Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyrraedd y Nod

Cyrraedd y Nod

Menter Llywodraeth Cymru oedd Cyrraedd y Nod a oedd â’r nod o leihau nifer y bobl ifanc 11-19 oed yng Nghymru nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) neu mewn perygl o fod yn y sefyllfa honno.

Derbyniodd Cyrraedd y Nod gymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop fel rhan o Raglen Gydgyfeirio 2007-2013 ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Roedd Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyd-noddwr elfen Troedle Cyntaf o raglen Cyrraedd y Nod. Yng Nghyfnod 1 y rhaglen, rhoddodd Cyngor Celfyddydau Cymru gymorth i 39 prosiect, gan weithio gyda rhagor na 5,000 o bobl ifanc ledled ardal gydgyfeirio Cymru.

Yng Nghyfnodau 2 a 3, rhoddodd Cyngor Celfyddydau Cymru gymorth i 34 o brosiectau eraill ym maes cyfranogi yn y celfyddydau a oedd yn cynnwys rhagor na 4,000 o bobl ifanc yn ogystal â 4 rhaglen hyfforddiant. Ers i’r rhaglen ddechrau, dyrannwyd mwy na £6.8 miliwn i gontractau sy’n cael eu rheoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gan gynnwys grantiau’r UE.

Ym mis Medi 2012, comisiynwyd Arad Research gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal gwerthusiad o Gyfnodau 2 a 3 Rhaglen Cyfranogi yn y Celfyddydau Cyrraedd y Nod. Darllenwch yr adroddiad gwerthuso llawn yn y ddolen isod:

pdf - logo bachGwerthusiad o Raglen Cyfranogi yn y Celfyddydau Cyrraedd y Nod

Cyrraedd y Nod
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245