Cyngor Celfyddydau Cymru | Criw Celf
Criw Celf

Criw Celf

Nod Criw Celf yw darparu gweithdai a dosbarthiadau meistr yn y celfyddydau gweledol a chymwys ar gyfer plant a phobl ifainc sydd wedi dangos talent bendant neu bosibl yn y maes hwn.

Canllaw gwerthuso a phecyn cymorth

Mae’r Canllaw Gwerthuso a Phecyn Cymorth yma ar gyfer Criw Celf yn cynnig ymagwedd strwythuredig tuag at fonitro a gwerthuso rhaglenni Criw Celf ar draws Cymru.

Lawrlwytho: Criw Celf: Canllaw gwerthuso a phecyn cymorth


Beth yw Criw Celf?

Mae Criw Celf yn darparu i blant a phobl ifainc gyfle i ddatblygu eu sgiliau celfyddydol gan weithio y tu allan i'r ysgol ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o wahanol orielau a lleoliadau penodol i safle. Yn yr un ffordd y mae cerddorfa neu gôr yn darparu cyfle ar gyfer cerddorion ifainc i ymgynnull i berfformio, mae Criw Celf yn cynnig cyfle ar gyfer artistiaid gweledol y dyfodol i dreulio amser gyda'u cyd-artistiaid a chydag artistiaid proffesiynol i ddatblygu eu talent.

Criw CelfMae Criw Celf yn cyflwyno pobl ifainc i arlwy gyfoethog ac amrywiol o fathau o gelfyddyd (er enghraifft, peintio, cerflunwaith, cerameg, gwaith gwydr, gwaith tri dimensiwn, printio, gwneud gemwaith) ac yn agor eu llygaid i ehangder y posibiliadau gyrfa y mae'r celfyddydau yn gallu esgor arnynt. Mae'r rhaglen yn cynnwys gwibdeithiau achlysurol i orielau a digwyddiadau arbennig. Mae pob person ifanc yn cael pecyn celfyddydol sy'n cynnwys ystod o ddeunyddiau celfyddydol o safon y gall y person ifanc eu defnyddio gartref rhwng y sesiynau. Mae cyfleoedd i waith creadigol y bobl ifainc gael ei arddangos mewn lleoliadau proffesiynol.

Mae modelau'r rhaglen yn amrywio ond mae pob un yn rhannu nod cyffredinol sef datblygu talent ifanc drwy weithio gydag artistiaid proffesiynol. Mae Criw Celf ar hyn o bryd yn darparu cyfleoedd ledled Cymru i feithrin posibiliadau celfyddydol o oed cynradd hyd at oed lefel A.

Yn wreiddiol cafodd rhaglen Criw Celf ei dyfeisio gan Gyngor Gwynedd yn beilot i ddatblygu a meithrin talent ifanc yn y celfyddydau gweledol ac mae wedi tyfu'n sylweddol ers ei gychwyn. Erbyn hyn mae'r rhaglen yn cael ei darparu ar draws pob awdurdod lleol yn y Gogledd yn ogystal â Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot a Phowys ac, o 2014 ymlaen, bydd rhaglenni peilota newydd yn cael eu lansio yng Nghaerdydd a Thorfaen.

Prif amcanion Criw Celf yw gwneud y canlynol:
  • Nodi a meithrin talent a phosibiliadau pobl ifanc yn y celfyddydau gweledol a chymwys a darparu cyfleoedd rheolaidd iddynt gyfarfod a chydweithio â'u cyd-artistiaid
  • Cysylltu'n effeithiol â'r agenda Mwy Abl a Thalentog mewn ysgolion gan ategu a chefnogi gwaith yr athrawon Celf a Dylunio yn ein hysgolion
  • Gyrru ymlaen flaenoriaeth Datblygu Talent Ifanc sydd yn strategaeth Creawdwyr Ifainc Cyngor Celfyddydau Cymru
  • Sicrhau bod artistiaid ifainc talentog sy'n dod o gefndir difreintiedig yn cael y gefnogaeth ymarferol angenrheidiol i ymgyfranogi'n llawn o'r rhaglen hon
  • Darparu cyfleoedd eithriadol o safon i bobl ifainc yng Nghymru weithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn ystod o'r cyfryngau artistig y tu allan i'r ysgol
  • Datblygu ac olrhain yn rhagweithiol sgiliau a chynnydd pob person ifanc yn y celfyddydau gweledol a chymwys
  • Darparu gwybodaeth ymarferol a chyngor i artistiaid y dyfodol ar ystod y gyrfaoedd y bydd ar gael iddynt yn y diwydiannau creadigol
  • Codi proffil gwaith y bobl ifainc gan ddarparu cyfleoedd i ymgyfranogwyr o Griw Celf arddangos eu gwaith mewn orielau proffesiynol yn ogystal ag ar-lein
  • Datblygu enghraifft ragorol o weithio mewn partneriaeth rhwng partneriaid yn yr awdurdodau lleol, orielau a sefydliadau celfyddydol i rannu'r ymarfer gorau'n genedlaethol
  • Gwerthuso'n barhaus effaith y rhaglen ar yr ymgyfranogwyr ifainc, eu hysgolion a'u teuluoedd, y partneriaid darparu a'r agenda Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Criw Celf yn eich hardal chi

I gael gwybodaeth am y cyfleoedd Criw Celf yn eich ardal chi, cliciwch ar y cysylltiadau isod;

Gogledd Cymru

– Gwynedd, Sir y Fflint, Conwy, Wrecsam, Sir Ddinbych, Ynys Mon

www.criwcelf.co.uk/?lang=cy

Canolfan Grefft Rhuthun, blog Codi'r Bar:
http://raisingthebar2014-2015.blogspot.co.uk/

Canolfan Grefft Rhuthun, Portffolio:
http://ruthincraftcentre.org.uk/learning/learning-projects/

De Powys

– mewn partneriaeth â Peak (gynt Arts Alive Wales)
https://peak.cymru/criw-celf/

Gogledd Powys

- mewn bartneriaeth gyda Oriel Davies

www.orieldavies.org/cy/young-curators

Sir Caerfyrddin

Mission Gallery Raising the Bar blog: raisingthebarmg.wordpress.com/

Torfaen

– mewn bartneriaeth gyda Llanratnam Grange

www.lgac.org.uk/criwcelf2.html

Caerdydd

– mewn bartneriaeth gyda Arts Active

artsactive.org.uk/criw-celf-cardiff/

Neath Port Talbot

www.facebook.com/NPTcommunityarts?fref=nf

Logos i Dderbynwyr Grant Criw Celf

Ewch i weld pa logos i'w defnyddio i gydnabod eich grant Criw Celf

Ceisio am arian | Llun: Good Sailing, S Mark Gubb

Ceisio am arian

Darllen ein canllawiau a cheisio ar-lein

Criw Celf logos

Logos Criw Celf

Gall derbynwyr grant Criw Celf weld logos i gydnabod grantiau yma

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245