Cyngor Celfyddydau Cymru | Cai Tomos
Cai Tomos

Cai Tomos

Adnabod yr artist

Cai TomosMae Cai Tomos yn artist symud ac yn goreograffwr. Mae wedi gweithio'n genedlaethol a rhyngwladol yn ddawnsiwr, yn goreograffwr ac yn gyfarwyddwr symud. Dylanwadir gwaith Cai gan ei ddiddordeb mewn agweddau seicolegol a seicogymdeithasol sy’n gysylltiedig â dawns a’r weithred o ddawnsio; ac mae hefyd yn cynnwys perfformiadau a gosodiadau. Gweithia Cai ym maes dawns, perfformiad, addysg, iechyd meddwl a'r celfyddydau cymunedol ym Mhrydain.

Mae gwaith Cai â'i wreiddiau'n ddwfn yn y broses o archwilio syniadau o le, y cof a'r corff mewn perthynas â'r storïau personol a thorfol sydd yn y corff ei hun. Ymarfer dawns fyrfyfyr yw sail ei broses greadigol. Dawns gymunedol sydd wrth wraidd ei waith, ochr yn ochr â'i waith perfformio'n unigol.

Mae Cai yn rhedeg cwmni perfformio ar gyfer pobl hŷn ac mae hefyd wedi gweithio ym maes dawns a dryswch gydag amryw brosiectau ymchwil. Mae gwaith Anna Halprin, sy’n amlygu agweddau therapyddol y ddawns a defodau perfformio, yn ei ysbrydoli’n fawr.

Yn ddiweddar cymhwysodd Cai yn Seicotherapydd Celfyddydol ac mae'n gweithio ym maes iechyd meddwl. Ef yw Artist Cyswllt Galeri Caernarfon, mae'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Chichester ac mae ei gartref erbyn hyn yn Llundain.

Y cynnig

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn canolbwyntio ar ddiddordeb celfyddydol ysol Cai yn y broses o archwilio'r syniad o'r corff hunangofiannol.

Cai Tomos - LOSTMae diddordeb wedi bod ganddo erioed mewn gweithio gyda'r corff dawnsio nad yw wedi derbyn hyfforddiant. Deillia ei ddiddordeb o'i archwiliad ei hun am iaith gorfforol sydd, ar brydiau, yn bell o fod yn athletig ac o fod yn sbloets; y pethau hynny yr ydym yn tueddu i’w cysylltu â'r ddawns ac yr ydym yn rhoi bri arnynt yn ein diwylliant. Y sbloets o onestrwydd ac ymgorfforiad, a'r pethau bychain yn hytrach na'r pethau mawrion, fydd canolbwynt y darn hwn o’i waith.

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn rhoi cyfle i Cai ystyried mewn rhagor o ddyfnder y cymhlethdodau sy'n dod yn sgil yr archwiliad am onestrwydd drwy ddeialogau coreograffig, cydweithiol a chreadigol.

Bydd yn dasg o ddatgelu rhywbeth cuddiedig ac o beri bod y dilys yn dod i'r fei. Yn aml mae hyn yn cael ei gysylltu â'r broses o adrodd storïau'r corff drwy ei ollwng o hualau sensoriaeth a rhyddhau'r storïau hyn drwy symud. Yn absenoldeb geiriau, bydd storïau personol, diwylliannol a gwleidyddol y cyrff hyn yn cael eu datgelu a'u clywed gan eraill.

Bydd y prosiect yn ymwneud â dyfeisio a chreu tair dawns unigol gydag ymgyfranogwyr o wahanol oedrannau. Bydd y gwaith yn cael ei berfformio gerbron cynulleidfa wadd o ffrindiau a theuluoedd a fydd yn dystion i'w dawnsiau unigol. Bydd y broses greadigol yn cael ei dogfennu drwy ffilm ac ysgrifennu, a chaiff ei lledaenu a'i chyflwyno'n gyhoeddus ar ddiwedd y prosiect.

Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Cai Tomos: A Solo for Margot
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245