Cyngor Celfyddydau Cymru | Christine Bird-Jones
Christine Bird-Jones

Christine Bird-Jones

Adnabod yr ArtistChristine Bird-Jones

Artist ac addysgwraig yw Christine Bird-Jones, ac mae'n gweithio gyda gwydr yn bennaf. Mae ei gwaith yn amrywio o ran maint o'r pensaernïol i bethau sy'n ddigon bach i'w dal yn eich llaw. Yn ansawdd y golau sy'n llifo trwy wydr y mae ei diddordeb, ac mae gwaith Christine yn archwilio'r ffenomena cinetig o'r ffordd y mae golau yn rhyngweithio â gwydr, a dylanwad hyn ar ein lles emosiynol a chorfforol.

Gall y cyhoedd weld darnau o gelf a gomisiynwyd ganddi yng Nghymru yng Nghapel Bethania, Bethesda; Canolfan Ddinesig Sir Ddinbych, Rhuthun; Ysgol Dinas Bran Llangollen; Llyfrgell a Chanolfan Groeso Llangollen; Capel Ysbyty Glan Clwyd a Chartref Gofal Cwm Aur, Llanybydder.

Mae Christine Bird-Jones yn arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn rheolaidd. Yn haf 2014, cynrychiolodd Gymru gan arddangos yn Landesausstellung, yn yr Ardd Gerfluniau, Brandenburg, yr Almaen. Mae darnau o'i gwaith mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat, ac mae'n aelod allweddol o Weithdy Gwydr Rhyngwladol y Menywod.

Mae Christine wedi bod yn darlithio ac yn arwain gweithdai gwydr ym mhedwar ban y byd ers blynyddoedd lawer, a than yn ddiweddar, hi oedd Cyfarwyddwraig y Cwrs Meistr mewn Gwydr yn Ysgol Wydr Prifysgol Fetropolitan Abertawe, sy'n ganolfan ragoriaeth gydnabyddedig ar gyfer gwydr pensaernïol a thechnoleg gwydr.

Y Cynnig

Alldaith Goleuni – Light Expedition yw cynnig Christine Bird-Jones ar gyfer Cenhadon Cymru Greadigol. Mae'n canolbwyntio ar ei gwaith ymchwil artistig ei hun â gwydr yn y dirwedd mewn heulwen pur. Bydd yn dychwelyd i le arbennig a'i hysbrydolodd ar gychwyn ei gyrfa ym maes ymchwil weledol. Yn Hawaii mae'n cynnig archwilio syniadau newydd trwy ddarlunio, ffilm, ffotograffiaeth a gwneud gwydr, gan ailgydio mewn gwaith i fapio effeithiau newidiol darnau o wydr yn yr heulwen, er mwyn ehangu a chywreinio gwybodaeth am adlewyrchu, plygu, goleuni a chysgod mewn perthynas â gwydr. Bydd Christine yn astudio celfyddyd frodorol Hawaii hefyd ac yn ymchwilio'n ddyfnach i fythau, chwedloniaeth a diwylliant yr ynysoedd hyn sy'n cael eu trwytho yn y goleuni pur sy'n bodoli pan fo'r tirfas agosaf 3,000 o filltiroedd i ffwrdd.

Mae Christine wedi cael gwahoddiad i ddychwelyd i Brifysgol Hawaii lle bu'n Athro gwadd bum mlynedd ar hugain yn ôl. Y tro yma bydd yn artist preswyl, a bydd yn dangos y gwaith a greodd yng Nghymru ac yn manteisio ar gymorth technegol, cyfleusterau ac offer hollol fodern. Canolfan Grefftau Rhuthun sydd wedi enwebu Christine a bydd y ganolfan yn hyrwyddo'r prosiect. Byddant yn darparu stiwdio mynediad cyhoeddus yn Rhuthun lle gall ymwelwyr weld y gwaith yn datblygu pan fydd Christine yn dychwelyd o'i gwaith ymchwil yn Hawaii.


Nôl at y rhestr Ddyfarniadau Llysgenhadon 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245