Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o’r Sefydliadau ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18: canfyddiadau allweddol o 1 Hydref 2017 hyd 31 Mawrth 2018

Arolwg o’r Sefydliadau ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18: canfyddiadau allweddol o 1 Hydref 2017 hyd 31 Mawrth 2018

Dyddiad y cyhoeddiad

16 Awst 2018

Tagiau

Categorïau

Adroddiadau Blynyddol

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ar gyfer ail hanner arolwg o’r Sefydliadau ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18. Mae’r arolwg yn un chwe-misol o'r holl gleientiaid Cyngor Celfyddydau Cymru sydd yn y portffolio. Rhaid iddynt lenwi’r arolwg yn rhan o'u cytundeb ariannu. Mae 67 cleient sy’n cael y fath arian gennym ar hyn o bryd.


Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir a’r mynychiadau a wneir iddynt. Mae'r arolwg hefyd yn casglu data am nifer y grwpiau â nodweddion gwarchodedig. Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010 mae ar Gyngor Celfyddydau Cymru gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio i sefydliad celfyddydol a ariannwn neu’n defnyddio gwasanaeth a gynhelir ganddo, yn cael ei drin yn deg. Mae'r nodweddion gwarchodedig yn cynnwys: anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, oedran (dros 50 oed a phlant a phobl ifainc). Rydym hefyd yn casglu data ar deuluoedd a siaradwyr Cymraeg. Archwilir y grwpiau â nodweddion gwarchodedig o ran mynychu’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt ac o ran gweithio yn y sector. Caiff dadansoddiad manwl o weithgarwch ar gyfer pob un o'r grwpiau â nodweddion gwarchodedig ei gynnwys yn y datganiad data nesaf, a gyhoeddir ym mis Hydref 2018.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245