Cyngor Celfyddydau Cymru | Byd Cyfan, Un Wên

Byd Cyfan, Un Wên

10 Gorffennaf, Dydd Gwener yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.


Ar ôl wythnos gyffrous, roedd y traed yn dechrau blino a’r esgyrn yn dechrau brifo i’r rhai hynny a gymerodd ran yn llwyfannu’r digwyddiad blynyddol hyfryd hwn. Ond roedd y dydd Gwener hwn yn wahanol; roedd rhaid cwblhau a llwyfannu Project y Marc Ysbrydoli Olympaidd. Cyfansoddodd Mervyn Cousins gân yn mynegi un o nodau’r Gemau Olympaidd a’r Eisteddfod, sef ysbrydoli eraill - ac fe gyfranodd nifer o grwpiau wrth ddehongli’r gân The Smile.

Byd Cyfan, Un WênCynrychiolwyd grwpiau o Ofalwyr Ifanc Gogledd Cymru, Clwb Hwyl Plant y Rhyl, Dynamic, y Gymuned Ffilipinaidd ac Ysgol Rhosymedre; roeddynt yn blant a phobl ifanc sydd wedi wynebu heriau iechyd, bwlio, trais, amddifadedd cymdeithasol ac economaidd neu anabledd yng ngogledd Cymru.

I ymuno â hwy daeth Open Arts Community Choir, Belffast, sydd wedi wynebu heriau yn ymwneud ag anabledd eu hunain, ac sydd wedi arddangos eu talentau ar ragle ‘Last Choir Standing’ y BBC, plant o Ysgol Gynradd Gatholig St. Matthews yn Lerpwl a phlant o Ysgol Tir Morfa, Rhyl.

Roedd pawb ar bigau’r drain ac yn barod am y perfformiad cyntaf. Yn eu tro, anogai’r grwpiau i’r gynulleidfa ymuno ym mherfformiad olaf y gân. Fe’u hanogwyd yn fawr gan y derbyniad a gawsant. Yn dilyn hyn fe welsant Blake a Natasha Marsh, a ddisgwylid iddynt berfformio yn y cyngerdd nos ond a oedd wedi cyrraedd yn gynnar yn arbennig i weld eu hail berfformiad!

Roedd cynnwrf mawr am ymddangosiad y ddau ac fe sbardunwyd y plant i gyrraedd nodau uwch fyth. Ac roedd mwy i ddod; perfformiwyd y gân ganddynt ar lwyfan y Prif Bafiliwn o flaen 2000 o bobl. Rhoddwyd iddynt gymeradwyaeth fawr a chyflwynwyd pawb gyda thystysgrifau gan Alex Pascall OBE, cyn Gadeirydd Carnifal Notting Hill. Yn sydyn doedd y esgyrn a’r traed ddim yn peri cymaint o loes wedi’r cyfan; yn wir roedd y profiad yn codi calon ac yn ysbrydoli.

Bellach mae’r project wedi datblygu gyda phum grŵp ychwanegol, ac mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer ‘Byd Cyfan, Un Wên, yr Holl Ffordd at 2012’.

Byd Cyfan, Un WênNod y profiad diwylliannol a gynigid gan "Byd Cyfan..." oedd rhyddhau a chyfoethogi bywydau. Mae hyn wedi gadael etifeddiaeth barhaus a hynny yn uniongyrchol trwy ganlyniadau ac atgofion o’r diwrnod ei hun. Roedd ysbrydoliaeth wirioneddol yno hefyd, gan y perfformwyr a’r gynulleidfa fel ei gilydd. Yn y gorffennol mae Llangollen wedi ysbrydoli miloedd o berfformwyr i gyrraedd nodau artistig uwch ac yn awr rhoddwyd yr un cyfleoedd i ddosbarth ychwanegol o gymunedau.

Mae’r Eisteddfod ei hun, a’i chefnogwyr rheolaidd, wedi cael ei hysbrydoli mewn ffordd newydd a phwysig iawn. Gobeithir hefyd fod y profiadau wedi gosod seiliau ar gyfer dyddiau tebyg yn Eisteddfodau’r dyfodol. Mae project yn ystod 2011 a 2012 eisoes wedi ei gynllunio yn seiliedig ar brofiadau 2009 a 2010.

Yn ogystal â hyn, rydym ar y ffordd at gyrraedd y nod o gynnydd o 25% mewn cyffredinol yn y digwyddiad gan bobl anabl a chymunedau lleiafrifol yn y cyfnod 2009 hyd at 2012. Mae’r rhan hon o waith yr Eisteddfod yn hollbwysig ac gall y delfrydau a’r gwerthoedd Olympaidd barhau i sbarduno’r sefydliad yn y dyfodol.

Nôl at dudalen Y Marc Ysbrydoli

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245