Cyngor Celfyddydau Cymru | Ynglŷn â Chelf Gymhwysol a Chrefft

Ynglŷn â Chelf Gymhwysol a Chrefft


Yr Heriau

Gydag Oriel Canolfan Grefft Rhuthun ar ei newydd wedd ar ôl ei datblygiad pensaernïol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweld bod angen o'r newydd am gefnogi lledaenu lleoedd arddangos yng Nghymru a'u rhyngberthynas ac mae'n cydnabod bod angen dilyn trywydd cefnogi datblygiadau curadurol penodol i'r Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft.

Mae angen i gefnogi ansawdd, arloesedd a datblygiad proffesiynol yng ngyrfaoedd gwneuthurwyr a churaduriaid gyd-fynd â phosibiliadau arddangos mewn orielau ag adnoddau sydd wedi'u rhwydweithio, ac â meithrin diddordeb ehangach yng Nghymru a thu hwnt.

Mae gan Gymru nifer o leoedd sy'n cael eu rhedeg gan wneuthurwyr. Ceir hefyd gyrff aelodaeth sy'n hyrwyddo a gwerthu gwaith eu haelodau drwy fannau adwerthu ac mewn orielau mewn gwahanol rannau o Gymru. Mae'r cyrff hyn yn bwysig i'r sector; maent yn cynnig llwyfan i'w haelodau weithredu'n economaidd ac yn artistig. Mae angen meithrin a datblygu lefel uchelgais creadigol cyrff o'r fath ymhellach.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweld rhan i'w hunan o ran annog sefydliadau cyhoeddus ac unigolion i gasglu'r Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft. Wrth i arfer a dealltwriaeth ddifrifol iawn ac annibynnol o 'r Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft heddiw ddatblygu, daw galw cynyddol ar i Gymru ddatblygu casgliad cenedlaethol ar wahân yn y maes hwn.

Mae awch cystadleuol y cyfleusterau addysg uwch yn dibynnu ar ansawdd yr arfer ac ar arloesedd a bod yn agored i arbrofi a datblygiadau technolegol. Un o nodau'r strategaeth hon yw gwella'r amgylchiadau i ddatblygu dechrau gyrfaoedd i wneuthurwyr sy'n graddio. Mae hyn yn golygu creu amgylchiadau sy'n ffafriol i gynaladwyedd gyrfaoedd sy'n dechrau yng Nghymru.


Ein blaenoriaethau

  • Cefnogaeth i ymarferwyr unigol ar gamau allweddol yn eu gyrfaoedd.
  • Cwblhau'r gwaith o ailddatblygu Canolfan Grefft Rhuthun a rhoi adnoddau i'r oriel gyda'i rhaglen fanylach o weithgareddau. Gwella'r gefnogaeth i raglenni Orielau ledled Cymru: arddangosfeydd, addysg, gwaith allgymorth a datblygu cynulleidfaoedd yn cyd-fynd â datblygu arfer curadurol.
  • Gwella'r gefnogaeth i hwyluso mynediad gwneuthurwyr i amrywiaeth o farchnadoedd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.
  • Hyrwyddo'r Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft yn arbennig o ran eu rôl yn economi greadigol Cymru a hyrwyddo arfer Dylunio.
  • Cydweithio â'r Cyngor Crefftau i ddarparu gwasanaethau i wneuthurwyr, datblygu rhaglenni arddangos, a chymryd rhan mewn prosiectau ymchwil.
  • Gwella'r gwaith o ledaenu arfer yng Nghymru: cael rhagor o sylw golygyddol a beirniadol.
  • Sicrhau gwell sylw i waith sy'n amrywiol yn ddiwylliannol ym maes y celfyddydau cymhwysol a chrefft.
  • Datblygu rhwydweithiau i ymarferwyr a churaduron gan gynnwys drwy gyfrwng cyfnewid rhyngwladol.
  • Meithrin datblygiad lleoedd stiwdio a'u clystyru.
  • Hyrwyddo canolbwynt i ddod â gwaith rhyngddisgyblaethol at ei gilydd i fod yn rhyngwyneb i bensaernïaeth, y gwyddorau amgylcheddol, dylunio, crefftau a'r celfyddydau cymhwysol, technoleg a chrefft yn gyhoeddus.
Claudia Lis
Arolwg Y Celfyddydau yng Nghymru 2005

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245