Cyngor Celfyddydau Cymru | Cefndir Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Cefndir Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Ym Mawrth 2014 cyflwynodd Llywodraeth Cymru ymateb i adroddiad yr Athro Dai Smith am yr adolygiad o'r Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru (2013) gan gytuno â phob un o ddeuddeg argymhelliad yr adroddiad.

Mae Cynllun Gweithredu Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau yn ymateb i'r argymhellion hyn. Disgrifia gynllun gweithredu ac ystod o gyfleoedd newydd sy'n gwneud dysgu am y celfyddydau a diwylliant ac ymgyfranogi o'r celfyddydau a datblygu sgiliau creadigol yn nodwedd graidd ym maes addysg i blant a phobl ifainc ledled Cymru.

Bydd y cyfleoedd hyn yn sicrhau bod rhagor o ymgysylltu ag addysg ac ymelwa ohoni. Cefnogant hefyd welliannau yn safon yr addysgu a'r dysgu gan sicrhau bod addysg yn cwrdd â her y cwricwlwm.

Cynnig y cynllun gyfleoedd celfyddydol a dysgu creadigol newydd ac o safon gan sicrhau y gall plant a phobl ifainc fwynhau'r celfyddydau, cymryd rhan ynddynt a dysgu ohonynt. Mae creadigrwydd o bwys a hoffem weld sgiliau creadigol y disgyblion yn datblygu ar draws cwricwlwm y ysgol. Ond mae arnom angen ei gwneud yn haws i bob plentyn fwynhau'r buddion a gynnig y celfyddydau, yn enwedig i'r rhai o gefndiroedd difreintiedig.

Nod syml sydd gennym ond mae gwaith i'w wneud. Felly wrth roi Cynllun Gweithredu Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau ar waith, hoffem esbonio sut y bydd y cyfleoedd yn cael eu cynnig. Os ydych yn berson ifanc, yn athro, yn ysgol, yn artist, yn berson creadigol proffesiynol, neu'n sefydliad celfyddydol neu ddiwylliannol, gellwch fod wrth wraidd ein Cynllun ar gyfer Celfyddydau ac Addysg Greadigol.

Ymranna Cynllun y Celfyddydau ac Addysg Greadigol yn ddau faes o weithgarwch cysylltiedig:

Cefndir Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau
Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245