Cyngor Celfyddydau Cymru | Dichonoldeb Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid

Dichonoldeb Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid

Y llynedd, comisiynodd Cyngor Celfyddydau Cymru gwmni Ceridwen i ymgymryd ag astudiaeth ddichonoldeb i ystyried y posibilrwydd o sefydlu Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid newydd yng Nghymru. Ceridwen a 13 o bobl ifainc o bob cwr o Gymru yw cydawduron yr adroddiad a ddaeth o'r broses hon. Rydym yn falch i gyhoeddi a rhannu'r adroddiad diweddaraf a'i ganfyddiadau.

Dichonoldeb Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid Cymru(1135k)

Y stori hyd yn hyn

Y catalydd am y gwaith hwn oedd cyfres o drafodaethau gyda phobl ifainc, ymarferwyr ym maes y celfyddydau ieuenctid a sefydliadau celfyddydol a gymerodd ran yng Nghynhadledd y Cwis Offer (dan awenau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru) ym Mehefin 2012. Yr hyn a ddaeth o'r trafodaethau cychwynnol oedd galwad glir gan y bobl ifainc yno am ŵyl gelfyddydol ieuenctid yng Nghymru a yrrwyd, a fowliwyd ac a oedd yn eiddo i'r bobl ifainc. Yn 2013 comisiynasom Ymchwil Arad i brofi'r rhagdybiaeth hon gyda chroestoriad ehangach o bobl ifainc, sefydliadau celfyddydol a gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau.

Roedd adroddiad Arad yn archwilio'r angen am gyfleoedd pellach i bobl ifainc yng Nghymru i lwyfannu a rhannu eu gwaith creadigol. Roedd yr ymarfer ymgynghorol yn sylweddol a chynhwysai arolygon ar-lein a grwpiau wyneb yn wyneb. Datgelodd canfyddiadau Arad alwad gref am ŵyl genedlaethol, ddwyieithog yn yr haf. Byddai'n drawsgelfyddydol ac yn darparu llwyfan i bobl ifainc o bob cefndir ac o bob ardal o Gymru i ddod at ei gilydd, gan rannu syniadau, arddangos gwaith, cymryd rhan mewn gweithdai a dysgu oddi wrth ei gilydd mewn amgylchedd anffurfiol, anghystadleuol. Roedd y bobl ifainc wedi pwysleisio eu hawydd i fowldio a dylunio'r ŵyl (mewn partneriaeth gydag ymarferwyr). Argymhellodd ymchwil Arad ddarn byr pellach o waith dichonoldeb i fireinio'r weledigaeth am yr ŵyl ac archwilio'r model sefydliadol gorau i droi hyn yn realaeth.

A dyma'r darn pellach o waith datblygu a gyhoeddwn heddiw: www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/c_ymgysylltu-ac-ymgyfranogi/gwyl-celfyddydau-ieuenctid-cymru

Arweiniwyd yr ymchwil gan Geridwen ac mae'n cynrychioli syniadau ac uchelgais y gweithgor o bobl ifainc a wirfoddolodd i fod wrth wraidd y darn hwn o ymchwil. Roedd y bobl ifainc yn cynrychioli pob ardal o Gymru ac roedd ganddynt ystod eang o ddiddordebau celfyddydol, galluoedd ac anableddau ac yn eu plith roedd siaradwyr Cymraeg ac ymgyfranogwyr o'r Urdd. Tasg y grŵp oedd eglurhau gweledigaeth yr ŵyl ac archwilio'r ochr ymarferol o gynnal Gŵyl Gelfyddydol Ieuenctid i Gymru. Yn rhan o'r gwaith, ymgymerodd y bobl ifainc ag ymchwil ddesg a theithiau ymchwil i wyliau celfyddydau ieuenctid eraill yn Aberdeen, Kingston a Norwy. Datblygasant bosibiliadau wedi'u costio o fodelau i wireddu eu cynigion a chyflwyno eu canfyddiadau cychwynnol i Gyngor Celfyddydau Cymru ym Medi 2014.

Mae'r cynnig datblygedig wedi'i hyrwyddo'n frwd gan y bobl ifainc eu hunain gyda chefnogaeth a mentora oddi wrth Geridwen. Credwn ei bod yn bwysig a phriodol i'w rannu'n ehangach ar ein gwefan. Mae'r adroddiad yn gynhwysfawr yn ei weledigaeth; mae'n uchelgeisiol yn ei amcanion ac eang yn ei gyfleoedd. Ond daw her amlwg ym maint ei uchelgais o ran lansio menter newydd menter ar adeg pan fo cymaint o wasgfa ar y pwrs cyhoeddus. Ond mae'n gynnig cynhwysfawr sy'n dadlau ei ochr yn dda ac sy'n haeddu cael ei ystyried yn ofalus iawn. Credwn fod hyn o bosibl yn fenter bwysig sy'n mynd i'r afael â bwlch clir yn seilwaith y ddarpariaeth genedlaethol i bobl ifainc. Rhywbeth arall a adawodd argraff ddofn arnom oedd egni ac ymrwymiad y bobl ifainc eu hunain am y prosiect hwn. Er eu mwyn hwy rydym yn ceisio cadw'r prosiect hwn i symud yn ei flaen gan archwilio a fyddai modd inni gynnull cynghrair o gefnogwyr a fyddai'n fodlon ac abl i helpu'r bobl ifainc i wireddu'r cynnig uchelgeisiol hwn. Tra bo adroddiadau Ceridwen ac Arad wedi nodi rhwydweithiau a phartneriaid allweddol a fyddai'n gydweithwyr naturiol i'r bobl ifainc, nid oedd yr un ohonynt wedi cyfeirio at sefydliad amlwg a oedd gan y cynhwysedd sefydliadol, yr adnoddau neu'r strwythur cyfreithiol i arwain a rheoli ceisiadau am arian yn y dyfodol ar ran y bobl ifainc.

Gan ystyried hyn, gofynasom i Geridwen i wneud un darn byr o waith datblygu pellach. Bydd y gwaith yn cyfuno consortiwm o bobl â diddordeb a rhanddeiliaid gyda golwg ar gynhyrchu'r model partneriaethol gorau i gefnogi'r bobl ifainc fel yr ânt rhagddynt i wireddu eu huchelgais a chodi arian.

Os hoffech fod yn rhan o'r trafodaethau hyn ac yn credu bod gennych rywbeth i'w gyfrannu at y gwaith, cysylltwch â Ruth Garnault o Geridwen ar 07967 093442 neu e-bostiwch ruth@ruthgarnault.co.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245