Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddfa Caerfyrddin

Swyddfa Caerfyrddin

Ein nod yw sicrhau nad oes rhwystrau hygyrchedd i'n swyddfeydd ar gyfer staff ac ymwelwyr anabl. Cynlluniwyd y swyddfeydd gyda golwg ar annibyniaeth a'n bwriad yw sicrhau hygyrchedd i bob ymwelydd, ni waeth am eu hanghenion unigol.


Gweld Cyngor Celfyddydau Cymru (Caerfyrddin) mewn map llawn

Hygyrchedd

 pobl mewn cadair olwyn a phobl anabl eraill i'r swyddfa drwy'r fynedfa flaen gyda phob ymwelydd arall.

Bydd staff yn y dderbynfa ar gael i gynorthwyo ymwelwyr os ydynt yn cael trafferth agor drws y brif fynedfa. Mae’r ail fynedfa yn ddrws awtomatig.

Mae'r dderbynfa a’r ystafelloedd cyfarfod ar y llawr gwaelod ac maent yn hollol hygyrch. Gallwch gyrraedd y swyddfa ar y llawr cyntaf, pe bai angen, mewn lifft drydanol sy’n cydymffurfio â’r safonau angenrheidiol.


Parcio

Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio i addas i bobl anabl ar gael ym maes parcio Cyngor Sir Gaerfyrddin gyferbyn â’n swyddfa ni. Gall y rhain gael eu defnyddio gan ymwelwyr Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd yn rhaid archebu lle parcio ymlaen llaw a bydd gwestai’r ymwelydd yn cadarnhau os bydd lle parcio ar gael iddynt.


Toiledau

Mae toiledau addas ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf ac maent yn hygyrch i bobl mewn cadair olwyn.


Pobl â chymhorthion clyw

Mae dolen sain yn y stafelloedd cyfarfod ar y llawr gwaelod.


Cŵn cymorth

Caniateir cŵn cymorth cofrestredig yn y swyddfa drwy drefnu ymlaen llaw gyda'r un sy'n cynnal y cyfarfod.


Gwacáu mewn argyfwng

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cydnabod pwysigrwydd diogelwch a lles ein hymwelwyr a rhaid i staff sy'n cynnal cyfarfodydd fod yn gyfrifol dros sicrhau bod eu gwesteion yn ymadael â'r adeilad yn ddiogel. Felly rhaid i'r un sy'n cynnal cyfarfod asesu unrhyw anghenion penodol sydd gan ei westeion a chytuno ar gynllun gwacáu sy'n addas i unigolion.

Broken Peace | Llun/Photo: Darren Griffiths
Hygyrchedd Swyddfa

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245