Cyngor Celfyddydau Cymru | Martin Daws
Martin Daws

Martin Daws

Adnabod yr artist

Martin DawsMae Martin Daws yn fardd perfformiadol rhagorol y mae ei berfformiadau byw yn cyfuno cerddoroldeb rydd a thelynegiaeth ddyfeisgar mewn theatr fyrfyfyr unigryw. Mae ei waith yn archwilio bywyd, amgylchedd, diwylliant a phwy ddiawl yr ydym yn meddwl ei fod yn meddwl ydyw beth bynnag! Dengys barddoniaeth Martin ehangder prin o arddull a llais ac mae wedi cael ei gyflwyno i gynulleidfa fel ‘dyn da a deche’.

Mae Martin yn ymarferydd o draddodiad llafar cyfoes a’i diffiniad o’i swyddogaeth yw 'ymgysylltu ac ysbrydoli pobl i ymrymuso drwy eu creadigrwydd'. Yn ei ymdrechion i gyflawni'r amcanion hyn mae Martin wedi cynnal gweithdai creadigol ar gyfer dros 20,000 o bobl mewn gyrfa sy'n rhychwantu pedair blynedd ar bymtheg yn fardd ac addysgydd llawn amser.

Martin yw Bardd Llawryfol Pobl Ifainc Cymru 2013-15 gan gynnal prosiectau ymgysylltu creadigol i bobl ifainc ledled Cymru. Mae wedi gweithio ar y cyd yn llwyddiannus gyda sawl sefydliad ac yn eu plith: Llenyddiaeth Cymru, The British Council, Llywodraeth Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, y BBC ac Opera Genedlaethol Cymru.

Mae Martin yn enwog am ei rythm, ei wreiddioldeb a'i egni ac mae wedi perfformio'n eang ar draws y byd gan dderbyn adolygiad pum seren am ei berfformiad cyntaf yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2008. Bu hefyd yn Bencampwr dwbl yn Slam Farrago. Mae Martin yn awdur preswyl yng Nghanolfan Amgylchedd Moelyci yn y Gogledd ac yn Ysgol Ysgrifennu Prifysgol Kingston, Llundain.

Y cynnig

Martin Daws - Skin Tight the SidewalkProsiect cydweithiol rhwng Martin, Llenyddiaeth Cymru ac Urban Word NYC yw hwn i fentora Martin ym maes perfformio barddoniaeth slam a hyfforddi timau barddoniaeth slam. Nod y prosiect yw ffurfio am y tro cyntaf Dîm Slam Ieuenctid Cymru a chymryd y tîm i Bencampwriaethau Slam Cenedlaethol yr Unol Daleithiau ym mis Gorffennaf 2014.

Mae gan y prosiect bum cam.

  1. Bydd Martin Daws yn ymweld â Seattle, Portland a San Ffransisgo ac yno bydd yn cael ei fentora'n unigol gan Buddy Wakefield, pencampwr slam ddwbl y byd, gan gystadlu mewn tair slam ac arsylwi ar waith y grŵp gweithredu i bobl ifainc, Youth Speaks
  2. Bydd Martin Daws yn ymweld ag Efrog Newydd gan weithio'n ddwys gydag Urban Word NYC fel y byddant yn creu Tîm Slam Ieuenctid Efrog Newydd 2014.
  3. Bydd Martin Daws yn gweithio gydag Ysgol Uwchradd Cathays, Caerdydd i ffurfio am y tro cyntaf dîm slam ieuenctid Cymru.
  4. Bydd Martin Daws a Thîm Slam Ieuenctid Cymru yn ymweld â Philadelphia i gystadlu yn Brave New Voices (sef Pencampwriaeth Slam Genedlaethol i Dîm Pobl Ifainc yr Unol Daleithiau).
  5. Bydd rhaglen ddogfen o'r prosiect yn teithio o amgylch Cymru.

Gwaddol y prosiect fydd sefydlu Tîm Slam Ieuenctid Cymru, codi proffil Cymru yn ganolfan arloesedd ar gyfer y gair llafar a hyfforddi awduron yng Nghymru i gyflawni rhagoriaeth ym maes addysg.


Nôl at y rhestr Ddyfarniadau Llysgenhadon 2013/14


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245