Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhwydweithiau Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg

Rhwydweithiau Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg

Mae’r Rhwydweithiau Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg yn ganolog i Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – y cynllun gweithredu pum mlynedd newydd ar gyfer y celfyddydau ac addysg.

Bydd y Rhwydweithiau Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysgyn cyflawni un o elfennau pwysicaf Cynllun Gweithredu Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau, Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan.

Pwy yw'r Rhwydweithiau Rhanbarthol?


Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru

nawr.cymru
Twitter

Caiff NAWR, Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru ei redeg ar y cyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ac ERW.

Prif ffocws gweithgaredd NAWR yw darparu digwyddiadau dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer athrawon ac ymarferwyr y celfyddydau, sy’n eu cynorthwyo wrth iddynt ddarparu profiadau creadigol a diddorol wedi’u seilio ar y celfyddydau ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion.

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Gogledd Cymru - Edau

http://edau.cymru/
Twitter

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Gogledd Cymru yw Edau, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i baratoi at roi cynllun Dyfodol Llwyddiannus ar waith. Nôd y rhwydwaith yw i gynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion trwy feithrin cysylltiadau gyda artistiaid, sefydliadau celfyddydol a threftadaeth.

A2:Clymu ydi’r Rhwydwaith Celf ac Addysg ar gyfer ardal Canol De Cymru

a2connect.org/cy/
Twitter
Facebook

Mae A2:Clymu yn dod ag artistiaid ac athrawon at ei gilydd i ddysgu gan ei gilydd ac i greu cyfleoedd ystyrlon i ddysgwyr ifainc chwilio a datblygu creadigedd a meithrin sgiliau yn y celfyddydau mynegol. A2:Clymu yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Ardal y Canol De sy’n cwmpasu bwrdeistrefi sirol Merthyr, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.

Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig sy’n arwain ac yn rheoli A2: Clymu, ar ran y Consortiwm Clymu Celfyddydau o adrannau datblygu’r celfyddydau cynghorau neu Ymddiriedolaethau Elusennol cysylltiedig o ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg De Ddwyrain Cymru

Mae aelodaeth o’r Rhwydwaith am ddim i weithwyr proffesiynol celfyddydau ac addysg. Gall unigolion, neu gynrychiolwyr sefydliadau, sy’n teimlo bod budd a gwerth mewn bod yn rhan o’r rhwydwaith ac sy’n dymuno bod yn rhan ohono, fod yn aelodau. Gall aelodau’r rhwydwaith fod yn athrawon, artistiaid, swyddogion addysg amgueddfeydd, addysgwyr oriel, rhieni, sefydliadau celfyddydau, sefydliadau addysg, sefydliadau treftadaeth neu sefydliadau diwylliannol sydd wedi’u lleoli neu sy’n gweithredu yn Rhanbarth De Ddwyrain Cymru, yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

www.rhwydwaithcelfacaddysgdddcymru.org
Twitter: @ArtEdNetSEWales
Facebook

  Sut mae'r Rhwydweithiau'n Gweithio?

  Mae'r pedwar Rhwydwaith Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg wedi eu trefnu o fewn yr un ffiniau â’r Consortia Addysg Rhanbarthol sy’n bodoli eisoes.

  Mae'r Rhwydweithiau’n gweithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn sectorau addysg a’r celfyddydau a’r sectorau creadigol, diwylliannol a threftadaethol yn y pedwar rhanbarth hwn.

  Bydd y rhwydweithiau’n cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion trwy feithrin cysylltiadau rhwng:

  • athrawon, addysgwyr a phartneriaid o’r sector addysg
  • ymarferwyr celfyddydol, sefydliadau a lleoliadau celfyddydol
  • sefydliadau diwylliannol a threftadaethol a lleoliadau fel amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau
  • darparwyr celfyddydau awdurdodau lleol, gan gynnwys gwasanaethau cerddoriaeth
  • partneriaid celfyddydol a diwylliannol ym maes addysg uwch
  • sector y diwydiannau creadigol

  Lawrlwytho'r ddogfen

  Rhwydweithiau Rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg

  Elusen Gofrestredig Rhif 1034245