeleg, theatr yn yr iaith Gymraeg, theatr/drama arall.

Cynhyrchu Film

Unrhyw gynhyrchiad o ffilm gan grŵp cyfranogol/gweithdy

Llenyddiaeth

Llenyddiaeth fyw (gan gynnwys barddoniaeth a berfformir), Barddoniaeth, Rhyddiaith, Ffuglen, Ffeithiol, Cyhoeddi (gwaith a argraffir a gwaith ar y we), Adrodd Stori, Llenyddiaeth Ieuenctid, Digwyddiadau Llyfrgell, Sgyrsiau Llenyddol, Llenyddiaeth Arall.

Cerddoriaeth

Bandiau Pres ac Arian, Siambr, Corawl/Gospel, Clasurol/Cerddorfaol, Cerddoriaeth Gymunedol, Clasurol Gyfoes, Poblogaidd Gyfoes, Cerddoriaeth Gynnar, Baroque, Cerddoriaeth Arbrofol a Thrydanol, Jas/Byrfyfyr, Gwreiddiau/Gwerin, Cerddoriaeth Draddodiadol, Cerddoriaeth y Byd, Cerddoriaeth Ieuenctid, Penodol i Ddiwylliant, Siop Barbwr, Cerddoriaeth Wyddelig, Cerddoriaeth Gymreig, Cerddoriaeth Albanaidd, ffliwt/acordion/pîb, Cerddoriaeth arall.

Opera

Opera a Theatr Gerdd

Celf Gyhoeddus

Celf gyhoeddus yw gwaith celf ym maes y cyhoedd, p'un ai ei fod wedi'i leoli ar eiddo cyhoeddus neu breifat, neu wedi'i gael drwy arian cyhoeddus neu breifat.

Adloniant Theatr

Cabaret, comedi, comediwyr, sioeau cerdd, pantomeim, pypedau, amrywiaeth, adloniant i'r teulu.

Celf Weledol

Animeiddio, celf gain, celf graffeg/darlunio, celf byw, delwedd symudol (ffilmiau a fideos artistiaid), cyfryngau newydd, cyfryngau digidol, celf berfformiadol, ffotograffiaeth, cerflunwaith, paentio, darlunio, gwneud printiau, gosodwaith/celf sy'n benodol i safle, celf amlgyfryngol, celf sonig, celf a gynhyrchir gan gyfrifiadur, murluniau.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245