Cyngor Celfyddydau Cymru | Talu Artistiaid

Talu Artistiaid

Mae'r Canllawiau Talidau Teg diweddaraf wedi cael eu cyhoeddi gan a-n The Artist Information Company.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cydweithio ag a-n The Artist Information Company a chynghorau celfyddydau eraill i sicrhau fod unigolion creadigol proffesiynol yn cael eu talu'n ddigonol am eu gwaith.

Mae'n adlewyrchu'r pwysigrwydd yr ydym yn ei roi ar artistiaid fel sylfaen Ysbrydoli: ein strategaeth ar gyfer creadigrwydd a'r celfyddydau.

Pwy fydd yn elwa o'r Canllawiau Tâl Teg?

Nod yr Ymgyrch Talu Artistiaid yw sicrhau tâl i artistiad sy'n arddangos eu gwaith mewn orielau sy'n cael eu ariannu gan y cyhoedd.

Mae a-n yn cynrychioli 20,000 o artistiaid gweledol proffesiynol. Bydd y canllawiau hyn yn galluogi'r sector i gefnogi egwyddor tâl teg a'i roi ar waith.

Beth yw maint y taliadau teg?

Mae symiau wedi cael eu cynnig ac maent yn amrwyio o £150 i £6,000. Byddant yn ddefnyddiol ar gyfer amrediad eang o sefyllfaoedd arddangos, ac maent yn cynnig cymorth amrywiol ynglŷn â sut i'w gweithredu.

Gyda chymorth ei grwp o artistiaid ymgynghorol, AIR, mae a-n wedi treulio dros dwy flynedd yn gweithio ac ymgynghori gydag artistiaid, cyrff ariannu cyhoeddus a sefydliadau'r celfyddydau gweledol, boed fawr neu fach, er mwyn mynd â'r maen i'r wal.

Pam fod angen taliadau teg?

Mae dros 150 oriel a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Hyd yn hyn ni fu consensws cyffredinol ar ganllawiau i ddweud faint y dylid talu artistiaid am greu gwaith sy'n cael ei arddangos yn eu rhaglen arddangos.

Cyfranna'r celfyddydau gweledol £2.3 biliwn mewn gwerth ychwanegol gros i economi'r DU bob blwyddyn. Er bod y sector yn cyflogi dros 37,000 o bobl:

  • Nid oedd 71% o artistiaid wedu derbyn ffi am eu cyfraniad i arddangosfeydd a ariannwyd yn gyhoeddus.; a
  • Bu'n rhaid i 63% wrthod cynnig i arddangos mewn oriel a ariennir yn gyhoeddus am na allent fforddio gweithio am ddim.

Darllenwch y Canllawiau Taliadau Teg

Darllen: Canllaw ffioedd a chyfraddau dyddiol i artistiaid gweledol 2016

Gweler hefyd:

Datganiad i'r Wasg 12/10/2016

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245