Cyngor Celfyddydau Cymru | Cwestiynau Cyffredin am y Cynllun Casglu
Cwestiynau Cyffredin am y Cynllun Casglu

Cwestiynau Cyffredin am y Cynllun Casglu

Gallwch hefyd lawrlwytho'r wybodaeth isod: Cwestiynau Cyffredin am y Cynllun Casglu
 • Cliciwch ar gwestiwn isod i weld yr ateb:

  • Galluoga Cynllun Casglu unigolion preifat i fenthyca arian (di-log) i'w helpu i brynu celfweithiau oddi wrth orielau yng Nghymru sy'n aelodau o'r Cynllun Casglu.
  • Cewch - gall y benthyciad fynd tuag at dalu am celfwaith sy'n costio rhagor na £5,000 cyn belled ag y gellwch dalu'r gweddill mewn arian parod neu â cherdyn credyd/debyd. Ni chewch ymgeisio am sawl benthyciad i dalu am gost un darn o waith.
  • Cewch – nid oes mwyafswm ar y nifer o weithiau y gellwch ddefnyddio'r cynllun. Ond ni chewch fenthyg fwy na'ch mwyafswm personol sef £5,000.
  • Gall Cyngor Celfyddydau Cymru wrthod cais am gredyd am nifer o resymau. Os digwydd hyn, cysylltwn â chi gydag esboniad am y penderfyniad.
  • Oes – bydd yn rhaid i'r prynwr dalu lleiafswm o flaendal o 10% yn uniongyrchol i'r oriel gyda phob benthyciad.

  • Fel arfer tynnir eich taliad cyntaf o'ch cyfrif tua phedair wythnos ar ôl y dyddiad y llofnodasoch y cytundeb. Cewch lythyr oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n cadarnhau'r dyddiad.

  • Cewch – ond bydd yn rhaid ichi ddewis rhwng y 7fed neu'r 21ain o'r mis. Gellwch newid eich dewis gwreiddiol drwy gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1390 neu drwy e-bost: cyllid@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
  • Nac oes – nid ydym yn codi am dalu benthyciadau'n ôl yn gynnar. Gellwch drefnu talu eich benthyciad yn ôl yn gynnar drwy gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru ar 029 2044 1390 neu drwy e-bost: cyllid@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
  • Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n rhedeg Cynllun Casglu - http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/

  • Dyma amcanion y cynllun:

   • galluogi rhagor o bobl i brynu celfweithiau
   • cefnogi orielau yng Nghymru drwy annog rhagor o werthiant o'u gwaith
   • cefnogi artistiaid cyfoes drwy annog rhagor o werthiant o'u gwaith
  • Mae Cynllun Casglu yn agored i bawb sy'n byw ym Mhrydain dros eu deunaw oed, yn ddarostyngedig i statws.

  • Mae Creative United yn rhedeg cynllun tebyg o'r enw Own Art.

   Mae manylion pellach ar gael yma - www.ownart.org.uk/what-is-own-art/

  • Mae cymhorthdal i gost y benthyciad oddi wrth ariannwr y cynllun, Cyngor Celfyddydau Cymru, sy'n gwneud y benthyciadau'n fforddiadwy i'n horielau sy'n aelodau o ran gweithredu'r cynllun yn ogystal â gwarantu'r gyfradd log o 0% i'r prynwyr.

  • Na chewch – mae Cynllun Casglu dim ond ar gael drwy orielau sydd wedi'u cymeradwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

  • Cewch brynu darnau gwreiddiol a chyfoes o gelfweithiau a chrefft o unrhyw gyfrwng gan gynnwys peintio, cerflunio, ffotograffiaeth, printiau mewn cyfres gyfyngedig (mwyafswm y rhediad yw 150 print), tecstilau, gemwaith, celfi, gwydr, cerameg, amlgyfrwng – mewn gwirionedd unrhyw waith gwreiddiol gan artist byw.

  • Y benthyciad lleiaf yw £50 (ar ôl talu'r blaendal). Gall hyn fod i brynu un peth neu grŵp o bethau lle mae'r gwerth cyfunol yn £55 neu ragor.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245