Cyngor Celfyddydau Cymru | Sbardun

Sbardun

Yn Hydref 2013 lansiodd Cyngor Celfyddydau Cymru Sbardun, rhaglen i olynu Cyrraedd y Nod.

Celf ar y Blaen, Abertyleri
Prosiect Momentwm Celf ar y Blaen – Darren Warner, Tiwtor Ffotograffiaeth

Nod y rhaglen Sbardun yw ymgysylltu pobl ifanc sydd ar y cyrion mewn gweithgareddau ysbrydoledig a chreadigol , gan alluogi iddynt gyflawni deilliannau caled, magu eu sgiliau a'u hyder, gwella eu lles emosiynol, a datblygu eu cyflogadwyedd.

Cam peilot oedd cam cyntaf y rhaglen. Roedd yn targedu'r grwp oedran 11-18 oed, ac yn ein galluogi ni i brofi pa mor effeithiol oedd ein dulliau o glustnodi, tracio, olrhain cynnydd a deilliannau'r bobl ifanc o dan sylw.

Rhoddodd Ail Gam y rhaglen gyfle i ni brofi ymhellach pa mor effeithiol oedd y rhaglen, wrth ei hehangu i'r grwp oedran 19-24 oed.

Engage Cymru - Llun: Mary Sikkel
Engage Cymru. Llun: Mary Sikkel

Sbardun Cam 1

Cyflawnwyd hyn dros gyfnod o 7 mis yn 2014. Ffocws hyn oedd cyflawni deilliannau caled ar gyfer y bobl ifanc o dan sylw, deilliannau fel ennill achrediad a oedd yn dangos camau clir tuag at gyflogadwyedd, ynghyd â magu sgiliau a hyder. Cyflawnwyd y prosiect mewn partneriaeth â Chymunedau yn Gyntaf, ac fe'i hariannwyd ar y cyd gan gyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Chymunedau yn Gyntaf.

Ariannwyd 14 prosiect i gyd, a chyflawnodd bob un ohonynt amrywiaeth o ddeilliannau caled a meddal. Cyflawnwyd y prosiectau mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys; ysgolion y brif ffrwd, unedau cyfeirio disgyblion, darpariaeth ieuenctid yn y gymuned a chanolfannau'r celfyddydau. Ymgysylltwyd cyfanswm o 325 o bobl ifanc (o'i gymharu â'n targed o 213).

Cyflawnodd pob un o'r prosiectau o leiaf 1 deilliant caled ar gyfer y rhai a gymerodd ran. Enillodd 58% o'r bobl ifanc 11-16 oed achrediad, ac enillodd 55% o'r bobl ifanc 16-18 oed achrediad. Gwnaeth 40% o'r bobl ifanc 16-18 oed gynnydd trwy gategorïau'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. Symudodd 24% o'r bobl ifanc 16-18 oed ymlaen i Addysg Bellach, a gwelwyd gwelliannau ym mhresenoldeb 20% o'r bobl ifanc 11-16 oed yn yr ysgol.

Cyflawnwyd amrywiaeth eang o ddeilliannau meddal hefyd, a gafodd effaith bwysig yn nhermau darparu sail i'r ymgeiswyr ail-ymgysylltu, datblygu sgiliau sy'n cyd-fynd â'u diddordebau a'u dyheadau, a symud ymlaen wedyn tuag at ymgysylltiad mwy parhaus, a deilliannau caled.

Action in Caerau & Ely, Cymunedau'n Gyntaf – Concrete Sheep Project
Defaid Concrid: Action for Caerau & Ely, Cymunedau'n Gyntaf.

Sbardun Cam 2

Yn dilyn llwyddiant Cam 1 a'i effaith bositif ar y bobl ifanc a gymerodd ran, yn Rhagfyr 2014, ymrwymodd Cyngor Celfyddydau Cymru i ariannu 11 prosiect pellach yng Ngham 2.

Cyflawnwyd y prosiectau rhwng Ionawr ac Awst 2015. Y tro hwn, ehangwyd yr ystod oedran i gynnwys pobl ifanc 19-24 oed. Ariannwyd y cam hwn yn llwyr gan gyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, ond gweithiodd nifer o'r prosiectau gyda phartneriaethau Cymunedau yn Gyntaf hefyd. Yn ystod y cyfnod hwn, llwyddwyd i ymgysylltu cyfanswm o 314 o gyfranogwyr, o'i gymharu â'n targed o 234.

Mae'r holl brosiectau wedi cyflawni o leiaf dau ddeilliant caled ar gyfer y cyfranogwyr (a mwy fel rheol). Enillodd cyfanswm o 57% o'r holl gyfranogwyr gymhwyster, a llwyddodd 60% o'r cyfranogwyr 11-16 oed i wella eu presenoldeb yn yr ysgol. Aeth cyfanswm o 36% o'r cyfranogwyr 16-24 oed o fod yn NEET (heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) i fod mewn cyflogaeth neu addysg, ac ymgysylltodd 34% â gwaith gwirfoddol.

Gwerthuso

Mae cwmni Ymchwil Arad wedi gwerthuso'r ddau gam yn llwyr, dilynwch y dolenni:

Gwerthusiad o’r Rhaglen Sbarduno – Cam 2: Crynodeb Gweithredol (228k)

Gwerthusiad o’r Rhaglen Sbarduno – Cam 2: Adroddiad Terfynol(665k)

Gwerthusiad Peilot Momentwm

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245