Cyngor Celfyddydau Cymru | Swyddfa Bae Colwyn

Swyddfa Bae Colwyn

Ein nod yw sicrhau nad oes rhwystrau hygyrchedd i'n swyddfeydd ar gyfer staff ac ymwelwyr anabl. Cynlluniwyd y swyddfeydd gyda golwg ar annibyniaeth a'n bwriad yw sicrhau hygyrchedd i bob ymwelydd, ni waeth am eu hanghenion unigol.


Gweld Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Colwyn) mewn map llawn

Hygyrchedd

Gallwch gyrraedd y swyddfa ar hyd llwybrau gwastad a’r brif fynedfa ar yr un lefel â’r palmant. Â pobl mewn cadair olwyn a phobl anabl eraill i'r swyddfa drwy'r fynedfa flaen gyda phob ymwelydd arall.

Gallwch fynd i mewn drwy ddefnyddio'r system intercom a bydd staff yn casglu gwesteion sydd am gael cymorth. Gallwch gyrraedd y swyddfa gyffredinol a'r stafelloedd cyfarfod ar y llawr cyntaf drwy lifft drydanol sy'n cydymffurfio'n llwyr â hygyrchedd a bydd staff yn cynnig cymorth os oes angen.


Parcio

Mae lle parcio sy'n benodol i bobl anabl yn y maes parcio yn union gerllaw sy'n hygyrch o Rodfa'r Tywysog. Rhaid cadw'r lle ymlaen llaw a bydd yr un sy'n cynnal y cyfarfod yn cadarnhau bod y lle ar gael wrth drefnu'r ymweliad. Bydd y person sy'n cynnal y cyfarfod yn rhoi gwybod i chi sut i gyrraedd gan gofio eich cludiant a'ch anghenion penodol.


Toiledau

Mae toiledau addas yn swyddfeydd y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf sy'n hygyrch iawn i bobl mewn cadair olwyn.


Pobl â chymhorthion clyw

Mae dolen sain yn y stafell gyfarfod.


Cŵn cymorth

Caniateir cŵn cymorth cofrestredig yn y swyddfa drwy drefnu ymlaen llaw gyda'r un sy'n cynnal y cyfarfod.


Gwacáu mewn argyfwng

Rydym yn cydnabod mai diogelwch a lles ein hymwelwyr yw'n prif flaenoriaeth a rhaid i staff sy'n cynnal cyfarfodydd fod yn gyfrifol dros sicrhau bod eu gwesteion yn ymadael â'r adeilad yn ddiogel mewn argyfwng. Felly rhaid i'r un sy'n cynnal cyfarfod asesu unrhyw anghenion penodol sydd gan ei westeion a chytuno ar gynllun gwacáu mewn argyfwng sy'n addas i unigolion.

Mountain Sand and Sea: National Theatre Wales
Hygyrchedd Swyddfa

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245