Cyngor Celfyddydau Cymru | Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Galluogi unigolion creadigol proffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn galluogi iddynt feithrin gyrfa gynaliadwy yng Nghymru.

Rydyn ni am gefnogi dulliau arloesol, dychmygus, ond priodol o'ch helpu chi i wella’ch sgiliau, bod yn fwy cynaliadwy ac yn fwy gwydn.

Rydyn ni’n awyddus i feithrin amgylchedd cefnogol lle gall unigolion creadigol proffesiynol greu’r gwaith gorau posibl – ac rydyn ni am eich cynorthwyo chi ar adegau allweddol yn eich gyrfa. Rydyn ni’n meddwl y bydd darparu’r cymorth hwn yn helpu i gadw dawn greadigol yng Nghymru.

Rydyn ni am gefnogi prosiectau sy’n galluogi unigolion creadigol proffesiynol i ddatblygu eu sgiliau creadigol a thechnegol er mwyn codi ansawdd eu gwaith artistig. Mae hyn yn gallu golygu mynychu cwrs hyfforddi cydnabyddedig o fewn y diwydiant, mynychu dosbarth meistr, cymryd rhan mewn set dysgu ar waith, neu ymgymryd â chyfleoedd i hyfforddi, mentora neu ddarparu prentisiaethau creadigol.

Rydyn ni am i chi allu ennill bywoliaeth gynaliadwy trwy’ch gwaith a meithrin gyrfa yng Nghymru. Er mwyn gwireddu hyn, rydyn ni am gefnogi prosiectau sy’n cryfhau ochr busnes eich gwaith, a hynny o bosibl trwy eich cynorthwyo chi i amrywio i farchnadoedd newydd, neu trwy ddod o hyd i ddulliau eraill o gynhyrchu incwm. Gallai hynny olygu eich cynorthwyo chi i ddatblygu busnes newydd, neu ddull newydd o gyflawni eich busnes neu’ch ffordd gyfredol o weithio, neu eich helpu chi i weithio mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Os ydych chi’n cyflwyno cais yn unswydd i fynychu hyfforddiant, uchafswm y grant sydd ar gael fydd £2,000.

Ar gyfer ceisiadau dros £2,000, byddwn ni’n disgwyl i chi fod yn chwilio am gymorth tuag at becyn o ddatblygiad proffesiynol, wedi ei ategu gan resymeg glir.

Ni fyddwn ni’n cynorthwyo:

  • cyrsiau llawn-amser neu ran-amser ar gyfer israddedigion nac ôl-raddedigion mewn sefydliadau addysg bellach neu addysg uwch
  • tiwtora, gwersi na hyfforddiant galwedigaethol ar gyfer unigolion chwaith

Am beth yr ydym yn chwilio?

A oes gennych brosiect mewn golwg a fyddai'n cefnogi'ch Datblygiad Proffesiynol? Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn a chwiliwn amdano mewn cais a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Datblygiad Proffesiynol.

Nid y maes iawn i'ch prosiect? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.


Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Datblygiad Proffesiynol

Nodiadau Cymorth Datblygiad Proffesiynol

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245