Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiad a Datganiadau Ariannol 2017-18

Adroddiad a Datganiadau Ariannol 2017-18

Adroddiad a Datganiadau Ariannol 2017-18

Dyddiad y cyhoeddiad

17 Awst 2018

Tagiau

Categorïau

Adroddiadau Blynyddol

"Er gwaethaf llwyddiannau a chyflawniadau’r celfyddydau sy’n cael arian cyhoeddus – a byddwch yn darllen am lawer ohonynt yn yr adroddiad hwn – erys buddion y celfyddydau allan o gyrraedd llawer gormod o bobl yng Nghymru o hyd. Mae’n warthus bod pobl anabl a phobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig heb gynrychiolaeth ddigonol yn y celfyddydau sy’n cael arian cyhoeddus. Rhaid i hyn newid – ac fe fydd yn newid – wrth i’r Cyngor roi mwy o bwyslais ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Thegwch yn y blynyddoedd i ddod.


"Yn fwy cyffredinol, rhaid i bawb ohonom sy’n ymboeni am les pawb, am lesiant ein cyd-ddinasyddion, bryderu’n fawr am yr anghydraddoldeb ac allgau cymdeithasol sydd mor amlwg o’n cwmpas. Beth bynnag yw’ch barn am y drafodaeth ynghylch Brexit, cawsom i gyd ein llorio gan y waedd o ddirmyg tuag at sefydliadau ac arbenigwyr a ddaeth o ardaloedd difreintiedig Cymru. O’r tu allan i’r ardaloedd metropolitan trefol, roeddem yn clywed lleisiau’r bobl sy’n teimlo eu bod wedi cael eu hanghofio. Nid ydym yn ymddiheuro am gefnogi’r gorau. Ond y gorau i bwy? Nid yw’r cyfyngiadau ar fynediad, yr allgau creulon, yn dderbyniol yn y celfyddydau sy’n cael arian cyhoeddus."

Phil George, Cadeirydd


Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245