Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynhyrchu i Unigolion

Cynhyrchu i Unigolion

Cynorthwyo’r broses o greu gwaith artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd

Rydyn ni am ariannu cynyrchiadau arloesol a symbylol. Mae diddordeb arbennig gennym mewn gwaith newydd a chyfoes; mewn gwaith sy’n estyn allan at gynulleidfaoedd newydd ac yn eu hymgysylltu. Rydyn ni am fuddsoddi hefyd mewn gwaith i greu unigolion creadigol proffesiynol o ansawdd uchel, felly nod y cyllid hwn yw eich cynorthwyo chi i greu’r gelfyddyd orau y gallwch chi.

Ansawdd y gwaith rydyn ni’n ei gynorthwyo trwy’r maes gwaith hwn fydd yn diffinio statws Cymru fel cenedl artistig. Mae’r cymorth yma’n hanfodol am ei fod yn galluogi canolfannau ac orielau i raglennu amrywiaeth eang o waith penigamp o Gymru.

Rydyn ni am i gynulleidfaoedd ledled Cymru fod yn gallu cyrchu’r gweithgarwch celfyddydol gorau posibl, felly rhaid i’r gwaith artistig rydyn ni’n ei gynorthwyo fod yn addas i’w gyflwyno yng nghanolfannau celfyddydau, orielau, theatrau a neuaddau cyngerdd Cymru, naill ai yn rhan o daith neu mewn un lleoliad neu oriel. Gallwn gynorthwyo gwaith safle penodol ac awyr agored hefyd.

Rydyn ni am gynorthwyo cynyrchiadau ym mhob math o gelfyddyd, (yn ogystal â gwaith sy’n croesi’r ffiniau rhwng mathau o gelfyddyd, fel syrcas), sy’n dangos eu bod o safon uchel a bod ganddynt weledigaeth artistig glir.

Ni fyddwn ni’n cynorthwyo:
  • Prosiectau nad ydynt wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i’r cynulleidfaoedd y maent yn ceisio eu cyrraedd, neu unrhyw rwystrau a allai eu hatal rhag ymgysylltu
  • Prosiectau nad ydynt wedi dangos ymrwymiad i gyflawni gwaith o ansawdd uchel

Am beth yr ydym yn chwilio?

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y chwiliwn amdano mewn cais i'r maes Cynhyrchu, gan gynnwys prosiectau yr ydym yn arbennig o awyddus i'w cefnogi a pha pha gyllid sydd ar gael yn y ddogfen maes gwaith ar gyfer Cynhyrchu.

Nid hwn yw'r maes cywir i'ch prosiect? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.

Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Cynhyrchu

Nodiadau Cymorth Cynhyrchu

Taflen Wybodaeth: Gwneud eich cynhyrchiad yn hygyrch i gynulleidfa eang

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245