Cyngor Celfyddydau Cymru | cARTrefu

cARTrefu

Mae cARTrefu yn rhaglen ddwy flynedd sydd â’r bwriad o wella mynediad at brofiadau celfyddydol o ansawdd i bobl hŷn mewn gofal preswyl.

>

Sut mae cARTrefu'n gweithio

Mae Age Cymru wedi recriwtio 16 o artistiaid proffesiynol mewn pedwar maes gwahanol: Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau Gweledol, Geiriau a Cherddoriaeth. Bydd yr artistiaid hyn yn cyflwyno cyfnodau hyfforddi sy’n para 8 wythnos ar hyd a lled Cymru, gan gyflwyno cymysgedd o ffurfiau celf sefydledig a gweithgareddau newydd efallai nad yw’r preswylwyr wedi cael cyfle i’w cyflawni o’r blaen.

Dros y ddwy flynedd, bydd pob artist yn cwblhau 8 cyfnod hyfforddi, sy’n golygu, trwy cARTrefu, bydd Age Cymru yn cyflwyno hyd at 1,024 o weithdai celf mewn cartrefi gofal ledled Cymru, yn rhad ac am ddim!

Mae cARTrefu wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring ac mae'n cael ei weithredu gan Age Cymru.

Cefndir

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn llwyddiannus wrth sicrhau arian oddi wrth Sefydliad Baring i dalu am brosiect dwy flynedd o weithgarwch celfyddydol ymgyfranogol mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn ac enw’r prosiect hwnnw yw cARTrefu.

Caiff y prosiect ei reoli gan Age Cymru a bydd yn golygu gwerth bron i £350,000 o weithgarwch y bydd ei hanner yn dod oddi wrth Sefydliad Baring a'i hanner arall yn dod gan grant mawr loteri a wnaed gan Gyngor Celfyddydau Cymru i Age Cymru.

Mae tua 23,000 o bobl hŷn yng Nghymru sy'n byw mewn cartrefi gofal a rhagor na'i hanner dros eu pump a phedwar ugain ac felly yn y rhan fwyaf o achosion mae eu hygyrchedd at y celfyddydau’n gyfyngedig iawn. Mae bron i 40,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dryswch a llawer o'r rheiny yn byw mewn cartrefi gofal.

Gyda grant Sefydliad Baring, caiff artistiaid eu dewis i ddarparu gwahanol weithgareddau celfyddydol mewn cartrefi gofal a hynny mewn gwahanol feysydd o’r celfyddydau. Caiff artistiaid eu dewis ar sail safon eu gwaith a'u gallu i ddarparu gweithgareddau ar gyfer grwpiau hŷn, gyda disgwyliad y bydd eu gyrfa hefyd yn elwa o'r fath brofiad. Rydym yn gobeithio y bydd staff y cartrefi gofal hefyd yn cydweithio â'r artistiaid a dysgu sgiliau y gallant barhau i'w rhannu â thrigolion y cartref ar ôl i’r prosiect ddod i ben.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245