Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyrannu Arian y Loteri

Dyrannu Arian y Loteri

Dyranwn arian y Loteri mewn amryw o raglenni ariannu gan gynorthwyo unigolion, cymunedau a sefydliadau.

Glynn Vivian Art Gallery llun Phil Rees

Datblygu gweithgarwch newydd

Drwy geisiadau i raglenni ariannu’r Loteri, mae modd inni ariannu prosiectau sy’n datblygu gweithgarwch celfyddydol newydd, gan gynorthwyo unigolion, cymunedau a sefydliadau.

Yn ogystal â bodloni amcanion strategol y Cyngor, rhaid i geisiadau ddangos budd i bobl Cymru ledled yr holl sectorau rhanbarthol, diwylliannol ac economaidd.

Ymgynghoriad ar Strategaeth Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru 2019-2024

Rydym am i chi ein helpu i benderfynu sut orau y dylid gwario arian y Loteri dros y 5 mlynedd nesaf.

Yn ein Cynllun Corfforaethol newydd, Er Budd Pawb, rydym ni’n sôn am yr angen i wneud yn siŵr y dylai pawb yng Nghymru gael y cyfle i fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau. Does dim ots ble rydych chi'n byw, pa mor hen rydych chi, neu beth yw eich cefndir a'ch hunaniaeth, dylai fod gennych chi fynediad i'r gorau sydd gan Gymru i'w gynnig. Bydd sut y gallwn ni rannu arian loteri ein helpu i wneud yn siŵr bod y celfyddydau yn wirioneddol i bawb, nid dim ond yr ychydig.

Mae ein papur ymgynghori yn cynnwys rhai cwestiynau allweddol yr hoffem yn hoffi i chi feddwl amdanynt ac ymateb iddynt. Gwyddwn ei bod yn debygol y bydd gennych syniadau eraill rydych chi am eu rhannu, a hoffem ni glywed am y rheini hefyd. Er ei fod yn bosibl na fyddwn ni’n gallu mabwysiadu pob awgrym, byddwn ni’n meddwl yn ofalus iawn am beth rydych chi'n ei ddweud ac yn gwneud ein gorau i ystyried eich barn.

Mae nifer o ffyrdd y medrwch gyfrannu at yr ymgynghoriad.

Medrwch lawr-lwytho y ddogfen ar ffurf Word isod a’i anfon nôl trwy e-bostio eichllais@celf.cymru neu ei argraffu a’i bostio’n ôl:

Eich Llais
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Papur Ymgymhori y Loteri / Lottery Consultation Document

Fel arall medrwch ymateb trwy gyfrwng ein ymgynghoriad ar-lein, a medrwch ddod o hyd iddo fan hyn:
https://tellus.arts.wales/wh/s.asp?k=154159317974

Os fyddwch chi’n ymateb ar-lein medrwch arbed eich ymateb a dychwelyd ato yn ddiweddarach.

Weithiau, mae yna resymau penodol pam fod pobl yn ei chael hi’n anodd cwblhau ymgynghoriad ar-lein. Os ydych chi’n dod ar draws unrhyw rwystrau gyda’n proses, neu’n rhagweld unrhyw rwystrau o’r fath, angen cymorth i gwblhau’r ymgynghoriad, cysylltwch Weithiau, mae yna resymau penodol pam fod pobl yn ei chael hi’n anodd cwblhau ymgynghoriad ar-lein. Os ydych chi’n dod ar draws unrhyw rwystrau gyda’n proses, neu’n rhagweld unrhyw rwystrau o’r fath, angen cymorth i gwblhau’r ymgynghoriad, cysylltwch â ni ar eichllais@celf.cymru neu drwy ffonio 0845 8734 900.
Byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus yn ystod yr ymgynghoriad. Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn cadw lle:

30ain Tachwedd (pm) – Tŷ Pawb, Wrecsam.
10fed Rhagfyr (pm) – Volcano, Abertawe
7fed Ionawr (pm) – Glanyrafon, Casnewydd
11eg Ionawr (pm) – Canolfan Gelfyddydol Aberystwyth
21ain Ionawr (pm) – Pontio, Bangor


Mae’r ymgynghoriad yn cau 15fed Chwefror.

Grantiau Cyfalaf

Mae grantiau cyfalaf y Loteri, i sefydliadau yn unig, yn cynorthwyo â phrynu, gwella, adfer, adeiladu neu greu ased a gaiff ei ddefnyddio’n barhaol.

Mae’r Cyngor wedi dirprwyo ei waith rhoi grantiau mewn nifer o feysydd strategol i Ffilm Cymru Wales, Nesta, BBC Cymru Wales, Llenyddiaeth Cymru a Thŷ Cerdd.

Dyrannu Arian y Loteri
Ariannu
Ceisio am arian | Llun: Good Sailing, S Mark Gubb

Ceisio am arian

Darllen ein canllawiau a cheisio ar-lein

Lottery funding acknowledgement and logos

Cydnabod grant y Loteri

Pecyn cymorth i'ch helpu i hyrwyddo'ch prosiect Loteri

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245