Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu.

Gall gwaith ymchwil a datblygu gael effaith sylweddol ar arferion creadigol. Gall unigolion creadigol proffesiynol ar bob cam yn eu gyrfa elwa ar hyn, ac mae hyn yn gallu cyfrannu at ddatblygiad pob math o gelfyddyd.

Rydyn ni am gynorthwyo prosiectau ymchwil a datblygu a fydd yn ehangu ac yn cryfhau eich arferion creadigol ac yn helpu i adeiladu gwaith ar y cyd a fydd yn caniatáu i’ch syniad creadigol ddwyn ffrwyth.

Gall cam ymchwil a datblygu priodol fod yn gam cyntaf wrth wireddu syniad gwych. Mae diddordeb gennym gynorthwyo prosiectau ar draws pob math o gelfyddyd sy’n gallu sbarduno gwaith newydd, neu fwydo ein gweledigaeth ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru mewn ffordd neilltuol. Ac oherwydd natur y gwaith ymchwil a datblygu, ni fyddwn ni’n disgwyl bod yna ganlyniad diffiniedig bob tro.

Rhaid i botensial y syniad creadigol fod wrth galon eich cynnig. Nid oes ofn arnom gymryd risgiau os oes modd eu cyfiawnhau – ac rydyn ni am i’r unigolion creadigol proffesiynol rydyn ni’n eu hariannu wneud hynny hefyd. Byddwn ni’n disgwyl i chi fynd y tu hwnt i’ch arferion creadigol arferol eich hun.

Noder: Ni fyddwn yn cynorthwyo ceisiadau i brynu amser i ffwrdd o'ch gwaith arferol.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Ydych chi'n meddwl y gall maes Ymchwil a Datblygu fod yn addas i'ch prosiect chi? Dewch o hyd i'r hyn y chwiliwn amdano mewn cais a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Ymchwil a Datblygu.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.


Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu

Nodiadau Cymorth Ymchwil a Datblygu

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245