Cyngor Celfyddydau Cymru | Canllawiau i Ddefnyddwyr y Cyfeiriadur Celf

Canllawiau i Ddefnyddwyr y Cyfeiriadur Celf

Neidio i:

Cyflwyniad
Rwyf am gofrestru/mewngofnodi
Rwyf am gael proffil cyhoeddus – Artistiaid neu Sefydliadau
Rwyf am ychwanegu digwyddiad
Rwyf am ychwanegu swydd neu gyfle
Oes angen i mi gyflwyno gwybodaeth ddwyieithog?

Cyflwyniad

Nod Cyngor Celfyddydau Cymru yw bod y Cyfeiriadur Celf yn dod yn adnodd gwerthfawr sy’n hyrwyddo artistiaid, sefydliadau a lleoliadau celf, digwyddiadau a chyfleoedd celfyddydol o safon uchel.

Ni ellir llwyddo yn hyn o beth heb gymorth y sector gelfyddydol weithgar yng Nghymru, a fydd yn cofrestru a’i lenwi. Rydym felly wedi llunio rhai canllawiau a fydd yn eich helpu chi i ddefnyddio’r Cyfeiriadur Celf ac yn sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a’i gadw mewn modd sy’n ddefnyddiol, gwerthfawr a llawn gwybodaeth.

Mae’r adnodd hwn yn agored ac yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio. Gall y cyhoedd chwilio’r cyfeiriadur heb gofrestru, ond bydd angen i unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno gwybodaeth i’r Cyfeiriadur gofrestru a darllen y ddogfen hon cyn gwneud hynny.

Mae’r canllawiau hyn i ddefnyddwyr, a ymhelaethir arnynt ar y dudalen hon, fel a ganlyn.

1. Bydd y Cyfeiriadur Celf yn darparu platfform lle gall artistiaid a sefydliadau celf o safon uchel gynnal proffil a hysbysebu digwyddiadau a swyddi. Rhoir blaenoriaeth uchel i’r rhai hynny a ariennir gennym

2. Bydd y Cyfeiriadur Celf yn darparu platfform lle gellir hysbysebu digwyddiadau celf o safon uchel. Rhoir blaenoriaeth uchel i ddigwyddiadau a ariennir gennym

3. Bydd y Cyfeiriadur Celf yn darparu platfform i hysbysebu pob math o gyfleoedd a swyddi yn y sector gelfyddydol

4. Trwy ddefnyddio ein Cyfeiriadur Celf, disgwyliwn i’r holl gynnwys a gyflwynir gydymffurfio â’n Cynllun Iaith Gymraeg.

Felly, mae pob proffil artist neu sefydliad, digwyddiad, swydd neu gyfle a gyflwynir i’r Cyfeiriadur Celf yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ceidw Cyngor Celfyddydau Cymru yr hawl i beidio â chyhoeddi unrhyw gyflwyniadau nad ydynt yn cadw at y rheolau a’r canllawiau hyn, ac i wneud hynny heb eglurhad pellach i’r defnyddiwr.

Nôl i’r brig

Cofrestru/Mewngofnodi

www.cyngorcelfyddydaucymru.org/mewngofnodi

Neidio i:

Sut i gofrestru
Sut i fewngofnodi
Help llaw

Cofrestru

Os hoffech ychwanegu at y Cyfeiriadur Celf, bydd rhaid i chi gofrestru i wneud hynny.

Mae angen i chi gyflwyno’r wybodaeth ganlynol wrth gofrestru:

 • Enw cyntaf
 • Cyfenw
 • Cod post
 • Cyfeiriad e-bost
 • Cyfrinair

Dylech gofio eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair; bydd eu hangen arnoch eto i fewngofnodi.

Yn unol â’n Polisi Preifatrwydd, ni ddefnyddir y wybodaeth yma am bwrpasau ar wahân i bwrpasau’r Cyfeiriadur Celf. Ni fyddwn yn rhyddhau’r wybodaeth yma i unrhyw un arall.

Os hoffech greu proffil cyhoeddus fel artist neu sefydliad fe ddefnyddiwn eich cod post i helpu pobl i ddod o hyd i chi. Gallwch newid hwn eto pe bai angen.

Mewngofnodi

Gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r cyfrinair y gwnaethoch gofrestru â hwy, gallwch fewngofnodi ar unrhyw adeg i ddiweddaru’ch proffil fel artist neu sefydliad, ychwanegu digwyddiad, swyddi a chyfleoedd.

Os hoffech i’r wefan gofio eich cyfeiriad e-bost ar gyfer y tro nesaf y byddwch yn ymweld, ticiwch y blwch Cofiwch fi.

Os byddwch yn anghofio’ch cyfrinair, cliciwch ar Dwi wedi anghofio fy nghyfrinair. Ar y sgrin ddilynol, rhowch eich cyfeiriad e-bost y defnyddioch wrth gofrestru a byddwn yn gyrru neges i’ch hatgoffa o’ch cyfrinair.

Help llaw

Os ydych am greu a chynnal proffil fel artist neu sefydliad fe’ch cynghorwn i ddefnyddio un cyfeiriad e-bost yn unig i wneud hynny. Dim ond un cyfeiriad e-bost all gael ei gysylltu â’r proffil cyhoeddus a grëir gennych.

Os bydd mwy nac un person yn eich sefydliad yn golygu’r wybodaeth ar eich proffil, ceisiwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost sy’n gyffredn i fwy nac un aelod o’r staff hynny e.e. marchnata@eichsefydliad.com.

Os oes ail gyfeiriad e-bost o’ch sefydliad yn cofrestru ac yn dechrau proffil newydd, bydd y cyfrif hwn yn cael ei anwybyddu, oni bai eich bod chi yn rhoi gwybod yn wahanol i ni.

Os ychwanegir digwyddiadau neu gyfleoedd gyda chyfeiriad e-bost o’ch sefydliad nad yw yr un â’r cyfeiriad e-bost sy’n gweinyddu’r proffil cyhoeddus, bydd gweinyddwr y wefan yn cysylltu’r digwyddiad neu’r cyfle hwnnw gyda’r cyfeiriad e-bost cywir.

Pe digwydd hynny, mae’n debygol na fydd y person a gyflwynodd y digwyddiad neu gyfle yn gallu dychwelyd a golygu, neu ddiweddaru, y wybodaeth a gyflwynwyd ganddynt.

Nôl i’r brig

Eich proffil cyhoeddus – Artistiaid neu Sefydliadau

http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org/mewngofnodi/rheoli-manylion

Neidio i:

A gaf i gael proffil cyhoeddus ar y Cyfeiriadur Celf?
Rwyf am ychwanegu lleoliad
Rwyf am ychwanegu manylion cyswllt
Ychwanegu categorïau / Ffurfiau ar gelfyddyd
Nodi cymorth Cyngor Celfyddydau Cymru
Amdanoch chi
Rwyf am ychwanegu delweddau
Dewis enw'r cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Arbed fy manylion
Allgofnodi

I lenwi eich proffil cyhoeddus, dewisiwch y tab a elwir Eich proffil cyhoeddus.

Os mai ychwanegu digwyddiad neu gyfle yn unig yw eich nod, heb gael proffil cyhoeddus, nid yw’n gyfan gwbl angenrheidiol i gyflenwi’r wybodaeth hon.

Fodd bynnag, os gwnewch hyn, efallai y bydd eich digwyddiadau a’ch cyfleoedd yn llai gweledol i ddefnyddwyr y Cyfeiriadur Celf. Gallwch hefyd golli’r gallu i gysylltu eich lleoliad eich hunain yn awtomatig gyda digwyddiad neu gyfle.


Pwy all gael proffil cyhoeddus ar y Cyfeiriadur Celf?


Proffil Artist/Sefydliad Llawn

Proffil Artist/Sefydliad Cyfyngedig

Proffil na fydd yn debygol o gael ei gyhoeddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cyflwynir gan

Sefydliadau Cyllid Refeniw.

Sefydliadau neu unigolion a ariannwyd gennym yn y gorffennol.

Artistiaid unigol nad ariennir gennym.

Sefydliadau Cyllid Project.

Orielau a lleoliadau celfyddydol nad ariennir gennym yn uniongyrchol ar hyn o bryd.

Sefydliadau nad ariennir gennym.

Unigolion Cyllid Project.

Cyrff celfyddydol eraill o Gymru.

Sefydliadau neu unigolion nad ŷnt yn ymwneud â’r celfyddydau.

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.

Awdurdodau Lleol Cymru.


Eich lleoliad

Rhowch gyfeiriad ar gyfer eich proffil.

Bydd gweinyddwr yn ychwanegu enw eich sefydliad unwaith y bydd gwybodaeth y proffil yn cael ei gymeradwyo a’i gyhoeddi ar y wefan. Os ydych yn sefydliad neu artist a’ch bod yn cynnwys eich enw yn y llinell cyfeiriad cyntaf, efallai y bydd gweinyddwr yn ei newid i’w arbed rhag ymddangos dwywaith ar dudalen y proffil.

Manylion cyswllt

Ychwanegwch gymaint o wybodaeth yma â sy’n bosibl. Mae’r meysydd enw ac e-bost yn ofynnol.

Nodwch: nid oes rhaid i’r wybodaeth hon fod yr un fath â’ch manylion mewngofnodi. Eich manylion cyswllt i’r cyhoedd ddylai’r rhain fod, e.e. gwybodaeth@fysefydliad.com.

Bydd y wybodaeth hon i’w weld ar eich proffil cyhoeddus.

Categorïau / Ffurfiau ar gelfyddyd

Gallwch ddewis cymaint o ffurfiau ar gelfyddyd, neu gyn lleied, â sy’n berthnasol i’ch hymarfer fel artist neu sefydliad. Mae’r rhain yn gymorth i bobl chwilio’r cyfeiriadur am artistiaid neu sefydliadau yn ôl categori neu ffurf ar gelfyddyd.

Cymorth Cyngor Celfyddydau Cymru

Os ydych chi yn derbyn nawdd, neu wedi derbyn nawdd yn y gorffennol, gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ticiwch y blwch i nodi hyn.

Bydd hyn yn rhoi opsiynau i chi ychwanegu rhagor o wybodaeth i’ch proffil.

Amdanoch chi

Yn ddelfrydol: Rhowch ddisgrifiad byr o’ch gwaith, neu waith eich sefydliad yn y blwch testun.

Yn ddewisol: os ydych chi neu’ch sefydliad yn cymryd rhan mewn prosiectau rhyngwladol, rhowch ddisgrifiad o’r rhain yma.

Ychwanegu delwedd

Gallwch ychwanegu 2 ddelwedd a fydd yn ymddangos ar eich proffil cyhoeddus.

Gallwch uwchlwytho’r delweddau o’ch cyfrifiadur trwy ddewis Pori. Gallwch hefyd ychwanegu teitl i’r llun. Mae hyn yn arfer da, ac fe all helpu i bobl ddod o hyd i’ch proffil gyda pheiriannau chwilio.

Sicrhewch nad yw’r lluniau hyn yn hwy na 300 picsel o led na 300 picsel o uchder.

Os hoffech chi ddiléu delwedd yr ydych eisoes wedi’i huwchlwytho, dewisiwch "Diléu delwedd" o dan y bodlun sy’n ymddangos ar y sgrin.

Argymhellir i chi arbed eich manylion i sicrhau fod y delweddau wedi’u huwchlwytho yn gywir.

Nodwch y cymorth a gawsoch gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Ticiwch cymaint neu gyn lleied o’r dewisiadau â sy’n berthnasol i chi neu’ch sefydliad.

Bydd y dewisiadau a wnewch i’w gweld ar eich proffil cyhoeddus.

Arbed manylion

Sicrhewch eich bod wedi arbed eich manylion.

Ar ôl arbed eich manylion, bydd gweinyddwr yn adolygu’r cyflwyniad a chyhoeddi’r proffil i’r wefan os yw’r wybodaeth yn gyflawn a bod y defnyddiwr wedi ateb gofynion ein Telerau ac Amodau a’n Cynllun Iaith Gymraeg.

Allgofnodi

Os hoffech allgofnodi ar unrhyw adeg, gallwch wneud hynny trwy glicio ar Allgofnodi yn y blwch du ar ochr uchaf dde’r dudalen.

Sicrhewch eich bod yn arbed eich manylion cyn gwneud hyn, neu bydd unrhyw newidiadau na chafodd eu harbed yn cael eu colli.

Nôl i’r brig

Ychwanegu digwyddiad

I ddechrau ychwanegu digwyddiad, ewch i’r tab Digwyddiadau ar y dudalen Rheoli manylion a chlicio ar Ychwanegu digwyddiad.

www.celfcymru.org/mewngofnodi/rheoli-manylion/golygu-digwyddiad

Neidio i:

A gaf i ychwanegu digwyddiad i'r Cyfeiriadur Celf?
Rwyf am roi enw i ddigwyddiad
Nodi math i ddigwyddiad
Dewis Categorïau / Ffurfiau ar gelfyddyd
Rwyf am ychwanegu manylion cyswllt
Deall achlysuron digwyddiad
Sut i ychwanegu dyddiadau
Sut i ychwanegu amser
Ychwanegu lleoliad
Nodi ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru?
Rwyf am ychwanegu disgrifiad
Rwyf am ychwanegu delweddau
Diléu digwyddiad
Diddymu
Arbed a gorffen
Cyflwyno digwyddiad
Adolygu digwyddiadau


Pwy all ychwanegu digwyddiadau i'r Cyfeiriadur Celf?


Digwyddiad celfyddydol a fydd yn debygol o gael ei gymeradwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Digwyddiad celfyddydol na fydd yn debygol o gael ei gyhoeddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cyflwynir gan

Sefydliadau Cyllid Refeniw.

Artistiaid unigol nad ariennir gennym.

Sefydliadau Cyllid Project.

Sefydliadau nad ariennir gennym.

Unigolion Cyllid Project.

Orielau a lleoliadau celfyddydol yng Nghymru nad ariennir gennym yn uniongyrchol ar hyn o bryd.

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.

Sefydliadau neu unigolion nad ŷnt yn ymwneud â’r celfyddydau.

Awdurdodau Lleol Cymru.

Cyrff celfyddydol eraill o Gymru.

Sefydliadau neu unigolion a ariannwyd gennym yn y gorffennol.


Enw

Ychwanegwch enw i’ch digwyddiad. Byddwch yn gryno – cewch ychwanegu disgrifiad yn nes ymlaen.

Math o ddigwyddiad

Gallwch ddewis un math i’ch digwyddiad o’r gwymplen.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y math a ddewisiwch yn cael ei gofio’n awtomatig.

Categorïau / Ffurfiau ar gelfyddyd

Gallwch ddewis cymaint o ffurfiau ar gelfyddyd, neu gyn lleied, â sy’n berthnasol i’r digwyddiad. Mae’r rhain yn gymorth i bobl chwilio’r cyfeiriadur am ddigwyddiadau yn ôl categori neu ffurf ar gelfyddyd.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y ffurfiau ar gelfyddyd a’r categorïau a ddewisiwch yn cael eu cofio’n awtomatig.

Manylion cyswllt

Ychwanegwch gymaint o wybodaeth yma â sy’n bosibl. Mae enw cyswllt yn ofynnol.

Dylech ddarparu o leiaf e-bost neu rif ffôn am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, neu fanylion y llinell docynnau.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y manylion cyswllt yma yn cael eu cofio’n awtomatig.

Achlysuron y digwyddiad

Yn fan hyn, fe roddir pedwar dewis i chi ar ffurf ‘botymau radio’

a) Unwaith – dewisiwch hwn os oes gennych ddigwyddiad sy’n digwydd unwaith yn unig

b) Yr un lleoliad yn rheolaidd – ar gyfer digwyddiadau sy’n digwydd yn rheolaidd e.e. yr un lle ac amser bob wythnos

c) Amseroedd gwahanol yn yr un lleoliad – ar gyfer digwyddiadau sy’n digwydd yn afreolaidd yn yr un lleoliad.

ch) Amseroedd gwahanol mewn amryw o leoliadau – yn bennaf ar gyfer cynyrchiadau teithiol sy’n digwydd yn afreolaidd mewn lleoliadau gwahanol.

Os dewisiwch unwaith, bydd angen i chi ychwanegu un lleoliad, amser dechrau a gorffen a chyfeiriad y digwyddiad.

Os dewisiwch yr un lleoliad yn rheolaidd, gallwch ychwanegu un lleoliad, amser dechrau a gorffen a dewis pa mor aml y mae’r digwyddiad yn ailadrodd.

O dan y meysydd dyddiad ac amser, gallwch ddewis amlder y digwyddiad o’r gwymplen – dyddiol, wythnosol, misol, a blynyddol.

Os dewisiwch amseroedd gwahanol yn yr un lleoliad, gallwch glicio ‘ychwanegu achlysur i’r digwyddiad’. Bydd hyn yn eich caniatáu i ychwanegu dyddiadau ac amseroedd ychwanegol i’ch digwyddiad yn ogystal ag ychwanegu cyfeiriad gwahanol i bob achlysur.

Os dewisiwch amseroedd gwahanol mewn amryw o leoliadau byddwch yn gallu clicio ‘ychwanegu achlysur i’r digwyddiad’. Bydd hyn yn caniatáu i chi ychwanegu dyddiadau ac amseroedd ychwanegol yn ogystal â chyfeiriad gwahanol i bob achlysur.

Os dymunwch ddiléu achlysur i ddigwyddiad, gallwch wneud hynny trwy glicio’r blwch ‘Diléu'r achlysur hwn’ o dan yr achlysur nad ydych ei eisiau ac yna clicio ar ‘Diléu’r Achlysur a ddewiswyd isod’.

Noder: Unwaith yr ydych wedi cyflwyno digwyddiad, ni fyddwch yn gallu diléu na golygu’r achlysuron.

Ychwanegu dyddiad

Mae’n rhaid i chi gyflwyno dyddiad cychwyn a dyddiad gorffen i’ch digwyddiad gan ddefnyddio’r calendr a ddarperir neu deipio’r cyfeiriad gan ddefnyddio’r fformat DD/MM/BB.

Ychwanegu amser

Awgrymwn eich bod yn cyflwyno amseroedd dechrau a gorffen i’ch digwyddiad gan ddefnyddio’r fformat 24 awr aa:mm

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd yr amseroedd a’r dyddiadau yn cael eu cofio’n awtomatig.

Ychwanegu lleoliad

Os os gennych broffil cyhoeddus ar y Cyfeiriadur Celf a’ch bod wedi darparu cyfeiriad yno, gallwch ddewis Defnyddio eich cyfeiriad os yw’r digwyddiad yn digwydd yn eich lleoliad chi. Bydd hyn yn defnyddio’r cyfeiriad a ddarparwyd gennych eisoes yn awtomatig.

Os yw’r digwyddiad yn digwydd mewn lleoliad sy’n wahanol i’ch lleoliad chi neu’ch sefydliad, dewisiwch Defnyddio cyfeiriad arall gan ychwanegu cymaint o wybodaeth â sy’n bosibl.

Mae cyflwyno cod post yn ofynnol er mwyn arddangos y digwyddiad ar ein map canlyniadau.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y sir a’r cod post a gyflwynwch yn cael eu cofio’n awtomatig.

A yw'r digwyddiad hwn, neu'i drefnydd, wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru?

Os ticiwch y blwch i ateb y cwestiwn gydag "ie", fe’ch cyflwynir chi gydag opsiynau gwahanol:

Ychwanegu disgrifiad

Rhowch grynodeb neu ddisgrifiad o'r digwyddiad.

Ychwanegu delwedd

Ychwanegwch ddelwedd i fynd gyda’ch digwyddiad. Bydd hwn yn ymddangos ar dudalen y digwyddiad gyda’r disgrifiad.

Gallwch uwchlwytho’r delweddau o’ch cyfrifiadur trwy ddewis Pori. Gallwch hefyd ychwanegu teitl i’r llun. Mae hyn yn arfer da, ac fe all helpu pobl ddod o hyd i’ch proffil gyda pheiriannau chwilio.

Sicrhewch nad yw’r lluniau hyn yn fwy na 300 picsel o led a 300 picsel o uchder.

Os hoffech chi ddiléu delwedd yr ydych eisoes wedi’i huwchlwytho, dewisiwch Diléu delwedd o dan y bodlun sy’n ymddangos ar y sgrin.

Diléu

I ddiléu digwyddiad, gan gynnwys pob newid a arbedwyd gennych eisoes, dewisiwch y botwm hwn.

Rhybudd: ni ellir dadwneud hyn.

Diddymu

Os dymuwch ddiddymu newidiadau a wnaethpwyd gennych ar eich ymweliad diweddaraf, dewidiwch Diddymu. Ni fyddwch yn colli newidiadau a arbedwyd gennych eisoes.

Arbed a gorffen

I arbed y newidiadau a wnaed gennych yn ystod yr ymweliad diweddraf heb gyflwyno’r digwyddiad i’w gymeradwyo, dewisiwch Arbed a gadael. Gallwch ailymweld, golygu a chyflwyno’r digwyddiad rhyw dro eto.

Cyflwyno

Unwaith y byddwch yn hapus gyda’r holl wybodaeth a gyflwynir gennych, dewisiwch Cyflwyno i yrru’r digwyddiad i’w gymeradwyo gan weinyddwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd gweinyddwr yn adolygu’ch cyflwyniad ac yn ei gyhoeddi ar y wefan os yw’r wybodaeth yn gyflawn a’ch bod wedi ateb gofynion ein Telerau ac Amodau a’n Cynllun Iaith Gymraeg.

Unwaith y câi’r digwyddiad ei gymeradwy a’i gyhoeddi ar y wefan, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhad awtomatig i’ch hysbysu o hyn.

Adolygu eich digwyddiadau

Noder: Os ychwanegir digwyddiadau gyda chyfeiriad e-bost o’ch sefydliad nad yw yr un â’r cyfeiriad e-bost sy’n gweinyddu’r proffil cyhoeddus, bydd gweinyddwr y wefan yn cysylltu’r digwyddiad hwnnw gyda’r cyfeiriad e-bost cywir.

Pe digwydd hynny, mae’n debygol na fydd y person a gyflwynodd y digwyddiad yn gallu dychwelyd a golygu, neu ddiweddaru, y wybodaeth a gyflwynwyd ganddynt.

Ar y tab digwyddiadau ar y dudalen Rheoli manylion gallwch bori rhestr o ddigwyddiadau a gyflwynwyd gennych chi neu’ch sefydliad.

Gan ddefnyddio’r gwymplen, gallwch ddewis gweld

 • Pob digwyddiad
 • Drafft
 • Yn aros
 • Yn fyw

Gan glicio ar enw digwyddiad yn y rhestr gallwch olygu manylion y digwyddiad. Gweler ychwanegu digwyddiad.

Er mwyn diléu digwyddiad, cliciwch ar y groes sydd gyferbyn â digwyddiad ar ochr dde’r rhestr. Ni fyddwch yn gallu dadwneud y weithred hon.

Nôl i’r brig

Ychwanegu swydd neu gyfle

I gychwyn ychwanegu swydd neu gyfle, ewch i’r tab Swyddi a Chyfleoedd ar y dudalen Rheoli Manylion a chlicio "Ychwanegu swydd/cyfle"

www.cyngorcelfyddydaucymru.org/mewngofnodi/rheoli-manylion/golygu-swydd

Neidio i:

A gaf i ychwanegu swyddi a chyfleoedd i'r Cyfeiriadur Celf?
Ychwanegu teitl
Dewis Categorïau / Ffurfiau ar gelfyddyd
Sut i nodi math o gyfle
Ychwanegu disgrifiad
Sut i ychwanegu dyddiadau
Sut i ychwanegu lleoliad
Sut i ychwanegu manylion cyswllt
Diddymu
Arbed
Arbed a gorffen
Cyflwyno swydd/cyfle
Adolygu fy swyddi a chyfleoedd


Pwy all ychwanegu swyddi a chyfleoedd i'r Cyfeiriadur Celf?


Swydd neu gyfle celfyddydol a fydd yn debygol o gael ei gymeradwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Swydd neu gyfle celfyddydol na fydd yn debygol o gael ei gyhoeddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cyflwynir gan

Sefydliadau Cyllid Refeniw.

Sefydliadau neu unigolion nad ŷnt yn ymwneud â’r celfyddydau.

Sefydliadau Cyllid Project.

Unigolion Cyllid Project.

Awdurdodau Lleol Cymru.

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.

Sefydliadau neu unigolion a ariannwyd gennym yn y gorffennol.

Orielau a lleoliadau celfyddydol yng Nghymru nad ariennir gennym yn uniongyrchol ar hyn o bryd.

Cyrff celfyddydol eraill o Gymru.


Teitl

Ychwanegu teitl swydd neu gyfle. Byddwch yn gryno – cewch gyfle i ychwanegu disgrifiad yn nes ymlaen.

Categorïau / Ffurfiau ar gelfyddyd

Gallwch ddewis cymaint o ffurfiau ar gelfyddyd, neu gyn lleied, â sy’n berthnasol i’r swydd neu gyfle. Mae’r rhain yn gymorth i bobl chwilio’r cyfeiriadur am swyddi neu gyfleoedd yn ôl categori neu ffurf ar gelfyddyd.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y ffurfiau o gelfyddyd a’r categorïau a ddewisiwch yn cael eu cofio’n awtomatig.

Math o gyfle

Gallwch ddewis un math i’ch cyfle o’r gwymplen.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y math a ddewisiwch yn cael ei gofio’n awtomatig.

Ychwanegu disgrifiad

Ychwanegwch grynodeb neu ddisgrifiad o’r swydd neu gyfle.

Ychwanegu dyddiadau

Dewisiwch ddyddiad pan fo’r swydd yn agored i geisiadau. Os bydd yn y dyfodol, dyma’r dyddiad pan fydd yn ymddangos gyntafar y wefan (am 00:00 awr ar y dyddiad hwnnw)

Dewisiwch ddyddiad cau. Am 23:59 awr ar y dyddiad hwn, bydd y swydd neu gyfle yn cael ei dynnu’n awtomatig oddi ar y wefan.

Gallwch ychwanegu’r dyddiadau hyn gan ddefnyddio’r calendr a ddarperir neu deipio’r cyfeiriad gan ddefnyddio’r fformat DD/MM/BB.

Ychwanegu lleoliad

Os oes gennych broffil cyhoeddus ar y Cyfeiriadur Celf a’ch bod wedi darparu cyfeiriad yno, gallwch ddewis Defnyddio cyfeiriad cyfredol os yw’r swydd neu gyfle yn eich lleoliad chi. Bydd hyn yn defnyddio’r cyfeiriad a ddarparwyd gennych eisoes yn awtomatig.

Os yw’r swydd neu gyfle yn digwydd mewn lleoliad sy’n wahanol i’ch lleoliad chi, neu’ch sefydliad, dewisiwch Cyflwyno cyfeiriad gwahanol gan ychwanegu cymaint o wybodaeth â sy’n bosibl.

Mae cyflwyno cod post yn ofynnol er mwyn arddangos y swydd neu gyfle ar ein map canlyniadau.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y sir a’r cod post a gyflwynwch yn cael eu cofio’n awtomatig.

Manylion cyswllt

Ychwanegwch gymaint o wybodaeth yma â sy’n bosibl. Mae enw cyswllt a chyfeiriad e-bost yn ofynnol.

Dylech ddarparu o leiaf e-bost neu rif ffôn i ddefnyddwyr wneud ymholiadau.

Pan fyddwch yn troi i ychwanegu gwybodaeth mewn iaith arall, bydd y manylion cyswllt yma yn cael eu cofio’n awtomatig.

Diddymu

Os dymuwch ddiddymu newidiadau a wnaethpwyd gennych ar eich ymweliad diweddaraf, dewisiwch Diddymu. Ni fyddwch yn colli newidiadau a arbedwyd gennych eisoes.

Arbed

Cliciwch Arbed er mwyn aros ar y dudalen hon ond gan arbed y wybodaeth yr ydych wedi’i ddarparu eisoes.

Arbed a gorffen

I arbed y newidiadau a wnaed gennych yn ystod yr ymweliad diweddaraf heb gyflwyno’r digwyddiad i’w gymeradwyo, dewisiwch Arbed a gadael. Gallwch ailymweld, golygu a chyflwyno’r digwyddiad rhyw dro eto.

Cyflwyno

Unwaith y byddwch yn hapus gyda’r holl wybodaeth a gyflwynir gennych, dewisiwch Cyflwyno i yrru’r digwyddiad i’w gymeradwyo gan weinyddwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd gweinyddwr yn adolygu’ch cyflwyniad ac yn ei gyhoeddi i’r wefan os yw’r wybodaeth yn gyflawn a’ch bod wedi ateb gofynion ein Telerau ac Amodau a’n Cynllun Iaith Gymraeg.

Unwaith y câi’r digwyddiad ei gymeradwyo a’i gyhoeddi ar y wefan, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhad awtomatig i’ch hysbysu o hyn.

Adolygu eich swyddi a chyfleoedd

Noder: Os ychwanegir swydd neu gyfle gyda chyfeiriad e-bost o’ch sefydliad nad yw yr un â’r cyfeiriad e-bost sy’n gweinyddu’r proffil cyhoeddus, bydd gweinyddwr y wefan yn cysylltu’r digwyddiad hwnnw gyda’r cyfeiriad e-bost cywir.

Pe digwydd hynny, mae’n debygol na fydd y person a gyflwynodd y digwyddiad yn gallu dychwelyd a golygu, neu ddiweddaru, y wybodaeth a gyflwynwyd ganddynt.

Ar y tab digwyddiadau ar y dudalen Rheoli manylion gallwch bori rhestr o swyddi neu gyfleoedd a gyflwynwyd gennych chi neu’ch sefydliad.

Gan ddefnyddio’r gwymplen, gallwch ddewis gweld

 • Pob swydd/cyfle
 • Drafft
 • Yn aros
 • Yn fyw

Gan glicio ar enw swydd neu gyfle yn y rhestr gallwch olygu manylion y digwyddiad. Gweler ychwanegu swydd neu gyfle.

Er mwyn diléu swydd neu gyfle, cliciwch ar y groes gyferbyn â swydd neu gyfle ar ochr dde’r rhestr. Ni fyddwch yn gallu dadwneud y weithred hon.

Nôl i’r brig

Cyflwyno gwybodaeth ddwyieithog

Nod i’n gwefan, yn unol â'n Cynllun Iaith Gymraeg, yw i fod yn gyfan gwbl ddwyieithog ar bob achlysur.

Disgwyliwn i’r un peth fod yn wir am ein Cyfeiriadur Celf a disgwylir i'r holl gynnwys a gyflwynir iddo fod yn ddwyieithog.

Mae hyn fwy gwir byth os bydd yr hyn a gyflwynir yn cynnwys disgrifiad o’r artist, sefydliad, digwyddiad neu gyfle. Cynlluniwyd y Cyfeiriadur Celf i hwyluso’r dasg hon.

Gan ddefnyddio’r troswr iaith arbennig (ar yr ochr dde ar frig pob ffurflen yn y Cyfeiriadur Celf) gall defnyddwyr gyflwyno gwybodaeth yn y ddwy iaith.

Sgrin iaith

Wedi trosi, bydd nifer o feysydd yn llenwi’n awtomatig gyda’r wybodaeth a gyflwynwyd eisoes.

Ni fydd y troswr iaith yn newid iaith y wefan gyfan; bydd y cyfarwyddiadau a’r penawdau yn aros yn eich dewis iaith. Yr oll a fydd ei angen arnoch yw’r wybodaeth ddwyieithog i gludo i’r meysydd perthnasol.

Cyfieithu eich gwybodaeth

Rydym wedi gwneud llawer o’r gwaith cyfieithu i chi yn awtomatig, gan gynnwys y dyddiadau, amseroedd a’r ffurfiau ar gelfyddyd neu gategorïau.

Os byddwch am ddarparu disgrifiad i’ch proffil cyhoeddus, digwyddiad neu swydd/cyfle – bydd angen disgrifiad yn y ddwy iaith, hyd yn oed os mai dim ond crynodeb ydyw.

Ni fyddwn yn derbyn cyfieithiadau peiriant e.e. Google Translate

Lle da i gychwyn wrth ddod o hyd i gyfieithydd yw Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Nôl i’r brig

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245