Cyngor Celfyddydau Cymru | Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai atebion i gwestiynau a ofynnir yn rheolaidd am Ewch i Weld a Chydweithio Creadigol

Ewch i Weld

Pa mor hir a gymer i glywed yn ôl am fy nghais?

Gwnawn ymdrech i roi gwybod ichi cyn pen tair wythnos o'r dyddiad y gwnewch y cais.

A ellwch dalu am gost lluniaeth?

Na allwn. Mae'r gronfa hon yn fodlon talu am docynnau a chludiant, neu weithdai a deunyddiau, er enghraifft. Ni allwn ariannu ceisiadau i dalu am gynhaliaeth, neu unrhyw wariant cyfalaf.

A allaf brynu tocynnau cyn gwneud cais?

Na ellwch. Nod y gronfa yw talu am gost profiadau celfyddydol o safon na allai ddigwydd heb y grant hwn. Ar ôl clywed bod y grant wedi’i ddyfarnu ichi, gellwch brynu tocynnau os gall eich ysgol dalu am y tocynnau cyn derbyn yr arian ei hun yng nghyfrif yr ysgol. Ni fydd hynny’n broblem. Ond ni allwn ariannu gweithgarwch sydd eisoes wedi’i gynllunio neu sydd eisoes yn digwydd. Ni allwn ariannu’n ôl-weithredol brofiadau Ewch i Weld.

A allaf wneud cais am deithiau y tu allan i Gymru?

Fel rheol, na ellwch. Ond dan amgylchiadau eithriadol iawn, ac os gallwch nodi'n glir pam y byddai raid i brofiad celfyddydol o safon ddigwydd y tu allan i Gymru, efallai y byddai’r panel yn ystyried eich cais.


A allaf gael rhagor nag un cais ar agor ar y pryd?

Os cawsoch grant Ewch i Weld o’r blaen, rhaid eich bod wedi anfon adroddiad gwerthuso atom er mwyn cau'r grant hwnnw cyn ichi wneud cais am un newydd.

A ellir defnyddio'r grant hwn i gael sefydliadau celfyddydol neu artistiaid i ddod i mewn i ysgolion?

Nod y gronfa hon yw sicrhau bod disgyblion yn profi celfyddydau o safon, mewn lleoliadau celfyddydol o safon y tu allan i amgylchedd yr ysgol a'r ystafell ddosbarth.

Sut yr ydym yn cyfrannu’r arian cyfatebol gofynnol o 10%?

Peidiwch ag anfon yr arian cyfatebol yn uniongyrchol atom. Disgwyliwn i’r arian cyfatebol o 10% ddod o arian yr ysgol, costau mewn nwyddau neu arian a godir, er enghraifft.

Beth os nad oes gennyf union ddyddiad ar gyfer y daith?

Nid yw hyn yn eich atal rhag gwneud cais, ond petawn yn cymeradwyo eich cais, yr amod arno fydd ichi ddarparu union ddyddiad.

A all Ysgolion Creadigol Arweiniol gael yr arian hwn?

Gall. Gall unrhyw ysgol a gynhelir ymgeisio am grant Ewch i Weld.

Cydweithio Creadigol

A ellir defnyddio'r grant hwn i ariannu prosiect sydd eisoes yn bodoli rhwng ysgolion a sefydliadau celfyddydol?

Rhan greiddiol o Gydweithio Creadigol yw arloesi ac anogem sefydliadau celfyddydol ac ysgolion i ymgysylltu â phrosiectau cydweithiol newydd neu os ydynt yn adeiladu ar berthynasau sydd eisoes yn bodoli, bydd angen wedyn lefel o wreiddioldeb sy’n glir yn y cais.

A all sefydliadau celfyddydol fynd at ysgolion i wneud cais am y grant hwn er mwyn ariannu gwasanaeth sy'n bodoli eisoes?

Nid yw grantiau Cydweithio Creadigol ar gael i ariannu gwasanaethau 'busnes fel arfer' a ddarperir yn gyfredol i ysgolion gan sefydliadau celfyddydol. Dyfernir grantiau i brosiectau cydweithiol pwrpasol yn unig.

A all ysgolion creadigol arweiniol ymgeisio am yr arian hwn?

Nid yw’r arian hwn ar gael i ysgolion creadigol arweiniol cyfredol, ond gall ysgolion a fu’n derbyn arian ysgolion creadigol arweiniol ond nad ydynt bellach allu ymgeisio.

A allaf siarad â swyddog ariannu am fy nghais?

Gellwch. E-bostiwch dysgu.creadigol@celf.cymru i drefnu siarad ag aelod o'n tîm.

Beth sy'n gwneud cais cryf?

  • Tystiolaeth o arloesi
  • Tystiolaeth o wir gydweithio rhwng yr holl bartneriaid
  • Llythyrau o gefnogaeth
  • Cyllideb glir a manwl
  • Amserlen brosiect ag ôl meddwl arni

Pa mor hir ar ôl y dyddiad cau y caf wybod a gaf y grant?

Caniatewch hyd at 8 wythnos ar ôl y dyddiad cau i glywed am y penderfyniad.

Rydym yn sefydliad celfyddydol sy'n darparu gwasanaeth cyson a phrofedig i ysgolion yn ein hardal. A allwn annog ysgolion i fynd ar ofyn y gronfa hon iddynt barhau i gael y gwasanaeth hwn?

Na ellwch. Nod y gronfa hon yw cefnogi prosiectau cydweithiol sy’n newydd.

A ellir defnyddio'r gronfa hon ar gyfer colegau?

Na ellir. Dim ond ar gyfer ysgolion a meithrinfeydd a gynhelir y mae’r gronfa hon.

A ellir defnyddio'r gronfa hon ar gyfer meithrinfeydd?

Gellir. Ond dim ond ysgolion meithrin a gynhelir i blant sy’n codi’n 3 oed – nid yw’r gronfa’n gymwys ar gyfer gofal dydd a ariennir yn breifat.

A oes angen inni gynnwys llythyrau o gefnogaeth?

Oes, bydd ar y panel angen tystiolaeth glir fod yr holl bartïon cydweithiol yn cefnogi'r cais, a bydd angen i’r panel ddeall oddi wrth eich cais y rôl y bydd pob partner yn ei chwarae yn y gweithgarwch.

A all yr arian cyfatebol o 10% fod yn gyfraniad mewn nwyddau?

Gall.

A all sefydliad celfyddydol/diwylliannol gydweithio gyda sawl ysgol a chyflwyno sawl cais?

Gall, er y bydd raid i bob un cais ddangos arloesedd. Rhaid i bob cais fod yn bwrpasol ac wedi’i deilwra i’r cydweithio arfaethedig.

Pwy all ymgeisio am Gydweithio Creadigol?

Ysgolion a sefydliadau celfyddydol.

Pa fath o sefydliadau celfyddydol/diwylliannol a all ymgeisio am Gydweithio Creadigol?

Sefydliadau celfyddydol/diwylliannol o safon gyda hanes hysbys o lwyddo.

A all amgueddfeydd/lleoliadau treftadaethol ymgeisio?

Gallant, wrth gydweithio ag ysgolion.

A all sefydliad celfyddydol/diwylliannol gyda grantiau loteri sy’n fyw ymgeisio?

Gallant.

Oes raid i’r sefydliad celfyddydol/diwylliannol fod yng Nghymru?

Oes.

A all unigolion ymgeisio?

Na all. Ni allwn ystyried ceisiadau gan unigolion.


A ellir defnyddio'r grant tuag at ariannu gweithgarwch sy'n bodoli eisoes h.y. cyfres o weithdai?

Na ellir. Dim ond ar gyfer gweithgaredd newydd y mae grantiau Cydweithio Creadigol.

A ellir defnyddio'r grant ar gyfer gweithgaredd sydd eisoes wedi dechrau?

Na ellir, dim ond ar gyfer prosiectau na fyddai'n gallu digwydd heb y grant hwn.

A ellir defnyddio'r grant i brynu meddalwedd?

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol lle mae’r feddalwedd berthnasol yn hanfodol i weithgarwch y prosiect arfaethedig.

A ellir defnyddio'r grant i brynu offer?

Na ellir. Ni allwn ariannu unrhyw wariant cyfalaf drwy Gydweithio Creadigol.

Oes raid i’r gweithgaredd ddigwydd mewn ysgol?

Nac oes. Rydym yn hapus i’r gweithgarwch ddigwydd lle bynnag bo’n addas iddo.

A ellir ymgeisio am weithgarwch sy’n rhychwantu dwy flwyddyn academaidd?

Gellir. Rhaid esbonio’n glir yn y cais pam y mae angen i’r gweithgaredd rychwantu dwy flwyddyn academaidd.

Os yw'n cais yn llwyddiannus, sut y gallwn hyrwyddo ein grant Cydweithio Creadigol?

Mor eang â phosibl! Mae croeso ichi anfon gwybodaeth atom: dysgu.creadigol@celf.cymru a gallwn rannu eich gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol. Cymerwch luniau mawr da o’ch prosiect – rydym bob amser eu heisiau ar gyfer astudiaethau achos. Rhannwch luniau a fideos ar gyfryngau cymdeithasol eich ysgol/sefydliad celfyddydol a chopïwch ni i mewn fel y gallwn ni eich hyrwyddo hefyd.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245